Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för ekonomie magisterprogrammet

Antagningsgrunder för ekonomie magisterprogrammet

Hur kan jag bli antagen?

Du som har avlagt en lägre högskoleexamen kan söka till ekonomie magisterprogrammet. Ansökan gör du genom att fylla i den elektroniska blanketten på studieinfo.fi. Ansökningsmålet heter ”Ekonomie magisterprogrammet, ekonomie magister (2 år)”.

Inom ekonomie magisterprogrammet finns fem inriktningsalternativ. Vid ansökan ska du välja ett av följande inriktningsalternativ:

 • informationssystem
 • internationell företagsverksamhet
 • ledarskap, strategi och organisation
 • nationalekonomi
 • redovisning och styrning

Kvoten om 27 nybörjarplatser fördelas per inriktningsalternativ utgående från antalet sökande till respektive inriktningsalternativ.

Behörighetskrav

Allmän behörighet för magisterstudier

För att kunna söka till magisterprogrammet bör du ha avlagt (minst) lägre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen, eller utländsk högskoleexamen (bachelor).

Språkkrav

Du bör även uppvisa de språkkunskaper i svenska som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

Antagningskriterier för ekonomie magisterprogrammet

Behörighetskravet för ekonomie magisterprogrammet är studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar minst 30 sp i ämnet/ inriktningsalternativet som du söker till.

Gallring och rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser, sker gallringen och rangordningen i fallande poängordning utgående från följande poängsättning (max. 16 poäng):

 1. Antal studiepoäng avlagda inom inriktningsalternativet, max. 5 poäng.
  Ju mer studier du har avlagt inom inriktningen desto mer poäng får du. Slutarbetet kan medräknas ifall det till sitt innehåll motsvarar inriktningsalternativet. OBS! Du bör i sådana fall lämna in en kopia av abstract/ sammanfattning för slutarbetet.
 2. Studieframgång för studierna inom inriktningsalternativet, max. 4 poäng.
  Du får poäng för kurser med vitsord 3 eller bättre i skalan 1-5. Ifall en annan skala använts omräknas skalan till att motsvara 1-5.
 3. Slutarbetets vitsord, max. 3 poäng.
  I skalan 1-5 ger vitsorden 3, 4 och 5 poäng för ditt slutarbete. Ifall en annan skala använts omräknas skalan till att motsvara 1-5. Ifall du har flera slutarbeten väljs det bästa vitsordet.
 4. Motivationen, max. 4 poäng.
  Om du sökt i första preferens till ekonomie magisterprogrammet ger det 4 poäng.  

Kompletterande studier – efter antagningen

För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör du som förkunskaper ha totalt 60 sp i huvudämnet/ inriktningsalternativet. 30 sp har du redan avlagt, eftersom det är ett behörighetskrav, och de resterande 30 sp, ifall du inte redan har motsvarande kunskaper, kan du avlägga som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Bryggstudierna kan du läsa parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och de kan till vissa delar räknas in i magisterexamen som fria studier.

Uppdaterad 26.10.2023