Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

19 miljoner euro till högskolor för att åtgärda bristen på kodare

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 19 miljoner euro i specialunderstöd till landets högskolor för att åtgärda bristen på kodare i arbetslivet. Finansieringen gör det möjligt för över 10 000 studerande att studera programmering. Projekten är högskolornas egna förslag.

Åbo Akademi beviljas finansiering inom projektet FITech‐ICT, som sammanlagt får drygt 10 miljoner euro. I projektet är högskolestiftelsen Aalto huvudman och Åbo Akademi, Åbo universitet, Vasa universitet, samt universitetskoncernerna i Villmanstrand, Uleåborg och Tammerfors deltar. Projektfinansieringen var den största av dem som nu beviljades.

Vid Åbo Akademi är det professor i datateknik/inbyggda datorsystem Johan Lilius som leder projektet. Han uppskattar att ca 450 000 euro tillfaller Åbo Akademi.

– Sammanlagt har vi nu fått cirka en miljon euro för att åtgärda bristen på kunniga kodare och andra experter inom datateknik. Med den här finansieringen kan vi lättare reagera på branschens starka tillväxt och arbetskraftsbehov, säger Lilius.

Informations- och kommunikationsteknologibranscherna har vuxit kraftigt under hela 2010-talet. Svårigheterna att få tag på kunnig arbetskraft försvagar programmerings- och IKT-branschens tillväxtmöjligheter. Det råder särskilt brist på applikationsutvecklare, applikationsplanerare, web-yrkeskunniga och kodare.

– Finlands ekonomi och sysselsättning är på väg uppåt, och nu är det oerhört viktigt att garantera tillgången till kompetent arbetskraft. Med de anslag som beviljas kan vi erbjuda utbildning åt över 10 000 studerande redan nästa år, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Utbildningarna som får finansiering varierar från att bestå av endast några få studiepoäng och fokusera på specifika kunskaper till bredare kompetenshelheter. Utbildningarnas målgrupp begränsar sig inte endast till personer som avlagt högskoleexamen. Högskolorna förväntas förverkliga de snabbverkande utbildningsprojekten i tätt samarbete med regionens arbetsliv och NTM-centralerna samt med regionens arbetskraftsförvaltning. Utbildningarna kör igång under 2019.

UKM:s pressmeddelande.
En lista på alla projekt som fick finansiering (pdf).
Mera information om FITech.