Skriv här det du söker efter!

Miljö- och marinbiologi

Miljö- och marinbiologi

Vi lever i en miljö som ständigt förändras, mycket på grund av människans verksamhet och livsstil. Klimatet förändras, unika naturområden förstörs och växter och djur påverkas. Genom att studera miljö- och marinbiologi får du förståelse för hur ekosystem, populationer och arter fungerar och kan skyddas. Ämnet grundar sig på ekologi som är läran om hur organismer, populationer och arter samverkar med varandra och sin omgivning. Under dina studier får du en bred utbildning i ekologi och dess tillämpning. Marinbiologer arbetar t.ex. med sjögräsängar och havsvikar, men också med Östersjöns djupa bottnar och holmarnas växtlighet. Viktiga organismer är bottendjur, fiskar och vattenväxtlighet. Dessutom får du insikter i fiskars och fåglars beteende och evolutionsbiologi.

I dina studier i miljö- och marinbiologi kan du välja mellan intressanta labb, fält- och läskurser för att hitta din egen studieprofil och fördjupning. Undervisningen sker ute till havs och på land samt vid ämnets fältstation på Åland. Utöver ditt huvudämne väljer du ett biämne inom biovetenskap eller naturvetenskap, t.ex. biokemi, geografi eller geologi. Vill du bli ämneslärare i biologi avlägger du två långa biämnen, pedagogik och ett andra undervisningsämne.  Studerande med andra huvudämnen kan läsa delar ur kursutbudet i miljö- och marinbiologi som biämne och lärarstuderande kan läsa biologi som sitt andra undervisningsämne.

Havet är djupt! Miljö- och marinbiologi studier ger möjligheten att dyka djupare inom kunskap om djur och natur i både terrestriska och marina miljöer. Studierna är mångsidiga, men har en betoning på ekologi. Ellen Rancken

Ellen Rancken

Forskning inom ämnet

Forskning i skärgården och den marina miljön utgör tyngdpunkten inom miljö- och marinbiologi. Fokus ligger på funktionell marinbiodiversitet och födovävsanalys, samt marin områdesplanering. Ett inslag i vår forskning utgörs av beteende- och evolutionär ekologi. Dagens ekologi och dess tillämpningar kräver en allt bättre insikt i hur det naturliga urvalet fungerar och hur det påverkar individers och populationers framgång, och hur populationer i hela system samverkar. Därtill studeras sjukdomar hos fisk.

Du kan läsa mer om forskning och personal vid ämnet här.

Karriärmöjligheter

Miljöbiologer placerar sig bra på arbetsmarknaden och jobbar ofta som forskare, sakkunniga eller ämneslärare. En del miljöbiologer arbetar för myndigheter såsom ministerier, miljösektorn i städer och kommuner, regionala miljöcentraler och i olika statliga organisationer (t.ex. Finlands miljöcentral SYKE, Sjöfartsverket eller Forststyrelsen). Andra arbetar i internationella organisationer såsom WWF, ICES, och HELCOM eller inom Nordiska rådet eller EU. Många miljöbiologer går in på en forskarkarriär inom universitet och högskolor eller arbetar som lärare i gymnasier, högstadier eller naturskolor. Dessutom arbetar en del miljöbiologer som journalister och som konsulter i företag. Arbetsmöjligheterna är många för miljöbiologer!

Kontakta oss

Besöksadress

Biocity, 2:a vån.
Artillerigatan 6
20520 Åbo  

Postadress

Miljö- och marinbiologi/Åbo Akademi
Artillerigatan 6
20520 Åbo