Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i samhällsvetenskaper

Doktorandprogram i samhällsvetenskaper

Inom doktorandprogrammet i samhällsvetenskaper vid fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik finns följande huvudämnen:

Antagning till de tidigare huvudämnena offentlig rätt och privaträtt har upphört 31.7.2023. Dessa ämnen ingår i doktorandprogrammet i juridik (antagning fr.o.m. 1.8.2023).

Särskilda anvisningar för sökande till doktorandprogrammet i samhällsvetenskaper

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi bör du ha kunskaper som motsvarar huvudämnesnivå i en magisterexamen.

Forskningsplanen (max 10.000 tecken inkl. mellanslag; referenser inkl. inte) ska enligt fakultetsrådets beslut innehålla följande moment.

  • Abstrakt (max en halv sida)
  • Bakgrund (teoretisk och empirisk förankring)
  • Undersökningens syfte och frågeställning
  • Forskningsmetoder och -material samt eventuella risker och etiska överväganden
  • Genomförande (tidtabell, preliminär finansieringsplan) och forskningsmiljö samt källförteckning

Du hittar mer information om ansökan under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i samhällsvetenskaper

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

  • forskarstudier, 40 sp
  • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

  • forskarstudier, 40 sp
  • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i samhällsvetenskaper

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet i samhällsvetenskaper, 40 sp, ska stöda avhandlingsarbetet. Du gör upp studierna i samråd med handledaren. Du kan avlägga studierna vid Åbo Akademi eller annat universitet.

Fakulteten rekommenderar att arbetslivsfärdigheter registreras som en del av forskarstudierna, motsvarande 10-20 sp. Arbetslivsfärdigheter består av t.ex. undervisnings- och handledningsarbete, pedagogiska färdigheter, kommunikation, vetenskapligt skrivande, dator- och språkkunskaper samt studier i universitetspedagogik.

Uppdaterad 25.4.2024