Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i juridik

Doktorandprogram i juridik

Inom doktorandprogrammet i juridik finns följande huvudämne:


Behörighetskrav för doktorandprogrammet i juridik

 • juris magisterexamen eller motsvarande utländsk högre högskoleexamen i juridik
 • den som inte har avlagt en juris magisterexamen kan antas av vägande skäl. Studierätt kan beviljas på basis av en magisterexamen inom ett annat vetenskapsområde eller en lämplig högre yrkeshögskoleexamen, förutsatt att den sökande bedöms ha de kunskaper och färdigheter som behövs för doktorandstudier i juridik. Kompletterande studier kan tillkomma. De kompletterande studierna besluts från fall till fall.

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi bör den sökande ha kunskaper som motsvarar huvudämnesnivån i en magisterexamen. Kompletterande studier kan alltid tillkomma, beroende på innehållet i magisterexamen.

Doktorander antagna till doktorandprogrammet i samhällsvetenskaper med huvudämnena folkrätt, offentlig rätt (upphör 31.7.2030) och privaträtt (upphör 31.7.2030) kan söka till doktorandprogrammet i juridik för att avlägga en juris doktorsexamen. Vissa kompletterande studier kan tillkomma. De kompletterande studierna besluts från fall till fall.

 

Särskilda anvisningar för sökande till doktorandprogrammet i juridik

Forskningsplanen (max 10.000 tecken inkl. mellanslag; referenser inkl. inte) ska enligt fakultetsrådets beslut innehålla följande moment.

 • Abstrakt (max en halv sida)
 • Bakgrund (teoretisk och empirisk förankring)
 • Undersökningens syfte och frågeställning
 • Forskningsmetoder och -material samt eventuella risker och etiska överväganden
 • Genomförande (tidtabell, preliminär finansieringsplan) och forskningsmiljö samt källförteckning

Du hittar mer information om ansökan under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i juridik

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

 • forskarstudier, 40 sp
 • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

 • forskarstudier, 40 sp
 • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Forskarstudier inom doktorandprogrammet i juridik

Forskarstudierna inom doktorandprogrammet i juridik, 40 sp, ska stöda avhandlingsarbetet. Du gör upp studierna i samråd med handledaren. Du kan avlägga studierna vid Åbo Akademi eller annat universitet.

Fakulteten rekommenderar att arbetslivsfärdigheter registreras som en del av forskarstudierna, motsvarande 10-20 sp. Arbetslivsfärdigheter består av t.ex. undervisnings- och handledningsarbete, pedagogiska färdigheter, kommunikation, vetenskapligt skrivande, dator- och språkkunskaper samt studier i universitetspedagogik.

 

Uppdaterad 28.6.2023