Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Huvudämnet småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn i åldern 1-6 år och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2020). Omsorgen av barn är en viktig del av småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogik handlar mer specifikt om barns lek och lärande. Ämnesstudierna ger dig kunskap om de olika sammanhang som barn befinner sig i samt hur de behöver tas i beaktande i småbarnspedagogisk verksamhet. Det innebär bland annat att du utvecklar kunskap och färdigheter för att stödja barnets uppväxt, utveckling och lärande samt för att främja barnets välbefinnande (Utbildningsstyrelsen, 2020).

Småbarnspedagogiken inkluderar även barn med särskilda behov, och hur du som lärare kan stödja alla barns olika förutsättningar till lärande. Barns språkutveckling har en tydlig plats i ämnet där bland annat den flerspråkiga språkutvecklingen lyfts fram liksom frågor om mångfald och jämställdhet. Du får ämnesdidaktiska färdigheter i musik, bild, slöjd, matematik, naturvetenskap, hållbar utveckling, rörelse och hälsa, digitalisering, dramaanpassade, till arbete inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Under utbildningen genomförs fyra praktikperioder vid övningsdaghem i Svenskfinland. Förutom dessa kunskaper och färdigheter utvecklar du din sociala kompetens och relationskompetens.

Du utvecklar ett relevant etiskt förhållningssätt som behövs i arbetet med barn och familjer. Under utbildningen är frågor om ledarskap och organisation centrala och viktiga.

Jag tycker att barn i dagisåldern är i ett intressant stadie av sin utveckling och denhär utbildningen ger mej bra verktyg för att kunna jobba tillsammans med de barnen i framtiden.

Emil Österlund

Syftet med forskningen inom småbarnspedagogiken är att bidra till förståelsen för barndomens betydelse som utgångspunkt för det livslånga lärandet. Studierna är främst kvalitativt inriktade och med nära anknytning till daghems- och förskoleverksamheten. Forskningen som bedrivs fokuserar på barn i åldern 0–6 år, det vill säga barn på daghem och förskola. I fokus står barns lek och lärande, pedagogers barnsyn och värdegrund samt professionalisering och professionsutveckling.

Bland aktuella forskningsområden finns också hållbarhetsfrågor inom småbarnspedagogiken, flerspråkighet och språkutveckling, barns tidiga matematiska utveckling, musik och musikalisk utveckling, barns grundläggande motoriska färdigheter samt barns deltagande och inflytande i verksamheten inom småbarnspedagogik.

Den professionsinriktade forskningen omfattar bland annat övningsdaghemmens och handledarnas roll i utbildningen, speciallärarens roll och arbete, samt användningen av litteratur i verksamheten med fokus på flerspråkiga barn. Forskningen är knuten till ett antal nordiska nätverk.

Med pedagogie kandidatexamen inom småbarnspedagogik blir du behörig att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik eller förskollärare, men även med mer kreativa uppgifter inom exempelvis barnkultursektorn. Du har även möjlighet att bli egen företagare eller att studera vidare till speciallärare inom ämnet. Fortsätter du dina studier och blir pedagogie magister kan du arbeta i ledaruppgifter, till exempel som daghemsföreståndare. Magisterexamen ger dig även möjlighet att fortsätta med forskarstudier. Studierna inom småbarnspedagogik ger dig givande arbetsuppgifter i en människonära bransch!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa