Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Huvudämnet småbarnspedagogik

Tiden före skolåldern är viktig i barnets utveckling. Du som studerar småbarnspedagogik lär dig om barns lärande och utveckling ur många olika perspektiv. Dina studier består av två helheter: didaktisk ämnesteori med inriktning på småbarnspedagogik och barndomspsykologi. Didaktik är läran om undervisning och du lär dig hur man undervisar barn under skolåldern inom olika ämnesområden, såsom exempelvis bild, rörelse, drama, religion, matematik, naturvetenskap, barnlitteratur och musik. Didaktiken ger dig verktygen att svara på vad barnen ska lära sig, varför och hur. I barndomspsykologin utvecklar du dina kunskaper om barns och vuxnas beteende och samspel. Du lär dig om deras lärande och utveckling ur olika synvinklar och även om sociala relationer inom familj och dagvård.

 

Pedagogikstudierna för lärare inom småbarnspedagogiken är tvärvetenskapliga och utvecklar din förmåga till analytiskt och kritiskt tänkande. En viktig del av dina studier är kurser som ger dig yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnsfostran och förskoleundervisning. Till studierna hör även praktikperioder i daghem och förskola. Senare kan du också bygga på din kompetens med magisterstudier i småbarnspedagogik.

Jag tycker att barn i dagisåldern är i ett intressant stadie av sin utveckling och denhär utbildningen ger mej bra verktyg för att kunna jobba tillsammans med de barnen i framtiden. Emil Österlund

Emil Österlund

Tyngdpunkter i forskning

Syftet med forskningen inom småbarnspedagogiken är att bidra till förståelsen för den institutionaliserade barndomens betydelse som utgångspunkt för det livslånga lärandet. Studierna är främst kvalitativt inriktade och med nära anknytning till daghems- och förskoleverksamheten. Forskningen som bedrivs är inriktad mot barn i åldern 0–6 år, dvs. barn på daghem och förskola. I fokus står barns lärande, pedagogers barnsyn och värdegrund samt professionalisering och professionsutveckling.

Aktuella forskningsområden kring lärande och utveckling är språkutveckling och språkstimulans, musikalitet och musikpedagogik, estetiska lärprocesser och små barns rörelseaktivitet. Den professionsinriktade forskningen gäller pedagogers identitet och självutveckling, relationella aspekter på kommunikation mellan pedagoger och barn och läraren inom småbarnspedagogiken som språkmodell. Forskningen är knuten till ett antal nordiska nätverk.

Karriärmöjligheter

Med kandidatexamen i småbarnspedagogik blir du behörig att arbeta med barn upp till skolåldern. Du kan arbeta som lärare inom småbarnspedagogik eller förskollärare. Fortsätter du dina studier och blir pedagogie magister kan du arbeta i dagvårdsledaruppgifter, till exempel som daghemsföreståndare. Magisterexamen ger dig även möjlighet att fortsätta med forskarstudier. Studierna inom småbarnspedagogik ger dig givande arbetsuppgifter i en människonära bransch!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

fpv-studieradgivare@abo.fi

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa

KARTA

Strandgatan 2, 65100 Vasa, Finland