Skriv här det du söker efter!

Teologi

Teologi

Utbildnings­programmet­ i­ teologi

Teologistudier ger ett fascinerande perspektiv på livet. Olika livsval, värderingar, visioner, handlingar och förhållningssätt både förenar och skiljer oss människor. Du som funderar på etiska frågor och problem får under teologiutbildningen verktyg att reflektera över dem utifrån den kristna traditionen. Du lär dig också att analysera religiösa texter och upptäcka bakgrunden till aktuella och historiska företeelser, och får svar på hur den kristna tron kommer till uttryck i kyrkligt liv. Utbildningen ger även utmärkta färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation, samt en bred vetenskaplig sakkunskap som du kan stöda dig på i arbetslivet. Som teologistuderande lär du dig diskutera information, problem och lösningar på ett konstruktivt sätt.

Under kandidatstudierna får du en omfattande introduktion till Bibeln och kristendomen samt insikter i religioner och livssyner i allmänhet. Ditt val av yrkesprofilering mellan ämneslärare, präst eller sakkunnig styr dina fortsatta studier. I magisterstudierna fördjupar du dina kunskaper ytterligare enligt tidigare val för att få den behörighet som du önskar. Du kan även specialisera dig för att bli sakkunnig och få just den profilering du vill ha inför arbetslivet.

 

Vill du veta mer om vad teologistudierna handlar om och hur det är att studera vid ett universitet? Då kan du bekanta dig med SIV, teologins studieinformationsverktyg.

Omfattning

180 + 120 studiepoäng / 3 + 2 år

Ort

Åbo

Undervisningsspråk

Svenska

Ansökningstid

13–27.3.2024 kl. 15:00

Sök in

Ansökan är öppen 13.3. till 27.3.2024 kl. 15:00.

Teologi och dess ämnesområden

Vid Åbo Akademi läser alla blivande teologer teologi som en mångsidig helhet under de gemensamma kandidatstudierna och specialiserar sig i något av teologins ämnesområden under magisterstudierna. Läs gärna mer om teologi och teologins ämnesområden!

Du som teolog i arbetslivet

Som utexaminerad teologie magister kan du, beroende på din specialisering, arbeta som präst eller ämneslärare. Du kan också jobba inom kyrklig förvaltning och organisationer (t.ex. Finska Missionssällskapet) eller med publikationsverksamhet (t.ex. tidskrifter, böcker). En del fortsätter forska inom Åbo Akademis internationella nätverk och sätter sig in i mångfasetterade frågor som relationerna mellan judendomen, kristendomen och islam, Jesusforskning, kyrkohistorisk forskning, forskning om kyrklig praxis eller dogmatik och teologisk etik med religionsfilosofi. Oavsett var du hittar din plats får du vara beredd på att ditt arbete vädjar till känslor och väcker tankar.

Bonus: Åbo Akademi erbjuder fina möjligheter till studentutbyte och praktik för den som vill nå en ännu djupare förståelse för mänskligheten runt om i världen.

Teologi är så mycket mera än att bara studera Bibeln och fundera på Gud. Det ger djup och bredd i förståelsen av världen.

Leende kvinnlig student

Kontakt

Besöksadress

Theologicum och Teologiska annexet
Biskopsgatan 16
20500 Åbo

Postadress

Åbo Akademi
Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

fhpt-studieradgivare@abo.fi