Skriv här det du söker efter!

Årlig läsårsanmälan

Årlig läsårsanmälan

Studerande ska göra läsårsanmälan varje läsår/termin. Utan att vara närvaroanmäld kan du inte studera och få dina studiepoäng registrerade. Du behöver också vara närvaroanmäld för att fortsätta ha tillgång till ditt ÅA användarnamn.

Läsårsanmälan görs för majoriteten av studerande via anmälningsverktyget Oili. Nyantagna studerande anmäler sig via Studieinfo.fi.  Mera detaljerade instruktioner för hur du anmäler dig hittar längre ner på sidan. Studerande inom kandidat- och magisterprogram måste betala en obligatorisk medlemskapsavgift till studentkåren för att kunna bli närvaroanmälda (Universitetslagen 558/2009, 46§). Studentkårens medlemsavgift för läsåret 2023-2024 är 69 euro för kandidat- och magisterstuderande. För forskarstuderane 64 euro per läsår.

Deadline för läsårsanmälan för läsåret 2024-2025 är 30.8.2024 kl. 15.00 finsk tid.

Deadline för anmälan vårterminen 2025 är 10.1.2025 kl. 15.00 finsk tid.

Ta kontakt med Studentexpeditionen om du har problem med din anmälan!

 • Du räknas som ny studerande om du tagit emot en ny studieplats i år
 • Du gör läsårsanmälan via studieinfo.fi, du kan göra läsårsanmälan direkt när du tagit emot din studieplats men du måste göra läsårsanmälan innan deadlinen.
 • Om du inte gör din läsårsanmälan i tid mister du din studieplats i enlighet med universitetslagen.
 • Om du inte kan anmäla dig via studieinfo.fi kan du också anmäla dig personligen till Studentexpeditionen i Åbo; Gripen, Tavastgatan 13 eller fakultetskansliet i Vasa; Academill, Strandgatan 2. Du behöver ta med dig en fotoförsedd ID-handling och kvitto över den betalda kåravgiften. Kontakta studinfo@abo.fi för kåravgiftens bankgiro.
 • När du närvaroanmäler dig så betalar du samtidigt medlemsavgiften till studentkåren. Kåravgiften är obligatorisk för studerande som studerar kandidat- och magisterprogram. För mera information om Åbo Akademis Studentkår och kåravgiften, se ÅAS webb.
 • Alla närvaroanmälda studerande på kandidat- och magisternivå betalar dessutom den obligatoriska hälsovårdsavgiften för studerande. Läs mer om hälsovårdsavgiften.

Frånvaroanmälan

 • Som nyantagen studerande är din rätt att vara frånvaroanmäld begränsad. Du kan endast frånvaroanmäla dig för ditt första läsår om du har lagenliga orsaker.
 • Till de lagenliga frånvaroorsakerna hör:
  • värnplikt i enlighet med Värnpliktslagen (1438/2007), Civiltjänstlagen (1446/2007) eller Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  • vård av barn i samband med barnets födelse eller adoption (14.1.2022/52)
  • om man på grund av egen sjukdom eller skada är oförmögen att inleda studierna
 • Efter att du frånvaroanmält dig i studieinfo.fi behöver du skicka in intyg över din lagenliga frånvaro. Intygen ska vara på svenska, finska eller engelska och du skickar dem per e-post till studinfo@abo.fi eller post till Studentexpeditionen, Gripen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo. Du kan också besöka oss och uppvisa intyget personligen.
 • Skicka intyget så snabbt som möjligt efter anmälan, men senast innan deadline för läsårsanmälan.
 • Något av följande dokument behövs :
  • Värnplikt:
   • Inryckningsorder
   • beväringskort
   • fritt formulerat intyg från försvarsmakten
  • Vård av barn:
   • FPA:s intyg över moderskaps-, faderskaps-, eller föräldraledighet, eller intyg över läkarintyg graviditeten.
   • Motsvarande intyg från andra länders myndigheter.
  • Egen sjukdom eller skada:
   • intyg över sjukdagpenning eller läkarintyg där det framgår att du är oförmögen att inleda studierna och orsaken till oförmågan.
   • Hinder som beror på praktiska arrangemang som behövs på grund av sjukdom eller skada ska intygas med tillräcklig utredning, t.ex. studentbostadsstiftelses intyg att studeranden står i kö för sådan bostad som skadan kräver.
   • Med utredningen måste man visa hur saken är meningen att ordnas. Om skadan är ett bestående handikapp, räcker det inte att hänvisa till det, utan man bör ha en med skadan sammanhängande tillfällig orsak man hänvisar till.
   • Studerandes egen uppgift är inte tillräcklig utredning.
 • Tog du emot din studieplats ifjol och frånvaroanmälde dig då? Anmäl dig för detta läsår genom att först aktivera ditt ÅA-användarnamn och sedan följa instruktionerna för läsårsanmälan för studerande på kandidat- och magisternivån.

