Skriv här det du söker efter!

Extra studerande

Extra studerande

Att vara extra studerande innebär att du deltar i den ordinarie undervisningen på dagtid på samma villkor som övriga studerande.

Som extra studerande kan du inte förvänta dig några specialarrangemang och du har inte heller möjlighet att erhålla studiesociala förmåner.

 

Extra studerande beviljas studierätt i en enskild kurs eller en enskild ämneshelhet. Om du vill fördjupa dig i ett ämne eller avlägga kurser som inte erbjuds inom öppna universitetet kan du ansöka om att bli extra studerande. Om du är lärare och önskar få lärarbehörighet i ett undervisningsämne eller vill komplettera tidigare examen kan du ansöka om att bli extra studerande. Som extra studerande har du inte rätt att avlägga examen.

Ämnena har ingen skyldighet att ta emot extra studerande, och alla kurser är inte öppna för extra studerande. Om kursen är full eller om kursens förkunskapskrav inte uppfylls beviljas inte studierätt.

Om du har examensstudierätt vid ÅA kan du inte vara extra studerande. Ämnar du ansöka om att bli extra studerande bör du avsäga dig din studierätt som examensstuderande vid ÅA.

Om du är examensstuderande vid en annan Finländsk högskola som hör till JOO-avtalet/korsstudier ska du ansöka om JOO-studierätt, inte extra studerande studierätt.

Ansökan

Ansökan för extra studerande är fortlöpande och de aktuella kurserna bör definieras i en studieplan. Ansökan lämnas in minst två veckor före kursstart. Information om studieplanering

Här fyller du i ansökningsblanketten (länk).
Om du har frågor om extra studerande studierätten eller vill bifoga bilagor till din ansökan kan du mejla extra@abo.fi.

Studierätten gäller för högst ett läsår. Efter att studierätten upphört har du möjlighet att ansöka om ny studierätt.
Studierätten är avsedd för enskilda kurser eller en enskild ämneshelhet, du kan ansöka om extra studerande studierätt till högst 10 kurser per läsår.

Du kan bekanta dig med kurserna i studiehandboken. I studiehandboken hittar du också läsårets kursfordringar (kursinnehåll, litteratur mm). http://studiehandboken.abo.fi/

Vid behov kan du ta kontakt med studierådgivare på studiekansliet eller ämnets lärare för att få hjälp med val av kurs och information om kursinnehåll och förkunskapskrav.
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fhpt-studieradgivare@abo.fi 
Fakulteten för naturvetenskap och teknik: fnt-studieradgivare@abo.fi
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fpv-studieradgivare@abo.fi
Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik: fsej-studieradgivare@abo.fi 

Avgifter
Åbo Akademi tar från och med den 1 augusti 2024 i bruk ett prissättningssystem som utgår från antalet studiepoäng.

Prissättningen ser ut enligt följande:

  • Grundstudier (och andra inledande studier) 12 euro per studiepoäng.
  • Ämnesstudier och fördjupade studier 15 euro per studiepoäng.

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) uppbär avgiften av extra studerande som blivit antagna till en eller flera kurser. En administrativ avgift på 30 euro uppbärs i de fall du väljer att avbryta dina studier eller tar tillbaka din ansökan efter att du beviljats studierätt.

Besked om antagning samt rättelseyrkan
Antagningsbeslutet meddelas per e-post. Den som efter ansökan inte antas för studier som extra studerande får skriftligt besked om grunderna för detta. En sökande som är missnöjd med antagningen får skriftligen söka omprövning hos Åbo Akademis examensnämnd inom 14 dagar efter att beslutet delgivits sökande.

Mera information: extra@abo.fi eller
Åbo: Andreas Granberg, +358 2 215 4666.
Vasa: Annette Hartvik, tfn +358 503834315

Vi har digital tidsbokning för vägledningssamtal. Du kan boka in dig för vägledning gällande extra studerande processen och administrationen. Boka in dig för vägledning här!

 

Information för dig som blivit beviljad studierätt som extra studerande

Som extra studerande förväntas du själv vara aktiv och ta reda på information om när kurserna startar, var de går och hålla dig uppdaterad angående eventuella inhiberingar eller övriga förändringar.

Användarrättigheter
När du beviljats studierätt som extra studerande och fått ett matrikelnummer skapas automatiskt ett ÅA-användarnamn. Du löser ut det med hjälp av dina bankkoder via tjänsten SelfService: https://selfservice.abo.fi/ eller genom att gå till ICT-service Helpdesk.

Studiehandboken, intranät och Moodle
I studiehandboken hittar du läsårets kursfordringar (kursinnehåll, litteratur mm). http://studiehandboken.abo.fi/

Information om kurs- och tentamensanmälan hittar du här: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-studera

Via ÅA:s intranät kan du läsa mera om ämnena: https://abofi.sharepoint.com/sites/intra/SitePages/Fakulteter.aspx

Vid Åbo Akademi används inlärningsplattformen Moodle. Du loggar in med ditt ÅA-användarnamn men för att få kursnyckel till kursen på Moodle behöver du kontakta den ansvariga läraren på kursen.

Registrering av studieprestationer
Dina studieprestationer registreras i ÅA:s studieregister. Kom ihåg att skriva ut ditt matrikelnummer på tentamenspappren och på inlämningsuppgifter!
Du kan själv kontrollera dina studieprestationer i Åbo Akademis studieverktyg http://student.abo.fi/.

Om du behöver ett officiellt utdrag över dina prestationer kan du beställa det från opu@abo.fi

 

Uppdaterad 20.6.2024