Historia – forskning och forskare

Historia – forskning och forskare

Aktuella forskningsprojekt

 

Postdoc-forskare

Jutta Ahlbeck, forskare i projektet Kommunicerande konsumtion: kringvandrande försäljare och kulturmöten i Finland 1800–1940 (SLS/ÅA 2016–2018)

Anders Ahlbäck, docent, ”Armékritik och manligt medborgarskap i Norden, 1890–1940”

Kasper Braskén: ”Om antifascismens globalhistoria: Det transnationella civilsamhället, internationella icke-statliga organisationer, och gränsöverskridande identitetspolitik, 1922–1945”

Matias Kaihovirta: ”Skapandet av den svenska klasskampen i Finland: Språk, klass och nation hos Karl H. Wiik 1901-1946”

Atina Nihtinen: postdoc-forskare inom spetsforskningsenheten History of Society: Re-thinking Finland 1400-2000

Stefan Norrgård: Åbos klimat och väder under andra halvan av 1700-talet

Hanna Lindberg, postdoc-forskare

Kaj Sandberg, postdoc-forskare

Johanna Wassholm: forskare i spetsforskningsenheten History of Society: Re-thinking Finland, 1400-2000

Mats Wickström: ”Den progressiva bildningsidén på svenska: Folkets Bildningsförbund som socialistisk bildningsrörelse i det efterkrigstida Svenskfinland 1946-1999”

 

Doktorander

Sara Cederberg: ”Författarnas revolution – den nya vänstern och konsten.”

Stig Dreijer: ”Ålands betydelse för Stockholms försörjning och vice versa 1721 – 1808.”

Per Edling: ”Amiral Stig H:son-Ericson – den lätta flottans fader?”

Johan Ehrstedt: ”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två? En begreppshistorisk analys av hungersnödslagstiftningens utveckling i den indiska provinsen Västbengalen och Bangladesh, 1947-2014.”

Rolf Enander: ”Hemming Gadh: prokurator vid Heliga stolen – senmedeltida nordisk representation vid den romerska kurian, som bidrag till nordisk politisk kultur. En biografisk studie.”

Jakob Evertsson: ”From generalist to specialist. The emergence of a new bishop’s role in Sweden, 1780-1880”

Urban Fellman: ”Från konstbefrämjande till kulturpolitik. Förändringar i Finlands kulturpolitik under 1960- och 1970-talen.”

Daniele D. Godor: ”The Point of No Return – Chirchill, Hitler und die ‘Operation Weserübung’.”

Andreas Granberg: ”Österbottens förhistoria i mötet mellan vetenskaplig och utomvetenskaplig historiesyn: En undersökning gällande historiebruk i tomrumsdebatten från 1950-talet till nutid”

Sarah Hankalahti: ”Japanese Masculinity in Transformation in the 1920s”

Patrik Hettula: ””Eurafrican Social, Economic and Political Spaces on the Gold Coast during 1850 to 1950.”

Anna-Stina Hägglund: ”Birgittine monasteries in the Baltic Sea region 1370-1450”

Leon Jespersen: ”Gamle og nye eliter. Strukturaendringer i 1500 – 1600-tallets Danmark – set i et nordisk perspektiv.”

Maren Jonasson: ”Allmänna finska lantbruksmöten i Finland
1847 – 1860.”

Emil Kaukonen: ”Sverige och Marocko 1763-1845: svenska aktörer i transnationella nätverk”

Robert Lindberg: ”Mellan Merkurius och Mars – den finländska redaren som aktör i det storpolitiska spelet under och efter världskrigen 1914-1960.”

Johannes Nygren: ”Användningen av politiskt våld på Nordirland.”

Niklas Rapo: ”Om den urbana miljön, de mindre bemedlade och maktförhållanden i två städer i Finland ca 1850-1918.”

Miriam Rönnqvist: ”The royal father and his disobedient children. Fear of peasant revolt, political culture and revolt communication in early modern Sweden / Der königliche Vater und seine ungehorsamen Kinder. Furcht vor Bauernrevolten, politische Kultur und Revoltenkommunikation im frühneuzeitlichen Schweden”

Christian Sourander: ”Debatten om ett skandinaviskt försvarsförbund1948-1949 – skandinavistisk idealism eller nationell egennytta?”

Anna Sundelin: ”Consumption and Identity in London and Jamaica during the Eighteenth Century.”

Pekka Sörensen: ”Vändpunkter i bilfärjetrafiken över Ålands hav – historisk bakgrund och utvecklingen intill ‘oljekrisen’.”

Fredrik Wallquist: ”I skuggan av de två svärden – Om maktstrukturer i norra Europa fram till början av 1100-talet.”

Magnus Westerlund: ”Finlandssvenskarna och kriget 1918.”

Niklas Wikström: ”Kontinuitet och förändring i svenskt militärt strategiskt tänkande från Krimkriget till andra världskrigets slut.”

Oscar Winberg: ”What Do You Got Against Welfare?? Conservatism, Welfare Opposition, and American Television Sitcoms, 1969-1981”

Uppdaterad 3.5.2018