Skriv här det du söker efter!

Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning

Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning

Tid

1.8.2020–31.7.2024

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Svensk-Österbottniska samfundet
 • Poesi! Performativa perspektiv på poesiundervisning är ett forskningsprojekt vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Projektets övergripande syfte är att utforska och utveckla konstbaserade ingångar till poesiundervisning med ett särskilt fokus på dansskapande och bildskapande i samarbete med lärare och konstnärer. Tidigare forskning efterlyser nya och innovativa angreppssätt i poesiundervisningen, eftersom poesi ofta riskerar att hamna i skymundan och upplevs utmanande av såväl lärare som elever. Inom projektet samarbetar forskarna med både lärare och konstnärer och de empiriska studierna görs inom såväl gymnasieutbildning som lärarutbildning. Teoretiskt positionerar sig projektet inom ett performativt forskningsparadigm (Østern et al., 2021). Ett performativt perspektiv erkänner att människa, material och omvärld står i förbindelse med varandra och pekar på hur världen konstant är i rörelse. Fokus ligger således inte på människans varande utan på ett ömsesidigt blivande mellan såväl människor som materialiteter och kunskapsskapande sker i många olika uttrycksformer. Med fokus på såväl teori som praktik bidrar projektet med kunskap om konstbaserade ingångar i poesiundervisningen som vetenskapligt stärker och utvecklar poesididaktik som forskningsfält. Genom olika delstudier utforskar projektet följande frågeställningar: (1) hur kan konstbaserade ingångar till poesiundervisning bidra till att (om)skapa poesididaktiska angreppssätt, (2) hur bidrar konstbaserade ingångar till att kombinera studerandes analytiska och upplevelsebaserade läsning av poesi och (3) hur kan lärarutbildningen göra skillnad för framtida och nuvarande lärares beredskap att undervisa poesi med konstbaserade ingångar?

  Projektet bidrar med konkreta didaktiska angreppssätt att undervisa poesi i kombination med andra konstformer för att förlängningen bidra till att stärka poesins och konstens plats och funktion i utbildningssammanhang. Projektet bidrar även till en teoretisk förståelse för konstbaserade angreppssätt inom poesiundervisning – ett område som föreliggande projekt är i framkant med att utveckla såväl nationellt som internationellt. Därtill bidrar projektet med en vetenskapligt förankrad förståelse för poesiundervisningens villkor och utvecklingsmöjligheter, vilket i sin tur kan bilda en utgångspunkt för beslut och vidare diskussion om poesins plats och roll i utbildningssammanhang.

  Forskningsprojektet leds av universitetslektor, PeD Heidi Höglund i nära samarbete med PeD Sofia Jusslin, postdoktoral forskare och universitetslektor vid Åbo Akademi. Inom projektet arbetar även projektbiträde Nanna Heino.

   

  Om du har fler frågor, kontakta:
  Heidi Höglund heidi.hoglund@abo.fi
  Sofia Jusslin sofia.jusslin@abo.fi

  Kontakta oss

  Heidi Höglund

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Sofia Jusslin

  Universitetslektor 

  i svenska och litteratur med didaktisk inriktning

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
  Till projektets webbsida