Skriv här det du söker efter!

Varför donera till Åbo Akademi?

Varför donera till Åbo Akademi?

Åbo Akademi är hela Finlands svenska mångvetenskapliga bildningsuniversitet. Vi forskar och utbildar för ett inkluderande och öppet samhälle, för att bidra till att lösa omvärldens utmaningar och för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi utbildar och forskar för framtiden

Åbo Akademi har en central ställning i den finlandssvenska kulturen, men vår genomslagskraft sträcker sig längre än så. Kontakterna till Norden är talrika och naturliga och omfattar studenter, forskare och näringsliv. Utbildningarna vid Åbo Akademi garanterar en bred vetenskaplig läskunnighet, fostrar till kritiskt tänkande och skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande. Vår småskalighet ger oss en unik möjlighet till gränsöverskridande möten och tvärvetenskapliga arbetssätt inom både undervisning och forskning. Det här syns inte minst inom våra fyra forskningsprofiler.

Minoritetsforskning

Som ett universitet grundat för att tjäna den finlandssvenska minoritetens behov har Åbo Akademi under sin 100-åriga existens byggt upp en betydande expertis inom minoritetsforskningens område. I dag fokuserar forskningen inom den mångvetenskapliga forskningsprofilen Minoritetsforskning på minoritetskultur och -identitet, diskriminering, lika rättigheter och demokrati, flyktingskap och rasism. Den belyser frågor av betydelse för dagliga beslut på hemmaplan, och bidrar samtidigt med nya perspektiv till den övriga nordiska forskningen på området.

Havet

Åbo Akademi har en ledande roll inom Östersjöforskningen, både i Finland och internationellt. Forskningsprofilen Havet fokuserar på livet i havet, på maritim logistik och ekonomi och på Östersjöns förvaltning. Målsättningen är att finna vetenskapliga lösningar som möjliggör ett friskare hav och ett modernt samhälle, som främjar ett hållbart utnyttjande av havet och dess resurser.

Teknologier för en hållbar framtid

Övergången från fossila energikällor till förnybara alternativ är en av vår samtids stora utmaningar. Inom forskningsprofilen Teknologier för en hållbar framtid ligger forskningsfokus på användningen av biomassa som råämne för nedbrytbara kemikalier och material. Kemiteknik och materialteknik förenade med en avancerad användning av naturprodukter är ett av Åbo Akademis mest erkända forskningsområden.

Lösningar för hälsa

Åboregionen är ledande inom läkemedelsutveckling i Finland. I det här sammanhanget intar Åbo Akademis forskningsprofil Lösningar för hälsa en naturlig plats. Även vårdvetenskapen vid vårt campus i Vasa ingår i forskningsprofilen. Fokus ligger på att hitta innovativa lösningar för att utveckla en detaljerad förståelse av hälsa och sjukdomar på både molekylär, cellulär och mänsklig nivå. Vår kompetens inom området stärks ytterligare av att vi från och med 2021 börjat utbilda provisorer.

Stöd Finlands svenska, mångvetenskapliga bildningsuniversitet

Genom att donera till Åbo Akademi är du med och skapar förutsättningar för högklassig undervisning och forskning i Finland i dag och i framtiden. Vi välkomnar en dialog med våra vänner. Kontakta oss gärna för mera information och ingående diskussioner!

Uppdaterad 29.3.2023