Skriv här det du söker efter!

Donationernas användning

Donationernas användning

Åbo Akademi mottar donationer enbart för fullföljande av sina uppgifter i enlighet med universitetslagen. Medelinsamlingsverksamheten styrs av akademins Instruktion om etik och god vetenskaplig praxis. Vi visar respekt för donatorns vilja och redogör öppet om användningen av donationsmedel.

Vi har just nu fem pågående insamlingar som är HHÅA för framtidens hållbara näringsliv samt våra strategiska forskningsprofiler Havet, Minoritetsforskning, Teknologier för en hållbar framtid och Lösningar för hälsa. Donationer som riktas till våra insamlingsmål gynnar dem direkt.

Kapitalet som samlades in i motfinansieringskampanjen 2020–2022 används för att gynna universitetets undervisning och forskning enligt rektors beslut. Donationer på minst 10 000 euro som är riktade till utbildningsområden används till utbildningsområdenas undervisning och forskning.

Den statliga motfinansieringen kommer att styras till Åbo Akademis grundkapital. Akademin investerar grundkapitalet långsiktigt och söker en stadig avkastning på grundkapitalet. Avkastningsmedlen är en viktig inkomstkälla för Åbo Akademi. Under de senaste åren har de möjliggjort bland annat, att vi har kunnat erbjuda våra unga, lovande forskare långvarigare arbetskontrakt.

 

Statens motfinansieringskampanj 2020–2022

Staten betalade motfinansiering för varje euro som donerades till universiteten under tidsperioden 15.6.2020–30.6.2022. Åbo Akademi fick drygt 6,4 miljoner euro och den statliga motfinansieringen uppgick till 6,1 miljoner euro. Kapitaliseringen av universiteten grundar sig på det beslut som förvaltningsrådet för Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra i december 2019 fattade om att bevilja universiteten ett engångsstöd på 100 miljoner euro.

Kapitalet som samlades in i motfinansieringskampanjen 2020–2022 används för att gynna universitetets undervisning och forskning enligt rektors beslut. Donationer på minst 10 000 euro som är riktade till utbildningsområden används till utbildningsområdenas undervisning och forskning. Den största andelen av donationerna riktades till pedagogik och lärarutbildning (26 procent), naturvetenskaper (16 procent), humanistiska vetenskaper (15 procent) och teknik (12 procent).

Den statliga motfinansieringen styrdes till Åbo Akademis grundkapital. Akademin investerar grundkapitalet långsiktigt och söker en stadig avkastning på grundkapitalet. Avkastningsmedlen är en viktig inkomstkälla för Åbo Akademi. Under de senaste åren har de möjliggjort bland annat att vi har kunnat erbjuda våra unga, lovande forskare långvarigare arbetskontrakt.

 

Tidigare insamlingskampanjer

Åbo Akademi har också tidigare genomfört framgångsrika medelinsamlingskampanjer med motfinansiering från staten.

Under insamlingen 2015–2017 fick vi 12,7 miljoner i donationer från över 700 privatpersoner, stiftelser, företag och föreningar. Medelinsamlingskampanjen sammanföll med förberedelserna för Åbo Akademis 100-årsjubileum, som firades 2018. De insamlade medlen riktades till ÅA 100-årsfonden och används fortlöpande för att gynna akademins undervisning och forskning. Sedan dess har donationerna gjort det möjligt att förverkliga flera viktiga utvecklingsprojekt inom undervisningen, införskaffa forskningsapparatur och finansiera forskningsprojekt. För mera information, se ÅA100-årsfondens kampanjberättelse 2015–2017 eller läs mer nedan.

Den statliga motfinansieringen för medelinsamlingen 2015–2017 var nästan 14,8 miljoner. Motfinansieringen styrdes till Åbo Akademis grundkapital.

Den första medelinsamlingskampanjen 2009–2011 inbringade totalt ca 13,8 miljoner till Åbo Akademi. Tillsammans med statens motfinansiering fick Åbo Akademi då omkring 48 miljoner euro till sitt grundkapital.

Uppdaterad 18.8.2023