Skriv här det du söker efter!

Klasskamp på svenska (KPS)

Klasskamp på svenska (KPS)

Tid

1.1.2016–31.12.2019

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Konestiftelsen
 • Luokkataistelu ruotsiksi: kieli ja identiteetti ruotsinkielisessä työväenliikkeessä Suomessa 1900-luvulla

  Projektets syfte är att undersöka hur en socialistisk finlandssvensk identitet konstruerades i spänningsfältet mellan socialismens klassgemenskap och svenskhetsrörelsens mål att förena alla svenskspråkiga i Finland på etnisk grund. Forskningsprojektet blottlägger hur den svenskspråkiga arbetarrörelsens aktörer förde klasskamp på svenska i Finland för att både etablera en klassmedveten finlandssvensk identitet som alternativ till den borgerliga och för att trygga svenskans ställning.

  KPS-projektets perspektiv och forskningsfrågor är banbrytande i förhållande till tidigare forskning. Borgerligheten och dess aktörer har varit i centrum för så gott som all tidigare forskning om det svenska i Finland under 1900-talet, samtidigt som det svenska marginaliserats i forskningen om den finländska arbetarrörelsen. Genom att lyfta fram klassperspektivet i Svenskfinland och språkperspektivet inom arbetarrörelsen producerar KPS insikter som förändrar forskningsfälten och bidrar till en större förståelse för de historiska processer som format den finlandssvenskhet och arbetarrörelse vi känner idag.

  Projektin tiivistelmä suomeksi.

  Projektet är finansierat av Konestiftelsen och pågår under åren 2016–2019. Projektet är tvärvetenskapligt och i gruppen ingår forskare från ämnena allmän och nordisk historia, filosofi och litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.

   

  Forskare inom projektet

  Professor Holger Weiss leder projektet.

  Filosofie licentiat Jonas Ahlskog undersöker diskussionen om en klassbaserad finlandssvensk nationalitetsidé bland svenskspråkiga vänsterintellektuella i Finland. Aktörerna i fokus är vänsterintellektuella med framträdande roller i finländskt samhälls- och kulturliv, exempelvis Atos Wirtanen, Jörn Donner och Birgitta Boucht.

  Filosofie doktor Matias Kaihovirta studerar vilken betydelse det svenska hade i Finlands svenska arbetarförbund. Hans fokus ligger i första hand på hur det svenska användes som politisk diskurs inom finlandssvenska socialdemokratin i samspelet mellan det lokala, nationella och transnationella.

  Filosofie magister Yasmin Nyqvist skriver sin doktorsavhandling i litteraturvetenskap inom projektet. Hon är intresserad av klasstematik i finlandssvensk litteratur. I sin avhandling undersöker Nyqvist artikuleringen av klass- och språkidentitet i prosan hos de vänsteraktiva finlandssvenska författarna Anna Bondestam och Leo Ågren.

  Filosofie magister Anna Sundelin studerar svenskspråkiga radikala kvinnor och förekomsten av socialistisk feminism inom den finlandssvenska vänstern. Hennes fokus är aktörscentrerat och med ett intersektionellt perspektiv undersöker hon hur klass, genus och språk samverkade i de ”röda” finlandssvenska kvinnornas politiska agerande.

  Filosofie doktor Mats Wickström studerar folkdemokratins svenskspråkiga verksamhet. Han analyserar dynamiken i hur olika identitetskategorier formades i konstruktionen av överlappande politiska och sociala rum inom de politiska organisationer där projektets aktörer verkade. Syftet är att visa på både synliga och dolda strukturer som påverkade aktörernas möjligheter att skapa utrymme för svenska särlösningar inom den nationella vänsterrörelsen.

  Kontakta oss

  Holger Weiss

  Professor 

  allmän historia

  Kultur historia och filosofi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi