Skriv här det du söker efter!

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria

Specialisering inom kyrkohistoria

Den kristna trons historia är både lång och mångfacetterad. Kyrkohistoria undersöker hur den kristna tron under olika tider har kommit till uttryck i kyrka och samhälle. Kyrkohistoria som disciplin är en kombination av teologisk och historisk vetenskap och studierna i kyrkohistoria handlar bland annat om kristendomens utbredning och de kyrkliga institutionernas framväxt och utveckling. Genom studierna får du också kunskaper om fromhetslivet under olika perioder, ledande religiösa personligheter och väckelserörelser samt en inblick i missionshistorien. Du studerar kyrkohistoria också ur ett mera lokalt perspektiv och riktar in dig på den kyrkliga utvecklingen i Finland och Svenskfinland, medan det globala perspektivet lyfts fram exempelvis i studier om mission och den sentida kyrkohistoriska utvecklingen i tredje världen.

Ämnesområdet kyrkohistoria är ett av de specialiseringsalternativ som du som avlagt kandidatexamen i teologi kan välja på magisternivå. Studierna i kyrkohistoria ger dig tvärvetenskaplig kompetens inom den kristna trons historia både nationellt och globalt. Utöver studier i kyrkohistoria läser du kurser enligt din yrkesprofilering (exempelvis präst, lärare eller forskare), och du har också möjlighet att välja kurser enligt dina intressen. Om du väljer att studera till präst har du inga biämnen men fler fritt valbara kurser inom teologi och arbetslivspraktik. Vill du profilera dig som lärare läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne som biämnen, medan den samhällsinriktade profileringen tillåter ett fritt val mellan olika tematiska moduler och biämnen inom hela Åbo Akademi. Dina personliga styrkor hjälper dig att hitta den rätta ämneskombinationen.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Kyrkohistoria är fascinerande eftersom man kommer i kontakt med de personer och skeenden som genom historien format kyrkan till det den är idag.

Alexander Rönnblad, studerande i kyrkohistoria

Central forskning inom ämnesområdet kyrkohistoria:

  • Religiöst historiebruk samt kulturellt minne
  • Väckelserörelser
  • Mission

Ämnet kyrkohistoria är en del av det akademiska nätverket Religion and Memory där fem universitet, högskolor och forskningsinstitut ingår.

Studierna i teologi med specialisering inom kyrkohistoria erbjuder dig fascinerande och människonära karriärmöjligheter inom kyrkan, undervisning eller forskning. Som utexaminerad teolog kan du, beroende på din yrkesprofilering, arbeta som präst eller ämneslärare, men du är också en efterfrågad specialist exempelvis som sjukhusteolog och familjerådgivare. Kyrkohistoria har många intressanta tyngdpunktsområden inom forskning som kan leda till arbetsuppdrag som lärare och forskare i Finland och utomlands.

Kontakt

Adress

Teologiska annexet
Biskopsgatan 16
20500 Åbo

E-post