Skriv här det du söker efter!

Pedagogik, lärarinriktning – Forskning och forskare

Pedagogik, lärarinriktning – Forskning och forskare

I relation till klasslärarutbildningen bedrivs forskning inom området pedagogik med lärarinriktning samt ämnesdidaktik. Ett gemensamt tema som genomsyrar många forskningsinsatser inom lärarinriktad pedagogik är lärarprofessionalisering. Forskning med perspektiv på läraren och lärande är väletablerad inom ämnet pedagogik, men bjuder ständigt på nya infallsvinklar och möjligheter till fortsatt forskning. Ett bakomliggande motiv är att ökade kunskaper om och förståelse för lärarens arbete och villkor har betydelse för utvecklingen av lärarutbildningens och lärarfortbildningens innehållsliga fokusering.

 

Forskare inom pedagogik lärarinriktning

 

 

Forskare inom didaktikens ämnesområden

 

Ann-Sofi Härmälä-Brasken, FL, doktorand, universitetslärare i kemins didaktik

Mitt forskningsintresse är inom kemididaktik, med speciellt fokus på missuppfattningar och begreppsförståelse samt begreppsutveckling i kemi för blivande lärare. Mitt intresse finns också inom utveckling av undervisning inom lärarutbildning och hur kunskap växer fram i smågrupper. Jag undervisar inom klass- och speciallärarutbildningen, ämneslärarutbildningen samt i kurser inom hushållsvetenskap.

My research interest is in chemistry didactics, with a special focus on misconceptions and conceptual understanding as well as conceptual development in chemistry for prospective teachers. My interest is also in the development of teaching in teacher training and how knowledge develops in small groups.

Ann-Sofi Röj-Lindberg, FD, docent

Mina forskningsintressen berör skolmatematiska klassrumsmiljöer som arenor för den lärandes matematiska upplevelser och identitetsutveckling, lärarutbildning och lärarfortbildning i synnerhet i matematik, algebra som ett lärande- och undervisningsinnehåll, ämnesövergripande undervisning samt hur demokratiska processer bildas inom matematiska ämnen. Jag undervisar inom ämneslärarutbildningen och forskarutbildningen.

My research interests concern school mathematics classroom environments as arenas for the learner’s mathematical experiences and identity development, teacher education and teacher training in mathematics, algebra as a learning and teaching content, interdisciplinary teaching and how democratic processes are formed within mathematical subjects.

Jessica Sundman, FM, doktorand, universitetslärare i biologins didaktik och miljöpedagogik

Mitt primära arbetsområde och forskningsintresse är biologins didaktik, miljöpedagogik och geografi. Mitt forskningsprojekt handlar om biologi- och geografilärares pedagogiska innehållskunskap (pedagogical content knowledge, PCK) och hur denna kan stärkas. Målet med projektet är att koppla ihop undervisningsteori och -praktik med PCK som en teoretisk utgångspunkt i till exempel lärarutbildning och -fortbildning. Jag undervisar inom klass- och speciallärarutbildningen samt ämneslärarutbildningen.

My primary area of work and research interest is biology didactics, environmental pedagogy and geography. My research project is about pedagogical content knowledge (PCK) and how this can be strengthened. The goal of the project is to link teaching theory and practice with PCK as a theoretical starting point in, for example, teacher education and continuing education. I teach in class and special teacher education as well as subject teacher education.

Joni Kuokkanen, FD, universitetslektor i gymnastikens och hälsokunskapens didaktik

Mitt forskningsintresse ligger inom gymnastikens och hälsokunskapens didaktik, med speciellt fokus på unga idrottande elevers välmående och engagemang I skolan och idrott. Ett annat forskningsspår berör ämnesövergripande undervisning och att kombinera fysisk aktivitet med klassrumsundervisning. Jag undervisar inom klass- och speciallärarutbildningen, ämneslärarutbildningarna i idrott och hälsokunskap, samt i kurser inom småbarnspedagogik.

My research interest lies within didactics of physical education (PE) and health teaching, with a specific interest in questions concerning adolescent student athletes´ wellbeing and engagement in school and sport. Another topic of interest relates to interdisciplinary teaching, that is, questions involving the combination of physical activity and academic subjects in the classroom.

Kim-Erik Berts, FD, universitetslektor i matematikens didaktik

Min forskning handlar om undervisningen av matematiska bevis och filosofiska frågor om det matematiska bevisets natur. Arbetet med dessa frågor formas av min tidigare forskning kring begreppet matematikens säkerhet och Wittgensteins syn på matematiken. Ett annat intresseområde är teoretiska frågeställningar kring ämnesövergripande undervisning. Jag undervisar inom klass- och speciallärarutbildningen samt ämneslärarutbildningen.

My research concerns the teaching of mathematical proofs and philosophical questions about the nature of mathematical proofs. My work on these questions is shaped by my earlier research on the concept of certainty in mathematics and Wittgenstein’s philosophy of mathematics. Another field of interest concerns theoretical questions surrounding cross-curricular teaching.

Mats Braskén, FD, docent, forskningsledare i de matematiska ämnenas didaktik

Mitt forskningsintresse ligger inom fysikens didaktik, med fokus på bland annat energi som ämnesövergripande begrepp, samt smarttelefonens användning som mätinstrument. För tillfället forskar jag också kring möjliga användningsområden för sociala robotar i klassrummet. Jag undervisar inom klass- och speciallärarutbildningen samt ämneslärarutbildningen.

My research interest lies in the didactics of physics, with a focus, among other things, on energy as an interdisciplinary concept, as well as the use of the smartphone as a measuring instrument. At the moment I am also researching possible uses for social robots in the classroom.

Pia Sjöblom, FD, universitetslektor i biologins och geografins didaktik

Mitt forskningsintresse ligger inom ämnesdidaktik i naturvetenskaper, med fokus på biologididaktik samt miljö- och hållbarhetspedagogik. För tillfället forskar jag främst kring teman relaterade till klimatdidaktik och utomhuspedagogik. Mina senaste publikationer handlar om klimatförändringen ur finländska och tanzanianska elevers perspektiv, samt norska och finländska lärarstuderandes syn på utomhuspedagogik. Jag undervisar inom klass- och speciallärarutbildningen samt ämneslärarutbildningen.

My research interest is in science education with a focus on biology education, and environmental and sustainability education. At the moment I am primarily working with issues related to climate change education, as well as outdoor education. My most recent publications concern climate change from the perspective of Finnish and Tanzanian students, and Norwegian and Finnish student teachers’ views on outdoor education.

Sandra Kuusisaari-Forsblom, HvM,  universitetslärare i idrottens didaktik (tjänstledig läsåret 2023-24)

Jag är involverad i planering och genomförande av kurser inom gymnastik, rörelse och hälsa området, kurser för lärare inom småbarnspedagogik, klasslärare, speciallärare och ämneslärare. Jag har ett stort intresse för ämneslärares didaktiska val och val av arbetsmetoder inom hälsokunskapsundervisningen. Jag undervisar inom klass- och speciallärarutbildningen, ämneslärarutbildningarna i idrott och hälsokunskap, samt i kurser inom småbarnspedagogik.

I am involved in planning and implementing courses in physical education and health, courses for teachers in early childhood education, class teachers, special teachers and subject teachers. I have a great interest in subject teachers’ didactic choices and choice of working methods in the teaching of health education.

Uppdaterad 12.9.2023