Skriv här det du söker efter!

Praktisk teologi

Praktisk teologi

Specialisering inom praktisk teologi

Människor och samfund är olika, därför kommer också vår kommunikation och tro till uttryck på olika sätt i kyrkligt liv. Praktisk teologi handlar om dessa varierande praktiska former av kyrkliga traditioner, exempelvis sätten att kommunicera, sjunga, be och bekänna sin tro. Under studierna lär du dig både att analysera och förstå kyrklig praxis, hur människor upplever det kyrkliga livet och vad det innebär att vi lever i en given religiös eller samhällelig kontext. Studierna i praktisk teologi är mångskiftande med många intressanta delområden såsom homiletik, liturgik, själavård, diakoni, religionspedagogik, kyrkorätt och kyrkosociologi.

Ämnesområdet praktisk teologi är ett av specialiseringsalternativen som du som avlagt kandidatexamen i teologi kan välja på magisternivå. Utöver studier i praktisk teologi läser du kurser enligt din yrkesprofilering (exempelvis präst, lärare eller forskare), men du har också möjlighet att välja kurser enligt dina intressen. Om du väljer att studera till präst har du inga biämnen men fler fritt valbara kurser inom teologi och arbetslivspraktik. Vill du profilera dig som lärare läser du pedagogik och ett annat undervisningsämne som biämnen, medan den samhällsinriktade profileringen tillåter ett fritt val mellan olika tematiska moduler och biämnen inom hela Åbo Akademi. Dina personliga styrkor hjälper dig att hitta den rätta ämneskombinationen.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Praktisk teologi betyder för mig allt från härliga människomöten och samtal till kunskap om kyrkorummets minsta detaljer.

Leende kvinnlig student

De viktigaste intresseområdena för forskning inom praktisk teologi anknyter till religiös kommunikation, i första hand homiletik och liturgik.

Ämnet praktisk teologi har under många år varit engagerad i nordiska hymnologiska projekt. För närvarande finns ett nordiskt diskussionsnätverk, Leitourgia, som arbetar med frågor kring liturgi och gudstjänstliv. Ett nordiskt homiletiskt nätverk samlar forskare och lärare kring frågor om predikan och kommunikation.

Studierna i teologi med specialisering inom praktisk teologi erbjuder dig intressanta och människonära karriärer inom kyrkan, undervisning eller forskning. Som utexaminerad teolog kan du, beroende på din yrkesprofilering, arbeta som präst eller ämneslärare, men du är också en efterfrågad specialist exempelvis som sjukhusteolog och familjerådgivare. Din förståelse av kyrklig praxis kan komma till användning också i specialistuppdrag som forskare, speciellt i nordiskt sammanhang.

 

Kontakt

Besöksadress

Teologicum
Biskopsgatan 16
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31 (växel)