Skriv här det du söker efter!

Nordisk historia

Nordisk historia

Huvudämnet nordisk historia

Ämnet nordisk historia behandlar tiden, samhällsförändringar, samhällsstrukturer, idéer, värderingar och materiell kultur ur ett nordiskt perspektiv. Historieämnet bedriver forskning om ett antal ämnen och områden. De centrala forskningsfälten vid ämnet är överlappande rum och regioner under den tidigmoderna och moderna perioden, materiell kultur och konsumtion i ett långt tidsperspektiv, radikala transnationella rörelser under 1900-talet, arbetets kulturhistoria och arbetarklasser, minoriteter och etnicitet, språk och identifikation ur historiskt perspektiv samt samhälls-, genus- och miljöhistoria. 

Du som avlagt kandidatexamen i historia kan välja nordisk historia som ditt huvudämne på magisternivå. I dina kandidatstudier har du redan valt ifall du vill gå den allmänna linjen eller linjen för ämneslärare. Vill du bli ämneslärare fortsätter du läsa pedagogik som ditt biämne. På allmänna linjen läser du antingen ett kort biämne eller endast valbara studier och får färdigheter att bedriva historisk forskning. Under dina studier kan du också åka på utbyte.

Läs mer om våra kurser i studiehandboken:

Historieämnet bedriver forskning om ett antal ämnen och områden. Fokus ligger på överlappande rum och regioner under den tidigmoderna perioden, radikala rörelser under 1900-talet, militärhistoria, konsumtionsmönster samt genushistoriska perspektiv.

Studier i historia ger bred kompetens. Många historiker arbetar som ämneslärare men studierna ger dig även färdigheter att arbeta på arkiv och museer, som journalist eller som forskare. En del historiker arbetar även inom offentlig förvaltning eller kulturförvaltning, med utredningsuppdrag och på ministerier. Historikerns förmåga att tänka både analytiskt och kritiskt behövs på många håll i samhället!

Kontakt

Besöksadress

Arken
Fabriksgatan 2
20500 Åbo

E-post

Telefon

+358 2 215 31