Allmänna principer

 • Gör läsårsanmälan varje år.
 • Terminer du inte är anmäld förbrukar studietid.
 • Om du varit oanmäld en termin måste du anhålla om återinföring i matrikeln för att bli anmäld igen.
 • Läsårsanmälan för hela läsåret/höstterminen öppnar i början av maj.
 • Läsårsanmälan för vårterminen öppnar i början av december.
 • Anmälan görs per studierätt, gör alltså anmälan för alla dina studierätter.
 • Du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande.
 • För att kunna anmäla dig behöver du:
  • varit anmäld som närvarande eller frånvarande förra terminen.
  • ha studietid kvar
 • Ifall du på hösten är osäker på om du kommer att vara närvaro- eller frånvaroanmäld på våren bör du göra frånvaroanmälan för vårterminen samtidigt som du anmäler dig för höstterminen.
 • Frånvaroanmälan ska också göras inom deadline. Du kan inte avlägga studiepoäng medan du är frånvaroanmäld.
 • När du närvaroanmäler dig så betalar du samtidigt medlemsavgiften till studentkåren. Kåravgiften är obligatorisk för studerande som studerar kandidat- och magisterprogram. Läs mera om Åbo Akademis Studentkår och kåravgiften.
 • Alla närvaroanmälda studerande på kandidat- och magisternivå betalar dessutom den obligatoriska hälsovårdsavgiften för studerande. Läs mer om hälsovårdsavgiften.

Anmälan via Oili

Anmälan personligen

 • Du kan anmäla dig personligen vid behov.
 • Kontakta eller besök studentexpeditionen för att få bankgiro på studentkårsavgiften. Meddela ditt studierättsnummer.
 • För att bli närvaroanmäld ska du visa kvitto över betald kåravgift till studentexpeditionen innan klockan 15.00 den sista anmälningsdagen.
 • Du kan skicka kvittot per e-post till studentexpeditionen på studinfo@abo.fi eller visa kvittot på plats i studentexpeditionen.
 • Som kvitto duger en utskrift ur din nätbank där arkiveringsnumret syns.
 • Du kan även frånvaroanmäla dig personligen genom att kontakta studentexpeditionen.

Läsårsanmälan efter lagenlig frånvaro

 • Ditt första läsår kan du vara lagenligt frånvarande på grund av militär- och civiltjänstgöring, egen sjukdom eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet.
 • För att närvaroanmäla dig efter ditt läsår som lagenligt frånvarande ska du göra följande för att inleda dina studier.

Utbytesstudier och studier utomlands

 • Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands) inom ramen för din examen ska du anmäla dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod.
 • Kom ihåg att göra anmälan för hela läsåret under anmälningsperioden.
 • Om du åker på ett utbyte som du arrangerat på egen hand, kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett!

Ändra anmälan

Allmänna principer:

 • Gör läsårsanmälan varje år.
 • Terminer du inte är anmäld förbrukar studietid.
 • Om du varit oanmäld en termin måste du anhålla om återinföring i matrikeln för att bli anmäld igen.
 • Läsårsanmälan för hela läsåret/höstterminen öppnar i början av maj.
 • Läsårsanmälan för vårterminen öppnar i början av december.
 • Anmälan görs per studierätt, gör alltså anmälan för alla dina studierätter.
 • Du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande.
 • För att kunna anmäla dig behöver du:
  • varit anmäld som närvarande eller frånvarande förra terminen.
 • Ifall du på hösten är osäker på om du kommer att vara närvaro- eller frånvaroanmäld på våren bör du göra frånvaroanmälan för vårterminen samtidigt som du anmäler dig för höstterminen.
 • Frånvaroanmälan ska också göras inom deadline. Du kan inte avlägga studiepoäng medan du är frånvaroanmäld.
 • Också om du är anställd som doktorand ska du göra läsårsanmälan.

