Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Stiftelsen för Åbo Akademi finansierar donationsprofessur i handelsrätt

Stiftelsen för Åbo Akademi stödjer akademins juridiska utbildningsprogram genom att finansiera en donationsprofessur i handelsrätt över femårsperioden 1.8.2023–31.7.2028.

Åbo Akademi erhöll i januari 2022 en utökad examensrätt inom det juridiska utbildningsområdet för att kunna erbjuda juridikstuderande fördjupade studier som leder till magisterexamen. Fram till år 2022 har studerande vid akademin kunnat avlägga rättsnotarieexamen på kandidatnivå, medan de för magistersstudier har varit tvungna att söka sig till fördjupade utbildningsprogram vid andra universitet.

I samband med anhållan om utökad examensrätt förberedde Åbo Akademi ett rekryteringsprogram innefattande tre professurer, varav en är en professur i handelsrätt med inriktning på utrikeshandel och kommersiell juridik.

Den nya professuren är en förutsättning för att den utvidgade juristutbildningen ska kunna inledas som planerat. Undervisning på fördjupad nivå behövs från början av läsåret 2023–2024 för att nuvarande rättsnotariestuderande ska kunna anhålla om rätt till magisterstudier i juridik vid Åbo Akademi.

Stiftelsen för Åbo Akademi ser stödjandet av akademins verksamhet som sitt huvudsyfte och har därmed beslutat att finansiera en donationsprofessur i handelsrätt. Beslutet fattades av stiftelsens styrelse den 20 juni 2022.

– Inom Stiftelsen för Åbo Akademi är vi glada över statsrådets beslut om Åbo Akademis utökade examensrätt inom det juridiska utbildningsområdet. Den utökade examensrätten medför också investeringar, och stiftelsen vill stödja utvecklingen genom att finansiera en donationsprofessur i handelsrätt över en femårsperiod. Vi finansierar professuren med sammanlagt 650 000 euro, säger stiftelsens skattmästare Lasse Svens.

Vid akademin mottas donationen med tacksamhet:

– Åbo Akademi tar förtroendet att utbilda framtidens svenskspråkiga jurister på stort allvar. Vår målsättning att kunna erbjuda en svenskspråkig studiemiljö med allmän juristbehörighet och några specialiseringsområden tar form steg för steg. Stiftelsens för Åbo Akademi donation är en oerhört viktigt del i denna satsning. Donationen ger både uttryck för hur lyhörd stiftelsen är för Åbo Akademis vilja att utvecklas och känslighet för den större bilden, dvs. hur denna utbildning kan stärka det svenska i Finland. Vi är väldigt glada och tacksamma för denna donation, säger ÅA:s rektor Mikael Lindfelt.

Tilläggsinformation:

Skattmästare Lasse Svens
Stiftelsen för Åbo Akademi
Tfn 050 056 2945
lasse.svens@stiftelsenabo.fi

Rektor Mikael Lindfelt
Åbo Akademi
050 544 2628
mikael.lindfelt@abo.fi