Skriv här det du söker efter!

Doktorandprogram i pedagogiska vetenskaper

Doktorandprogram i pedagogiska vetenskaper

Inom doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper finns följande huvudämnen:

 

Särskilda kriterier för antagning till doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper

Utöver de allmänna kriterierna för antagning till doktorandprogram vid Åbo Akademi bör du ha avlagt studier i pedagogisk disciplin, minst 60 sp, inom eller utanför examen.

Doktorandprogrammets styrgrupp granskar ansökan med avseende på forskningsplanens vetenskapliga kvalitet, aktualitet och originalitet, handlednings- och studieplanens relevans och förutsättningarna att förverkliga planen.

Forskningsplanen skrivs enligt anvisningarna i den individuella studieplanen (ISP) och bifogas till ansökan. Du hittar ISP:en och mer information under Sök till ett doktorandprogram.

 

Studieplan för doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper

Doktorsexamen, 240 sp, innehåller:

  • obligatoriska kurser, 20 sp
  • andra studier för specialisering enligt forskningsområde, 20 sp
  • doktorsavhandling, 200 sp

Om du väljer att avlägga licentiatexamen, 120 sp, innehåller examen:

  • obligatoriska kurser, 20 sp
  • andra studier för specialisering enligt forskningsområde, 20 sp
  • licentiatavhandling, 80 sp

Doktorsexamen som följer på licentiatexamen innehåller endast doktorsavhandling, 120 sp.

I den individuella studieplanen (ISP) ska du uppge vilket år du planerar att avlägga examen. Beräkningsnormen är 60 sp/läsår för heltidsstudier, totalt 4 år. Om du avviker från normen bör du ge en motivering.

 

Studier inom doktorandprogrammet i pedagogiska vetenskaper

Obligatoriska kurser, 20 sp
  • Pedagogisk vetenskapsfilosofi och -teori, 5 sp
  • Kvantitativ forskningsmetodologi och metod, 5 sp
  • Kvalitativ forskningsmetodologi och metod, 5 sp
  • Allmänna seminarier, 5 sp

Kurserna innehåller närstudietillfällen varje månad september-december och februari-maj.

Andra studier, 20 sp Innehållet bestäms i samråd med handledaren. Studierna kan omfatta kurser på fördjupad nivå, seminarier, presentationer på konferenser etc.

Uppdaterad 15.9.2022