Skriv här det du söker efter!

Studier i socialvetenskaper, hälsa och välbefinnande

Studier i socialvetenskaper, hälsa och välbefinnande

Vi le­ver i en tid av stän­di­ga för­änd­ring­ar, för­ny­el­ser och en snabb ut­veck­ling inom de fles­ta om­rå­den i vårt mo­der­na sam­häl­le. Inom so­ci­al- och häl­so­vår­den är sto­ra re­for­mer på gång och det finns myck­et du som ar­bets­ta­ga­re för­vän­tas gö­ra för att hö­ja din kom­pe­tens, ut­veck­la och hål­la dig upp­da­te­rad om. Inom öpp­na uni­ver­si­te­tet hit­tar du kur­ser som fo­ku­se­rar på den so­ci­a­la, den di­gi­ta­la, tek­nis­ka och so­ci­al­po­li­tis­ka aspek­ten av ar­be­tet. Vi er­bju­der ock­så kur­ser som fo­ku­se­rar på frå­gor kring per­son­ligt väl­må­en­de och väl­må­en­de i ar­bets­li­vet.

Vi rekommenderar kurser i följande ämnen:

Arbetsplatspsykologi
Farmaci
Hälsokunskap
Krispsykologi
Ledarskap i vård och omsorg
Logopedi
Psykologi
Sociologi
Socialpolitik
Socialvetenskaper
Utvecklingspsykologi
Välfärdsteknologi

Målgrupp: Personer med intresse för hälsa och välbefinnande. Personer som arbetar med barn, ungdomar och vuxna inom den offentliga sektorn, vårdsektorn eller inom företag, organisationer och föreningar. Ledare, administratörer och undervisande personal. Personer med intresse för forskning om människans hälsa och välbefinnande, äldreforskning, barn-, ungdoms- och familjerelaterad forskning samt social trygghet.