Skriv här det du söker efter!

Miljö- och marinbiologi – forskning och personal

Miljö- och marinbiologi – forskning och personal

Forskningen inom miljö- och marinbiologin är inriktad på marinbiologi, ekologi och miljöforskning, samt beteende- och evolutionsekologiska frågeställningar, främst reproduktionsbeteenden och evolutionen av signaler och skyddsfärger.

Vår marina miljöforskning är primärt fokuserad på kustbygdernas skärgårdsproblematik, samtidigt som vi aktivt deltar i ett flertal större miljöprojekt omfattande hela Östersjön eller hela Europas kustvatten. Vi undersöker olika delområden inom Östersjöns ekosystem för att kunna detaljera helhetsbilden av hur havet fungerar. Av särskilt intresse är för tillfället de problem och förändringar som övergödningen resulterat i,  dvs. ändringar i artsammansättningen av bottenlevande djur, minskningen av blåstång, ökningen av ettåriga trådalger, kraftiga blågröna algblomningar och övergången från uppskattad matfisk till allt ökande bestånd av mörtfiskar.

 

 

Forskningspersonal

Katri Aarnio, amanuens
Forskningsprofil och publikationer

 • meiofauna ecology, biotic interactions in shallow archipelago areas
 • food webs: meiofauna -> higher trophic levels, eutrophication

Christoffer Boström, biträdande professori miljörelaterad östersjöbiologi
Forskningsprofil och publikationer

 • bentisk ekologi, särskilt strukturen och funktionen av sjögräsekosystem
 • styrmekanismer för tillväxt och dynamik i undervattenvegetationen

Tony Cederberg, amanuens, Husö biologiska station

Maria Laamanen, arbetslivsprofessor (affilierad professor) i havsmiljöforskning

Kai Lindström, professor i ekologi och miljövetenskap
Forskningsprofil och publikationer

 • interaktionen mellan livsförlopp och sexuell selektion med fiskar som modellorganismer

Marie Nordström, universitetsforskare i marinbiologi, docent i marin födovävsekologi
Forskningsprofil och publikationer

 • bentiska samhällen och marina födovävar: trofiska interaktioner, biodiversitet och ekosystemfunktioner. Se även personlig hemsida.

Mikael von Numers, universitetslektor i miljöbiologi
Forskningsprofil och publikationer

 • Långtidsförändringar i Skärgårdshavets flora och fågelfauna samt orsakerna till dessa.
 • Modellering av utbredningsmönster bland fåglar och kärlväxter.

Christian Pansch-Hattich, professor i marinekologi, ämnesansvarig
Forskningsprofil och publikationer

 • the impacts of environmental variability and extreme climatic events on benthic marine communities Miljöförändringars och extrema väderhändelsers inverkan på bentiska marina samhällen

Sonja Salovius-Lauren, specialforskare
Forskningsprofil och publikationer

 • inventering av olika naturtyper och artdiversitet i undervattensmiljön

Martin Snickars, äldre universitetslektor, föreståndare för Husö biologiska station, docent i kustvattenekologi
Forskningsprofil och publikationer

 • Ecology and function of shallow coastal waters, interaction among juvenile fish and between fish, zoobenthos and abiotic factors,
 • eutrophication and climate effects on predator-prey interactions,
 • Marine Spatial Planning, including habitat mapping and distribution of sea uses

Anna Törnroos-Remes, biträdande professor (tenure track) inom profileringsprojektet Havet
Forskningsprofil och publikationer

 • the functioning of coastal areas and particularly the seafloor

Markus Öst, äldre universitetslektor i miljöbiologi
Forskningsprofil och publikationer

Forskare

Giannina Hattich, forskardoktor
Henri Jokinen, projektforskare
Susanne Kortsch, forskardoktor
Joao Leite Gusmao Junior, projektforskare
Riikka Puntila-Dodd, forskardoktor
Irma Puttonen, projektforskare
Tiina Salo, forskardoktor
Conny Sjöqvist, projektforskare inom profileringsprojektet Havet
Anu Vehmaa, projektforskare

 

Doktorander

Phoebe Armitage
Jean-Francois Blanc
Floriaan Eveleens Maarse
Heidi Herlevi, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Ida Hermansson
Mikael Himberg
Maïté Jacquot, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Marie Järnström, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Lucinda Kraufvelin, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Bertille Mohring, doktorandnätverket Functional Marine Biodiversity
Linus Lähteenmäki


Uppdaterad 5.12.2023