Skriv här det du söker efter!

Vågor av förvisning – reglering och praktiker i norra Europa ca 1450–1900

Vågor av förvisning – reglering och praktiker i norra Europa ca 1450–1900

Projektägare

Åbo Akademi

Finansiär

 • Finlands Akademi
 • Svenska kulturfonden
 • I projektet granskas utvisningar och avvisningar som skedde lokalt, regionalt och nationellt. De exempel vi tar berör befolkningen i det svenska rikets östra del från 1450-talet – efter 1809 i det särförvaltade storfurstendömet Finland inom det ryska riket. De områden som idag utgör Finland präglades av skiftande statlig tillhörighet, föränderliga gränsdragningar och av migration samt av mångfasetterade språkliga verkligheter.

  Det övergripande målet är att analysera hur sociala skillnader samt religiös och språklig bakgrund påverkade utvisningsdomar. Dessutom beaktar vi hur genuskodade uppfattningar om heder och ära och politisk verksamhet kan ha påverkat domarna.

  Projektet studerar reglering och praktiker utifrån två övergripande frågor. För det första fokuserar vi på utvisningsdomar i ett lokalt sammanhang, med utgångspunkt i frågan huruvida domarna kunde motiveras med gällande regler och förordningar, alternativt med hjälp av tomrum i lagstiftningen. För det andra kartlägger vi vad som var karakteristiskt för dem som förvisades med beaktande av kön, ålder, socioekonomisk status och eventuell etnisk tillhörighet.

  Syftet är att synliggöra inkluderande och exkluderande processer samt den betydelse som kulturell, språklig och religiös bakgrund hade i utvisningsförfarandet. Vi uppmärksammar normer som berör rättigheten att vistas i ett specifikt område genom att utforska såväl reglering och förvaltningspraktiker som domstolsutslag. Dessutom analyserar vi föreställningar om främlingskap, utanförskap och flyktingskap, med beaktande av hur förvisningar och de förvisade beskrevs och svartmålades i sin samtid.

  Projektet genomförs genom väl valda fallstudier genom vilka vi kan uppmärksamma lokala, regionala och nationella utvisningar, förpassningar och avvisningar. Det handlar således om både ortsförvisningar och landsförvisningar och tidsmässigt studeras både perioder som kan ses som normala och perioder präglade av krig, farsoter och andra kriser.

  Delstudier:

  • Förvisningar från Stockholm till den östra riksdelen, till det som senare blir Finland, under 1500- och 1600-tal Under arbete: Förvisningskutymerna i Stockholm och Arboga under senmedeltiden
  • Förvisningar från och till Ingermanland,
  • Förvisningar från den kungliga akademien i Åbo
  • Förvisningar på länsnivå under det sena 1700-talet och det tidiga1800-talet
  • Förvisningar mellan Sverige och storfurstendömet Finland som en utpost i det ryska imperiet 1800-talet

   

  Forskare:

  Ann-Catrin Östman, ansvarig
  Johanna Ilmakunnas
  Kasper Kepsu
  Marko Lamberg
  Johanna Wassholm

   

  Publikationer

  Maija Ojala-Fulwood, Marko Lamberg & Ann-Catrin Östman, Sukupuolittuneet tuomiot? Naiset karkotusten kohteina 1600-luvun Ruotsissa. Summary: Gendered Verdicts? Women as Targets for Banishments in Seventeenth-Century Sweden. Sukupuolentutkimus/Genusforskning 3/2021, 6–19.

  Kontakta oss

  Ann-Catrin Östman

  Äldre universitetslektor 

  historia

  Kultur historia och filosofi

  Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi