Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

STV garanterar fortsatt verksamhet för Skolresurs genom donation

Tre män och två kvinnor står högtidligt på rad.
Från vänster professor Henrik Saxén, prorektor Gunilla Widén, verksamhetsledare Bengt-Johan Skrifvars, preses Leni von Bonsdorff och akademisekreterare Åsa Lindberg. Foto: Mia Henriksson

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) finansierar Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan med 200 000 euro, närmare bestämt 50 000 per år i fyra år. Åbo Akademi går in med motsvarande summa för samma tid.

Verksamheten inom projektet Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan går under det övergripande namnet Skolresurs. Skolresurs har som främsta uppgift att stimulera intresset för matematik, naturvetenskap och teknik bland barn och ungdomar i Svenskfinland. Skolresurs arbetar aktivt för en växelverkan mellan skolor, högre utbildning och näringsliv och har aktiviteter för både lärare och elever/studerande. I Skolresurs ingår också LUMA-center Åbo Akademi.

Tillsammans med Åbo Akademis prorektor Gunilla Widén mottog verksamhetsledare för Skolresurs, Bengt-Johan Skrifvars det undertecknade avtalet i samband med STV:s styrelsemöte i Åbo den 9 juni. Avtalet överräcktes av STV:s preses Leni von Bonsdorff, tillsammans med akademisekreterare Åsa Lindberg.

– Det är glädjande att STV vill fortsätta att satsa på Skolresurs. Satsningen inleddes 2007 och det här är nu det fjärde avtalet vi sluter med STV. Det här garanterar att vi kan jobba långsiktigt för att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik ute i skolorna sa Skrifvars när han mottog avtalet.

– Åbo Akademi framför sitt ödmjuka tack! Utöver forskning och utbildning, har ÅA och STV det gemensamma intresset att stöda svenskan in Finland. Här sammanfaller alla dessa våra gemensamma intressen, konstaterade Gunilla Widén.

Det nya avtalet gäller från och med 1.1.2023 och är det fjärde i ordningen.

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) har som syfte att bredda teknologiskt kunnande till att gynna näringsliv, en hållbar utveckling och en positiv grundsyn på tekniken i vårt samhälle.

Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland deltar också i Åbo Akademis medelinsamlingskampanj med 15 000 euro, en donation som går till utbildningsområdet teknik vid Åbo Akademi. Donationen överräcktes under samma seremoni och mottogs av prorektor Widén tillsammans med professorn i värmeteknik vid Åbo Akademi, Henrik Saxén.

Teknikutbildning- och forskning har långa anor vid Åbo Akademi, liksom också STV:s stöd till Åbo Akademi. År 1929 fick den nygrundade kemisk-tekniska fakulteten vid Åbo Akademi sin tredje professur tack vare en donation av STV.