Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Sociologernas nationella förbund, Westermarck-samfundet, ger årligen ut ett pris för bästa pro gradu-avhandling i sociologi. I år delas priset på två anhandlingar, av vilka den ena är skriven vid Åbo Akademi.

Det är Sebastian Schaumans pro gradu The Revival of the Vinyl Record: A practice-theoretical approach, som får pris.

Sebastian Schauman ställde i sin pro gradu frågan, varför intresset för den redan dödförklarade vinylskivan återuppstått på 2000-talet? I stället för snabb och lätt konsumtion av digitaliserad musik är de vinylintresserade involverade i materiella aktiviteter – man diskuterar, nätverkar och satsar tid och energi på att hitta skivor och lyssna på dem.

Avhandlingen åskågliggör hur den allt snabbare virtuella konsumtionen inte tömmer de handgripliga föremålen och den handgripliga verkligheten på mening. I stället väcks en motkraft i form av att människorna vill värna om de långsamma praktikerna, som på ett meningsfullt sätt förenar det mänskliga och det materiella i gemensam aktivitet.

Schaumans handledare har varit professor i sociologi vid Åbo Akademi, Mikko Lagerspetz.

Den andra pristagaren är Outi Koskinen vid Tammerfors universitet. Hon har i sin pro gradu-avhandling Miten raitiotie suunnitellaan?: Ontologian politiikka Tampereen moninaisessa raitiotiehankkeessa följt planeringsprocessen för spårvägen i Tammerfors. Koskinen visar att planeringen av spårvägen också formar stadens materiella rum. Val som gjörs i den vardagliga planeringsprocessen får stora konsekvenser för hela stadens fortsatta utveckling.

I sina motiveringar tackade prisjuryn för att pro gradu-avhandlingarna behandlade aktuella ämnen och berättarnågonting intressant om den rådande tiden, samtidigt som båda avhandlingarna var forskningsteoretiskt starka.

Priset delades ut i samband med Sociologidagarna i Joensuu 15–16.3.2018.

Bild: Hernán Piñera/Flickr