Skriv här det du söker efter!

Hållbarhetsfrågor

Hållbarhetsfrågor

Håll­bar­het in­ne­fat­tar oli­ka di­men­sio­ner; mil­jö­mäs­si­ga (eko­lo­gis­ka) aspek­ter, kulturella, so­ci­a­la och eko­no­mis­ka aspek­ter. Här in­går ock­så be­grepp som rätt­vi­sa, makt, rät­tig­he­ter, so­ci­alt ka­pi­tal, jäm­lik­het och tillit.

Vi er­bju­der kur­ser i äm­nen som på oli­ka sätt tan­ge­rar des­sa be­grepp:

Håll­bar ut­veck­ling
Na­tio­nal­eko­no­mi
Ge­nus­ve­ten­skap
Geo­gra­fi
Häl­so­kun­skap
In­ter­kul­tu­rell kom­mu­ni­ka­tion
Kul­tur­ana­lys
Of­fent­lig för­valt­ning
So­ci­o­lo­gi
So­ci­al­po­li­tik
So­ci­al­ve­ten­ska­per

Ett håll­bart och demokratiskt sam­häl­le bör ha löst de miljömässiga, ekonomiska och sociala problem vi idag är ställda inför. Problemen är starkt sammanlänkade med varandra och har både globala och lokala perspektiv. Insatser från alla kunskapsområden behövs för att kunna hitta vägen till hållbar energi, bevarande av biologisk mångfald, so­ci­a­l rätt­vi­sa och jämlikhet, förbättrad regenerativ matproduktion och stävjande av klimatförändringarna.
De globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) som antogs av världens ledare hösten 2015 utgör ett försök till globalt samarbete och utveckling. De 17 målen berör allas vår vardag, i hela världen.

Möj­lig­he­ter­na till ett gott fram­ti­da liv på jor­den står idag i våg­skå­len. Vi har över­ut­nytt­jat jor­dens re­sur­ser, so­ci­a­la orätt­vi­sor och eko­no­mis­ka klyf­tor ökar och vi har ställts in­för en ga­lop­pe­ran­de kli­mat­för­änd­ring. De här pro­ble­men kal­las ofta för ”wick­ed pro­blems” ef­ter­som lös­ning­en på ett av dem sam­ti­digt bru­kar för­vär­ra ett an­nat. Allt of­ta­re kon­fron­te­ras vi med fram­tids­sce­na­ri­er där vi är tvung­na att trap­pa ner och mins­ka vår ma­te­ri­el­la kon­sum­tion. Vi för­knip­par det här med en sänkt lev­nads­stan­dard vil­ket vi ser som för­säm­rad livs­kva­li­tet. Men är det fak­tiskt så? Hör du till dem som ifrå­ga­sät­ter eta­ble­ra­de san­ning­ar om vad vi be­hö­ver för att leva ett gott liv?

Öpp­na uni­ver­si­te­tet er­bju­der kur­ser för de fles­ta av FN:s håll­bar­hets­mål, från num­mer 1, ”Ing­en fat­tig­dom” till num­mer 17 ”Ge­nom­fö­ran­de och glo­balt part­ner­skap”.

 

Välmående individer

De fyra förs­ta av FN:s håll­bar­hets­mål hand­lar om att för­bätt­ra lev­nads­för­hål­lan­den för in­di­vi­den. Vi vill bi­dra till av­skaf­fan­de av fat­tig­dom och hung­er, och vi be­hö­ver upp­nå trygg livs­me­dels­för­sörj­ning, bätt­re kost­håll­ning och främ­ja ett håll­bart jord­bruk. Hur kan vi sä­ker­stäl­la att alla kan leva ett häl­so­samt liv och ver­ka för alla män­ni­skors väl­be­fin­nan­de? El­ler sä­ker­stäl­la rätt­vis ut­bild­ning av god kva­li­tet och främ­ja livs­långt lä­ran­de för alla?

Hållbara samhällen  Hållbarhetsmål Hållbara samhällen

Vis­sa av FN:s håll­bar­hets­mål ser sam­man­ta­get till en strä­van att leva i håll­ba­ra sam­häl­len, där vi t ex upp­nått jäm­ställd­het och alla kvin­nors och flick­ors egen­makt. Vå­ra stä­der och bo­sätt­ning­ar ska vara in­klu­de­ran­de, säk­ra, mot­stånds­kraf­ti­ga och håll­ba­ra. Vi ska främ­ja fred­li­ga och in­klu­de­ran­de sam­häl­len för håll­bar ut­veck­ling, till­han­da­hål­la till­gång till rätt­vi­sa för alla samt byg­ga upp ef­fek­ti­va, och in­klu­de­ran­de in­sti­tu­tio­ner med an­svars­ut­krä­van­de på alla ni­vå­er. Vi bör ock­så mins­ka ojäm­lik­he­ten inom och mel­lan län­der.

Ekonomi, innovation och livsstil Hållbarhetsmål Ekonomi, innovation, livsstil

Håll­bar­hets­må­len in­klu­de­rar ock­så eko­no­mi, in­fra­struk­tur och ener­gi­pro­duk­tion. Vi bör ver­ka för en in­klu­de­ran­de och lång­sik­tigt håll­bar eko­no­misk till­växt, full och pro­duk­tiv sys­sel­sätt­ning för alla. Vi­da­re står vi in­för ut­ma­ning­en att sä­ker­stäl­la till­gång till eko­no­miskt över­kom­lig, till­för­lit­lig, håll­bar och mo­dern ener­gi för alla. Vi vill byg­ga mot­stånds­kraf­tig in­fra­struk­tur, ver­ka för en in­klu­de­ran­de och håll­bar in­dust­ri­a­li­se­ring samt främ­ja in­no­va­tion. En av de vik­ti­gas­te sa­ker­na för oss här i Nor­den är att sä­ker­stäl­la håll­ba­ra kon­sum­tions- och pro­duk­tions­möns­ter. Hur kan jag bi­dra till det­ta?

Naturen, Moder jord Hållbarhetsmål Naturen, moder jord

Ef­ter­som vi alla är helt be­ro­en­de av häl­san hos den pla­net vi bor på, finns själv­fal­let des­sa aspek­ter bland håll­bar­hets­må­len. Vi bör kun­na vid­ta ome­del­ba­ra åt­gär­der för att be­käm­pa kli­mat­för­änd­ring­ar­na och dess kon­se­kven­ser. Be­va­ra och nytt­ja ha­ven och de ma­ri­na re­sur­ser­na på ett håll­bart sätt för en håll­bar ut­veck­ling samt sä­ker­stäl­la till­gång­en till och en håll­bar för­valt­ning av vat­ten och sa­ni­tet för alla. Vi­da­re ska vi skyd­da, åter­stäl­la och främ­ja ett håll­bart nytt­jan­de av land­ba­se­ra­de eko­sys­tem, håll­bart bru­ka sko­gar, be­käm­pa öken­sprid­ning, hej­da och vri­da till­ba­ka mark­för­stö­ring­en samt hej­da för­lus­ten av bio­lo­gisk mång­fald.