Ny forskarstuderande

 • Du anmäls automatiskt som närvarande den termin du blir antagen.
 • Efter det ska du själv anmäla dig som närvarande eller frånvarande för varje läsår.

Anmälan via Oili

Anmälan personligen

 • Du kan anmäla dig personligen vid behov.
 • Kontakta eller besök studentexpeditionen innan kl. 15.00 den sista anmälningsdagen för hjälp med anmälan som närvarande eller frånvarande. Meddela ditt studierättsnummer.

Medlemskap i studentkåren

 • När du närvaroanmäler dig så kan du välja att betala medlemsavgiften till studentkåren.
 • För doktorander är medlemskap i studentkåren frivilligt.
 • Du kan betala kåravgiften i samband med Oili-anmälan, eller kontakta studentexpeditionen för bankgiro på kåravgiften.
 • Om du betalar kåravgiften via bankgiro behöver du skicka in kvitto över betalningen till studinfo@abo.fi för att få ditt medlemskap registrerat.
 • Notera att förmånerna för forskarstuderande skiljer sig från studerandeförmånerna för grundstuderande. Läs mer om information om Åbo Akademis Studentkår och kåravgiften.

Utbytesstudier och studier utomlands

 • Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands, forskningsvistelse) inom ramen för din examen ska du anmäla dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod.
 • Kom ihåg att göra anmälan för hela läsåret under anmälningsperioden.
 • Om du åker på ett utbyte som du arrangerat på egen hand, kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett!

Ändra anmälan

Inkommande studerande

 • Inkommande utbytesstuderande anmäler sig personligen i början av utbytesperioden.
 • I Åbo görs anmälan vid studentexpeditionen i Gripen. När du kommer för att anmäla dig ska du ta med dig ett fotoförsett ID (pass, körkort, uppehållsrättstillstånd, ID-kort).
 • I Vasa görs anmälan till utbyteskoordinatorn, ta med dig fotoförsett ID till anmälningstillfället.
 • Utbytesstuderande måste inte betala medlemsavgift till studentkåren, men det rekommenderas att du gör det för att du ska ha rätt till studierabatt på studentlunch och andra studierabatter.
 • För att få ditt medlemskap i studentkåren registrerat, ta med dig kvitto över kåravgiften till studentexpeditionen eller utbyteskoordinatorn.
 • Kvittot kan till exempel vara ett pdf-kvitto från din nätbank. Du behöver inte ha kvittot utskrivet, en digital kopia som du visar upp räcker också.
 • Läs mera om förmåner för medlemmmar i Åbo Akademis Studentkår.

Utgående studerande

 • Om du studerar utomlands (t.ex. utbytesstudier, språkpraktik, praktik utomlands) inom ramen för din examen ska du anmäla dig som närvarande vid ÅA också under din utbytesperiod.
 • Följ instruktionerna för studerande på kandidat- och magisternivå.
 • Om du åker på ett utbyte som du arrangerat på egen hand, kom också ihåg att meddela Internationella ärenden om din utomlandsvistelse genom att fylla i följande blankett!

 • Du som studerar inom ramarna för fristående studier ska vara anmäld när du avlägger studier.
 • Till studerande inom fristående studier hör tex. fristående studier för yrkeslärare eller behörighetsgivande studier för klasslärare/speciallärare/lärare inom småbarnspedagogik
 • När du blir antagen till fristående studier gör ditt fakultetskansli anmälan för hela din studietid.
 • Om du är oanmäld, kontakta studinfo@abo.fi eller ditt fakultetskansli för att bli anmäld.
 • Som studerande inom fristående studier betalar du ingen kåravgift, då studierna inte berättigar till förmåner för studerande

 • Om du studerar på en extra studierätt för kompletterade studier efter examen så blir du automatiskt närvaroanmäld för den termin du beviljas din extra studierätt.
 • Som studerande på en extra studierätt för kompletterade studier efter examen betalar du ingen kåravgift, då studierna inte berättigar till förmåner för studerande
 • Du som studerar på en extra studierätt för kompletterade studier efter examen ska anmäla dig inför varje läsår/termin.
 • Du anmäler dig genom att kontakta studinfo@abo.fi innan deadline för läsårsanmälan.

Uppdaterad 19.2.2024