Skriv här det du söker efter!

Årsberättelsen 2018: Utbildning

Årsberättelsen 2018: Utbildning

2018 sökte sammanlagt 2756 personer om studieplats vid Åbo Akademi, en ökning från 2017 då akademin hade 2530 sökande. Under hösten 2018 infördes nya magisterprogram, som i enlighet med Åbo Akademis strategi gränsöverskridande och samhällsrelevanta. Bland annat är företagsamhet, karriärvägledning och valfri praktik nu inkluderade i alla program.

Åbo Akademi inledde en extra satsning för att utöka den undervisande personalens pedagogiska kompetens, bland annat genom rekrytering av en pedagogisk planerare. Ett åtgärdspaket för den pedagogiska utvecklingen, pedagogisk karriär och krav på pedagogisk skicklighet vid rekrytering av personal utarbetades.

Internationalisering var ett av Åbo Akademis fokusområden under året. Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram ökade markant till 820 sökande i årsskiftet 2018­­–2019. Året innan var det första då man uppbar terminsavgifter av studerande som kommer utifrån EU och ESS-området, och då hade Åbo Akademis internationella magisterprogram 653 sökande. 2018 gjordes en hel del för att förenkla själva ansökan för internationella sökande. Dessutom intensifierades marknadsföringen av de internationella programmen genom bättre samarbete med Finland University och en arbetsuppgifterna under antagningsprocessen omfördelades för att personalen i högre grad skulle kunna vara i kontakt med sökande.

Utbildningens digitalisering gick framåt. Till exempel dubbelbehörighetsprojektet för lärarstuderande som bygger på studier mellan akademins campus och användning av digitaliserade arbetsmetoder tog god fart. Personalen har också fått fortbildning i digitala arbetsmetoder av lärandestödet och inom det högskolepedagogiska projektet HELLA. Digitalisering är även ett av fokusen i ministeriets satsning på kontinuerligt lärande.

Fortbildning och vuxenstudier tillskrivs en allt större betydelse vid högskolorna, och Undervisnings- och kulturministeriet beviljade Åbo Akademi en miljon euro för kontinuerligt lärande. Vid Centret för livslångt lärande inledde man år 2018 ett strategiarbete som involverat hela personalen. Centret har också gjort ökade satsningar på synlighet och testat en ny lärplattform för nätkurser inom fortbildning.

Utbildningens kvalitet

Utbildningslinjen för kultur, historia och filosofi utvärderades under året och ackrediteringen av Handelshögskolan fortsatte för andra året. För att förbättra genomströmningen i utbildningen i kemi och processteknik tillsattes en arbetsgrupp för analys av verksamheten och åtgärdsförslag för effektivare utbildning. På hösten redogjorde akademin för KARVI (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) om uppföljningen av auditeringen 2015 och samtidigt inleddes planeringen inför nästa auditering. Det gemensamma kursutvärderingssystemet utvärderades och uppdaterades.

Under året utvecklades undervisningen i svenska för utländska studerande och forskare samt i finska för nybörjare i form av ett större kursutbud och akademin utvecklade och tog i bruk nya principer för språkprov vid antagning av studerande. För att förbättra de administrativa rutinerna i relation till grundexamina utarbetades principer för behandling av ansökan om och beviljande av extra tid för avläggande av examen.

För att förbättra undervisnings- och studierutinerna med avseende på bl.a. kvalitet och likabehandling uppdaterades instruktionen för examination och bedömning och en universitetsgemensam bedömningsmatris för bedömning av magisteravhandlingar och diplomarbeten utvecklades och togs i bruk.

Uppdaterad 3.11.2021