Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i företagsekonomi

Antagningsgrunder för magisterprogrammet i företagsekonomi

Hur kan jag bli antagen?

Om du har avlagt en lägre högskoleexamen (kandidatexamen, vid universitet avlagd bachelorexamen) vid universitet eller yrkeshögskola inom det ekonomiska utbildningsområdet kan du bli antagen till magisterprogrammet i företagsekonomi för studier som leder till ekonomie magisterexamen. Om du har avlagt kandidatexamen från annat utbildningsområde bör du ha studier på minst yrkeshögskolenivå som motsvarar 20 sp i minst ett, gärna flera andra ekonomiska ämnen än det tilltänkta inriktningsalternativet för att kunna söka till magisterprogrammet.

I magisterprogrammet i företagsekonomi finns fyra inriktningsalternativ. Vid ansökan väljer du ett av följande inriktningsalternativ:

 • informationssystem
 • internationell företagsverksamhet
 • ledarskap, strategi och organisation
 • redovisning och styrning

 

Behörighetskrav för respektive inriktningsalternativ

Utöver ovanstående bör du ha minst 30 sp på minst yrkeshögskolenivå i ämnet/specialiseringen/ inriktningsalternativet som du söker in till.

Kompletterande studier

För att kunna inleda de fördjupade studierna i magisterexamen bör även ämnesstudierna vara avklarade. Ifall du inte har dessa kunskaper kan ämnesstudierna som saknas (max 30 sp) avläggas som kompletterande studier (s.k. bryggstudier). Dessa studier kan bedrivas parallellt med magisterstudierna efter att du har blivit antagen och bryggstudierna kan till vissa delar räknas in i magisterexamen.

Språkkrav

De sökande bör även uppvisa de språkkunskaper som Åbo Akademis antagningsförfarande förutsätter.

 

Rangordning

Ifall det finns fler behöriga sökande än antal nybörjarplatser sker rangordningen utgående från följande poängsättning (max 14 poäng):

 • Antal studiepoäng avlagda inom inriktningen, max 5 poäng: Ju mer studier som har avlagts inom inriktningen desto mera poäng. Slutarbetet kan medräknas ifall det till sitt innehåll motsvarar inriktningen. Ifall slutarbetets titel inte framgår av ansökningshandlingarna bör kopia av titelsidan eller abstract bifogas.
 • Studieframgång för studierna inom inriktningen, max 3 poäng: Poäng ges för kurser med vitsord 3 eller bättre i skalan 1–5. Ifall en annan skala använts omräknas skalan till att motsvara 1–5.
 • Slutarbetets vitsord, max 3 poäng: I skalan 1–5 ger vitsorden 3, 4 och 5 poäng för slutarbetet. Ifall en annan skala använts omräknas skalan till att motsvara 1–5. Ifall du har flera slutarbeten väljs det bästa vitsordet.
 • Motivationen, max 3 poäng: Om du sökt i första preferens till magisterprogrammet i företagsekonomi ger det 2 poäng. Motivationsbrev utgående från givna frågor som besvaras i anslutning till ansökningsformuläret ger 0–1 poäng.
  • Frågorna i formuläret är följande:
   1) Berätta om dina tidigare studie- eller arbetserfarenheter.
   2) Varför söker du till Åbo Akademi och just detta inriktningsalternativ?
   3) Vilken är din ambition och dina möjligheter att slutföra studierna (t.ex. tidsmässigt)?
   4) Berätta om dina framtida karriärplaner och hur du ser att utbildningen  du söker till kan hjälpa dig förverkliga dessa.

Uppdaterad 19.3.2019