Skriv här det du söker efter!

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Huvudämnet specialpedagogik

Rätten att utvecklas och lära sig i skola hör till alla. Specialpedagogiken handlar om de pedagogiska tillämpningar och stödåtgärder som används i olika utbildningssystem för att främja fostran, undervisningen och rehabiliteringen av barn och unga som behöver stöd. Under studierna lär du dig om de vanligaste funktionsnedsättningarna, deras orsaker och uttrycksformer, konsekvenser för utveckling och lärande samt om hur man använder specialpedagogiska stödfunktioner i skolan. Du lär dig även identifiera läs-, skriv- och matematiksvårigheter med hjälp av kartläggningar och får grundläggande beredskap att identifiera riskfaktorer för psykisk ohälsa. Studierna ger dig verktyg att ur specialpedagogikens synvinkel reflektera kring bemötande, människosyn och etiska frågor i skolan. Du bekantar dig även med aktuell forskning och får inblick i inkluderande undervisning, aktuell lagstiftning och nationella och internationella styrdokument som berör skolvärlden.

Du som studerar till speciallärare har specialpedagogik som huvudämne. Förutom huvudämnesstudier läser du grundskolans ämnen, ämneshelheter och ämnesdidaktik samt pedagogiska studier med praktik. Du kan även påverka din yrkesprofil genom att fördjupa dig i olika funktionsnedsättningar och specialpedagogiska arbetssätt. Specialpedagogik kan även läsas som biämne. Särskilt klasslärarstuderande har stor nytta av kompletterande studier i specialpedagogik.

Ett ämne som begrundar individers olikheter och därmed ökar förståelsen för elevers unika inlärningssätt.

Den forskning som bedrivs inom ämnet specialpedagogik är indelad i fyra tyngdpunktsområden:

  • inlärningssvårigheter i läsning, skrivning och matematik
  • speciallärarprofession
  • handledning och samarbete
  • studieavbrott och marginalisering

Med specialpedagogik som huvudämne blir du en speciallärare med bred behörighet. Du kan undervisa som speciallärare, specialklasslärare och klasslärare inom den grundläggande utbildningen, men du får också behörighet för specialläraruppgifter inom andra stadiets utbildning, t.ex. på gymnasier och inom yrkesutbildningen. Utöver undervisningsuppgifter kan du arbeta med sakkunniguppgifter, t.ex. hos myndigheter eller i kommuner och jobba inom rehabilitering i handikapporganisationer och föreningar. Du kan också jobba med specialpedagogiska frågor som forskare. Med din förståelse för såväl fysisk, intellektuell, social, språklig som kulturell mångfald i skola och samhälle kan du bidra till en bättre framtid för många.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa