Skriv här det du söker efter!

Miljö- och marinbiologi

Miljö- och marinbiologi

Miljö- och marinbiologi

Vi lever i en miljö som ständigt förändras, mycket på grund av människans verksamhet och livsstil. Speciellt Östersjöns brackvattenmiljö är känslig för övergödning, klimatförändring och lokala ingrepp. Genom att studera miljö- och marinbiologi får du förståelse för hur ekosystem, populationer och arter fungerar och kan skyddas. Ämnet grundar sig på ekologi, som är läran om hur organismer, populationer och arter samverkar med varandra och med sin omgivning. Under dina studier får du en bred utbildning i ekologi, evolution och även i dessa områdens tillämpningar. Tyngdpunkten inom vårt ämne är Östersjöns biologi och miljö, specifikt skärgården. Vi arbetar med och ger undervisning i hela ekosystemet i allt från växtplankton, vattenväxter, makroalger, bottendjur och fisk (samhällen och beteendeekologi) till holmarnas vegetation och sjöfågelekologi.

I dina studier i miljö- och marinbiologi kan du välja mellan intressanta labb-, fält- och föreläsningskurser för att hitta din egen studieprofil och fördjupning. Fältundervisningen, forskningen och det praktiska arbetet i samband med din pro gradu avhandling sker ofta ute i naturen eller vid ämnets fältstationer på Åland eller i Korpo. Utöver ditt huvudämne väljer du ett biämne inom biovetenskap eller naturvetenskap, t.ex. biokemi, geografi eller geologi.

Vill du bli ämneslärare i biologi avlägger du två långa biämnen, pedagogik och ett andra undervisningsämne. Studierna i pedagogik ger behörighet till läraruppgifter i exempelvis gymnasier. Som biologilärare har du ett attraktivt och viktigt yrke. Behov av goda och inspirerande biologilärare finns ständigt. Studerande med andra huvudämnen kan läsa delar ur kursutbudet i miljö- och marinbiologi som biämne och lärarstuderande kan läsa biologi som sitt andra undervisningsämne.

Havet är djupt! Miljö- och marinbiologi studier ger möjligheten att dyka djupare inom kunskap om djur och natur i både terrestriska och marina miljöer. Studierna är mångsidiga, men har en betoning på ekologi.

Ellen Rancken

Forskning i Östersjöns- och skärgårdens marina miljö utgör tyngdpunkten inom miljö- och marinbiologi och vi har en stark internationell profil. Fokus ligger på funktionell marin biodiversitet, bentisk samhällsekologi, stressekologi, födovävsanalys, beteende- och evolutionär ekologi, holmarnas växtsamhällen, sjöfågelekologi samt marin områdesplanering. Våra forskare är med i nordiska, europeiska och globala forskarnätverk och projekt. Ämnet miljö- och marinbiologi spelar även en central roll inom Åbo Akademis profileringsområde Havet där vi arbetar med hållbara lösningar för samexistens mellan havsmiljön och samhället.

Du kan läsa mer om forskning vid ämnet här.

Miljöbiologer placerar sig bra på arbetsmarknaden och jobbar ofta som forskare, ämneslärare eller sakkunniga. En del miljöbiologer arbetar för myndigheter såsom ministerier, miljösektorn i städer och kommuner, regionala miljöcentraler och i olika statliga organisationer, t.ex. Finlands miljöcentral, Sjöfartsverket eller Forststyrelsen. Andra arbetar i internationella organisationer såsom WWF, ICES, och HELCOM eller inom Nordiska rådet eller EU. Många miljöbiologer går in på en forskarkarriär inom universitet och statliga forskningsinstitut (Luke, Syke) eller arbetar som lärare i gymnasier, högstadier eller naturskolor. Dessutom arbetar en del miljöbiologer som journalister eller som konsulter i företag. Arbetsmöjligheterna är många för miljöbiologer!

Kontakt

Besöksadress

Aurum
Henriksgatan 2
20500 Åbo

Postadress

Miljö- och marinbiologi/Åbo Akademi
Henriksgatan 2
20500 Åbo