Skriv här det du söker efter!

Läsårsanmälan för nyantagna studerande

Närvaroanmälan och kåravgift

Nya studerande anmäler sig elektroniskt vid Åbo Akademi. Anmälningstiden börjar 28.6.2019 och slutar 30.8.2019 kl. 15:00. Anmälan görs i Studieinfo.fi och du kan göra en anmälan genast efter att du tagit emot studieplatsen. Du kan anmäla dig som närvarande eller frånvarande om du har en lagstadgad orsak för frånvaro. En studerande som fått en ny studierätt måste anmäla sig inom utsatt tid. Om du försummar din anmälan så förlorar du den nya studierätten i enlighet med universitetslagen.

KÅRAVGIFT
I samband med att du anmäler dig som närvarande i Min Studieinfo måste du också betala kåravgiften. Kåravgiften för läsåret 2019-2020 är 121 euro. För forskarstuderande är avgiften frivillig. För mer information om medlemskapet i Åbo Akademis Studentkår, se www.studentkaren.fi.

Om du inte kan anmäla dig som närvarande via den elektroniska tjänsten kan du också göra din närvaroanmälan personligen under tiden 1.8-30.8.2019 (må-fre kl. 12-15). När du skriver in dig bör du ha med dig identitetsbevis och kvitto på betald kåravgift.

Studerande i Åbo skriver in sig på studentexpeditionen i Gripen, Tavastgatan 13
Studerande i Vasa skriver in sig på fakultetskansliet i Academill, Strandgatan 2.

Frånvaroanmälan

På grund av ändringar i universitetslagen är det fr.o.m. 1.8.2015 inte möjligt att frånvaroanmäla sig under det första studieåret av andra än i lagen specifikt angivna orsaker. Enligt universitetslagen/yrkeshögskolelagen kan en ny studerande anmäla sig som frånvarande under sitt första läsår enbart på basis av följande orsaker:

  1. värnplikt i enlighet med Värnpliktslagen (1438/2007), Civiltjänstlagen (1446/2007) eller Lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995)
  2. är moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledig; eller
  3. om man på grund av egen sjukdom, skada eller handikapp är oförmögen att inleda studierna

Också frånvaroanmälan måste göras under anmälningstiden 28.6-30.8 kl. 15:00. Anmälan görs på samma sätt som närvaroanmälan men om du anmäler dig som frånvarande så ska du inte betala kåravgiften. En förutsättning för att din frånvaroanmälan ska kunna registreras är att du lämnar in ett intyg som styrker din frånvaroorsak.

Om du frånvaroanmäler dig pga militärtjänstgöring ska du:
1)
uppvisa inryckningsorder (enbart finländsk) som visar att militärtjänstgöringen infaller under ifrågavarande läsår. Observera att det här betyder att den som t.ex. inleder sin militärtjänstgöring i januari 2020 kan frånvaroanmäla sig för läsåret 2019-2020.

Om du frånvaroanmäler dig pga moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet
2)
ska du uppvisa FPA:s intyg över moderskaps- faderskaps- eller föräldrapenningsperiod eller, om man ännu inte har det intyget, läkarintyg över graviditet. Faderskapsledighet kan bevisas bara med FPA:s intyg över faderskapsledighet. Även andra länders myndigheters motsvarande intyg över lagstadgad föräldraledighet godkänns.

Om du frånvaroanmäler dig på grund av egen sjukdom, skada eller handikapp
3)
som gör att du är  oförmögen att inleda studierna behöver du uppvisa beslut om sjukdagpenning eller om du inte har det, läkarintyg. Ur läkarintyget bör framgå vilken sjukdom eller skada det är frågan om och att sjukdomen eller skadan utgör ett hinder för att inleda studier 1.8.2019. Hinder som beror på praktiska arrangemang som behövs på grund av sjukdom eller skada ska intygas med tillräcklig utredning, t.ex. studentbostadsstiftelses intyg att studeranden står i kö för sådan bostad som skadan kräver. Studerandes egen uppgift är inte tillräcklig utredning. Med utredningen måste man visa hur saken är meningen att ordnas. Om skadan är ett bestående handikapp, räcker det inte att hänvisa till det, utan man bör ha en med skadan sammanhängande tillfällig orsak man hänvisar till.

Intygen bör lämnas in per e-post, post eller uppvisas vid universitetet. Intygen bör vara universitetet tillhanda senast 30.8.2019 kl. 15.00.
Kontaktuppgifter för inlämnandet av intyg:
E-post: studinfo@abo.fi
Adress: Åbo Akademi Studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo

Uppdaterad 8.8.2019