Skriv här det du söker efter!

Korruptionsexpert på ny post

Sedan några månader tillbaka är Centret för livslångt lärande i Åbo Catharina Groops nya arbetsplats. Groop kommer närmast från Justitieministeriet, och tillträdde tjänsten som vice direktör för CLL i augusti i år. Åbo Akademi är ändå långt ifrån främmande för Groop, som inledde sina universitetsstudier i franska vid universitetet på 1990-talet. Småningom kom hon också att bedriva studier i statskunskap, och den nya inriktningen ledde till att hon blev politices magister 2001. Samhälleliga frågor och mänsklig utveckling har alltid intresserat Groop, som efter examinationen kom att arbeta med bistånds- och utvecklingsfrågor vid Unicef, Europarlamentet och Utrikesministeriet. Tjänsten vid Utrikesministeriet ledde därefter till arbete för UNDP (Förenta Nationernas Utvecklingsprogram) i Namibia där hennes fokus låg på fattigdomsminskning och jämställdhetsfrågor. Möjligheten att bedriva akademisk forskning  förde henne 2003 tillbaka till Finland och Åbo Akademi.

Tillbaka till universitetsvärlden

Catharina Groops doktorandforskning fokuserade på politiska institutioner och hur dessa genom sina incitamentsstrukturer påverkar möjligheterna till korruption. Ämnet kändes angeläget på grund av den negativa effekt korruption har på såväl mänsklig, politisk och ekonomisk utveckling. Avhandlingen, som gick under benämningen ”Accountability and corruption: a study into political institutions as referees between principals and agents”, innefattade  såväl en global statistisk analys som två fallstudier, och i juni 2013 disputerade Groop i ämnet statskunskap. Groop minns också med värme den undervisning hon skötte inom ramen för doktorandtjänsten, speciellt undervisningsuppdragen vid Öppna universitetet. På så sätt kom CLL att bli en bekant aktör, som lämnade ett positivt intryck.

– Jag har alltid haft en bild av CLL som en arbetsplats där de anställda brinner för det de gör och tänker utanför boxen. Det märks att man investerar i det som görs på alla plan, säger Groop.

Ny betoning på livslångt lärande

När befattningen som vice direktör vid CLL lediganslogs var steget därför inte långt för Groop att söka tjänsten. Som ny på sin post ser hon stor utvecklingspotential i verksamheten, och betonar gärna det interna strategiarbete som inletts inom CLL. CLL:s strategiprocess, som utgör en upptakt till ÅA:s dito, har som mål att identifiera de områden inom det livslånga lärandet där CLL kan tillföra mervärde och förtydliga de egna målsättningarna. Processen är läglig också med tanke på den ökade vikt livslångt lärande tillskrivs i samhället.

– Behovet av ett kontinuerligt ”uppdaterade” av kunnandet, omskolning av arbetstagare och skräddarsydd utbildning ökar, samtidigt som den allmänna andan om livslångt lärande betonas mer och mer, säger Groop.

Samtidigt får kontakten och utbytet mellan högskolorna och det omkringliggande samhället en allt viktigare roll.

CLL som brobyggare

Möjligheterna för en expertorganisation som CLL att fungera som brobyggare mellan det akademiska och det övriga samhället ser Groop som en stor möjlighet. Det gäller att få det vetenskapliga kunnandet inom akademin att möta efterfrågan på samhällsnivå, och CLL kan fungera som sammanförare av aktörer, såväl inom universitetet som utanför.

Groop framhåller också att CLL i och med sin tematiska bredd kan gynna tvärvetenskapligt samarbete kring teman som förenar många ämnen och aktörer. Ett sådant är hållbar utveckling, ett tema som i detta nu inte är speciellt framträdande inom forskning och utbildning inom ÅA.

– Hållbarhetsfrågor berör – på ett eller annat sätt – alla fakulteter och ämnen vid ÅA och här har ÅA en möjlighet att fungera som skapare och spridare av kunskap samt pådrivare av utveckling och välstånd, säger Groop.

Som anti-korruptionsexpert ser Groop också en stor potential i nya tematiska utbildningshelheter kring god samhällsstyrning.

– Finland är internationellt känt som ett land med låg korruptionsnivå och fungerande demokratiska institutioner. Det finns en stor efterfrågan på den kunskap vi besitter. Här finns stora möjligheter för Åbo Akademi att bidra med den expertis som finns vid universitetet, konstaterar Groop.

Maria Holmberg

 

Läs mer om den akademiska världens centrala roll i uppnåendet av de hållbara utvecklingsmålen i Catharina Groops ledare.

Catharina har också nyligen deltagit i en konferens kring temat anti-korruptionsutbildning i Baku.

Uppdaterad 11.12.2018