Skriv här det du söker efter!

Exegetiska ämnen och judaistik

Exegetiska ämnen och judaistik

Specialisering inom exegetik

Berättelserna i Gamla testamentet är gemensamma för både kristna och judar och har format det västerländska samhället. Du som läser exegetik kan välja att fördjupa dig i gammaltestamentlig exegetik, nytestamentlig exegetik eller judaistik. Studierna i gammaltestamentlig och nytestamentlig exegetik innebär språklig och saklig förståelse av Gamla och Nya testamentet. Under exegetikstudierna får du kunskaper i grundspråken hebreiska och grekiska, lär dig att självständigt analysera och översätta bibeltexter till svenska och får förutsättningar för att bilda en egen uppfattning om skrifterna. För att nå saklig förståelse av skrifterna läser du också om Bibelns tillkomsthistoria, dess historiska bakgrund och dess kulturella miljö. I judaistiken lär du dig om judendomens historia, kultur och teologi. Detta ger dig inblick i judendomens betydelse, inte bara som kristendomens systerreligion utan också som motpart och numera även samtalspartner till kristendomen. Också judendomens historia och antisemitism samt aktuella problem i dagens Israel utgör en viktig del av dina studier.

Ämnesområdet exegetik är ett av de specialiseringsalternativen som du som avlagt kandidatexamen i teologi kan välja på magisternivå. Studierna i exegetik ger dig bred historisk kompentens. Utöver studier i exegetiska ämnen och judaistik läser du kurser enligt din yrkesprofilering (exempelvis präst, lärare eller forskare), och du har också möjlighet att välja kurser enligt dina intressen. Om du väljer att studera till präst har du inga biämnen men fler fritt valbara kurser inom teologi och arbetslivspraktik. Vill du profilera dig som lärare läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne som biämnen, medan den samhällsinriktade profileringen tillåter ett fritt val mellan olika tematiska moduler och biämnen inom hela Åbo Akademi. Dina personliga styrkor hjälper dig att hitta den rätta ämneskombinationen.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

De viktigaste intresseområdena för forskning inom gammaltestamentlig exegetik och judaistik är relationerna mellan de tre abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen och islam samt bibelns receptionshistoria. Forskning bedrivs inom två internationella nätverk, Children of Abraham och Network for the Study of the Reception History of the Bible. Ett nytt forskningsprojekt inom bibelns receptionshistoria heter Where are you, Adam? A New Understanding of Adam in Jewish-Christian-Muslim Context.

Forskningen inom nytestamentlig exegetik fokuserar på Jesusforskning, evangelierna och Paulus. Receptionshistoria, retorikforskning och samhällsvetenskapliga infallsvinklar utvidgar perspektivet. Ämnet är med i det internationella forskningsprojektet Jesus in Continuum.

Studierna i teologi med specialisering inom exegetik erbjuder dig fascinerande och människonära karriärer inom kyrkan, undervisning eller forskning. Som utexaminerad teolog kan du, beroende på din yrkesprofilering, arbeta som präst eller ämneslärare, men du är också en efterfrågad specialist i religionsdialog eller som bibeltolkare. Exegetiska ämnen och judaistik har även intressanta forskningsområden som kan leda till arbetsuppdrag som lärare eller forskare i universitetsvärlden.

Kontakt

Besöksadress

Theologicum
Biskopsgatan 16
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)