Skriv här det du söker efter!

Grundutbildningsnämnden

Grundutbildningsnämnden

Ordförande: vicerektor Christina Nygren-Landgärds.

Nämndens sammansättning 1.1.2017–31.7.2019 är:

Ordinarie
Suppleant
Professor Pirkko Rautakoski Akademilektor Petra Grönholm-Nyman
Professor Martin Gustafsson Universitetslärare Kim Groop
Professor Michaela Pörn Professor Ria Heilä-YliKallio
Professor Mikael Nygård Professor Ann-Katrin Svensson
Professor Johan Lilius Professor Henrik Saxen
Akademilektor Patrik Eklund Professor Outi Salo-Ahen
Akademilektor Barbro Schauman Akademilektor Tom Carlsson
Akademilektor Jonas Lagerström Universitetslärare Joachim Enkvist
Studerande Pinja Lillrank Studerande Jens Back
Studerande Ida-Maria Sola Studerande Felix von Renteln
Studerande Cecilia Björkqvist Studerande Emilia Friis
Studerande Patrick Schubert Studerande Anton Norrback

 

Föredragande: Direktör för forskning och utbildning Mats Lindfelt
Sakkunnig: Områdeschef Gurli-Maria Gardberg
Sekreterare:
Ole Karlsson, Tove Forslund

 

Nämndens uppgifter

Åbo Akademi fastställer i förvaltningsinstruktionen 11§ att Åbo Akademi har en Grundutbildningsnämnd (GUN). Enligt instruktionen är grundutbildningsnämndens roll rådgivande och beredande i förhållande till styrelse, rektor och fakultetsråd. Dess uppgift  är  att skapa gemensamma processer och riktlinjer för akademin gällande organiseringen av utbildningen och dess kvalitet.

Till grundutbildningsnämndens uppgifter hör att

  • ta initiativ till utveckling av den pedagogiska verksamheten,
  • övervaka kvalitetssäkring och ta initiativ till utveckling av den,
  • uppgöra förslag till riktlinjer för dimensionering av kurs- och undervisningsutbud,
  • utveckla och följa upp nya utbildningsstrukturer,
  • uppgöra förslag till examensstadga,
  • ta initiativ till andra studierelaterade frågor som berör hela akademin,
  • sköta andra av rektor angivna uppgifter.

Uppdaterad 8.4.2019