Skriv här det du söker efter!

Etiska riktlinjer för Åbo Akademis medelinsamling

Etiska riktlinjer för Åbo Akademis medelinsamling

Åbo Akademis medelinsamling regleras av akademins Instruktion om etik och god vetenskaplig praxis (5.5.2020). På den här sidan kan du läsa om hur vi säkerställer att alla donationer hanteras på ett etiskt försvarbart sätt.

Instruktion om etik och god vetenskaplig praxis

 

Kapitel 6
Donationer och externa bidrag


16 § Allmänt

Externa bidrag till utbildning och forskning vid Åbo Akademi är av stor betydelse och mycket välkomna. Grunden för en donation eller ett testamente är ett gåvobrev eller ett motsvarande dokument.

Åbo Akademi mottar inte externa donationer eller andra bidrag till andra ändamål än för fullföljande av sina uppgifter i enlighet med universitetslagen. Vid insamling av medel beaktas alltid gällande lagstiftning, erhållna tillstånd, interna instruktioner, reglementen och regler.


17 § Principer vid mottagande av donationer

Åbo Akademi ska visa respekt för donatorers vilja och syftet med donationen ska respekteras.
Den externt finansierade forskningen och utbildningen måste uppfylla samma vetenskapliga kvalitetskrav som den direkt statsanslagsfinansierade verksamheten.

Vid mottagande av donationer eller andra bidrag ska forskningens frihet vad gäller bland annat val av forskningsuppgifter, metoder och publicering av resultat respekteras. Donationsvillkor som föreskriver att vissa resultat ska uppnås i forskningsarbetet ska inte accepteras. Inte heller kan donationer accepteras som föreskriver att utbildningen ska begränsas till vissa specificerade teser eller läror. Resultatens öppenhet och tillgänglighet ska också säkras så att en oberoende granskning av resultaten möjliggörs. Vid mottagande av donationer strävar Åbo Akademi efter att medlen är så obundna som möjligt, dels för att undvika en för stark styrning av forskning och undervisning, dels för att undvika att donationen på sikt blir obrukbar på grund av omvärldsförändringar.

Innan Åbo Akademi tar emot externa forskningsanslag och donationer ska Åbo Akademi alltid pröva huruvida ett mottagande är förenligt med lagar och förordningar och med Åbo Akademis verksamhet, värden, strategi och etiska principer. Donationens eventuella villkor ska prövas och endast sådana villkor som inte är i konflikt med lagstiftningen, denna instruktion och annan intern reglering ska accepteras. Donationsvillkor som allmänt avser inriktningen av den forskning eller utbildning som ska stödjas kan accepteras i den mån de är vetenskapligt relevanta och i enlighet med god forskningssed och undervisningsmetodik.


18 § Donator och medlens ursprung

När mottagandet av donationen övervägs ska donator som person eller organisation tas i beaktande. Om Åbo Akademi bedömer det skadligt för Åbo Akademi att ta emot en donation och därvid förknippas med donators ideologi, rykte eller verksamhet, ska donationen inte tas emot.

Ursprunget för donationens medel ska också beaktas. Om medlen härrör från sådan verksamhet som strider mot internationella konventioner som Finland undertecknat eller gällande lag, eller har sitt ursprung i kriminell verksamhet, ska en donation inte tas emot. Stor restriktivitet ska iakttas i andra fall där medlen kommer från sådan verksamhet som är skadlig för t ex människors hälsa eller miljön.


19 § Förvaltande av donationer

Donationsmedel förvaltas separat från övriga processer och verksamhet. Åbo Akademi redogör öppet om användningen av donationsmedel.

Donationer ska förvaltas i överensstämmelse med donators intentioner. Donationen får inte förutsätta gentjänster till donator i någon form från donationsmottagaren. Donators önskemål vad gäller t.ex. namngivning av donerade tjänster, byggnader eller stipendier kan dock tillmötesgås. Om donator önskar vara anonym ska ändå donationen kunna prövas i enlighet med dessa riktlinjer innan den kan tas emot. Donator ska efter donationen inte spela en operativ roll vid ledandet av den verksamhet som donationen avser.

Uppdaterad 10.8.2021