Skriv här det du söker efter!

Allmän pedagogik

Allmän pedagogik

Huvudämnet allmän pedagogik

Pedagogiskt kunnande behövs på flera håll i arbetslivet. Genom att studera allmän pedagogik blir du pedagogisk specialist i arbetslivet och får ett brett kunnande inom utbildning. Dina studier lär dig att analysera och förstå utbildning, undervisning, bildning och inlärning som nationella, internationella, mångkulturella och minoritetsfenomen. Förutom kunskaper om centrala pedagogiska teorier och begrepp får du även insikter i den pedagogiska verksamhetens filosofiska, sociologiska, psykologiska, politiska och historiska dimensioner.

Studierna i allmän pedagogik är mångsidiga och ger dig möjlighet till specialisering. Med dina biämnen och valfria studier skapar du den yrkesprofil du själv vill ha. Du kan ha stor nytta av att läsa vuxenpedagogik som ditt första/långa biämne. Under magisterstudierna kan du även rikta in dig på filosofiska och samhällsvetenskapliga problem, pedagogiskt ledarskap och organisationsutveckling, samt utbildningsadministration. Till dina studier hör även praktikperioder. Efter avslutade huvudämnesstudier i allmän pedagogik kan du komplettera dina studier för att nå lärar- och rektorsbehörighet. Allmän pedagogik kan även läsas som biämne.

Pedagogikkurserna ger en nyttig och mångsidig grund. Genom alla valbara kurser har jag fått klippa och klistra ihop en utbildning som passar mig. Möjligheterna är nästan obegränsade.

Studerande utanför Academill

Såväl avhandlingsarbetena på kandidat- och magisternivå som den post graduala forskningen (efter magisterexamen) är inriktade på studier av mellanmänskliga företeelser på organisations- och samhällsnivå. Det handlar om företeelser med anknytning till pedagogiska grundfrågor och dagsaktuell utbildningsproblematik och -utveckling. Frågor som berör ledarskap och lärande i medborgarsamhälle prioriteras. De studerande uppmuntras att delta i ämnets forskningsprojekt i samarbete med de anställda och doktoranderna. Inom forskningen strävar vi efter ämnesövergripande samarbete såväl inom fakulteten som över fakultetsgränserna.

Studier i allmän pedagogik ger dig utmärkta möjligheter att arbeta med personalutbildning och personalevaluering, pedagogiskt ledarskap, pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete, samt informations- och koordinationsverksamhet inom utbildningssektorn. Ditt jobb kan även vara inom företag och näringslivet, förvaltningen på kommunal-, läns- och riksnivå (t.ex. i Utbildningsstyrelsen eller i ministerier) samt i organisationer och olika sammanslutningar och nätverk. Studier i allmän pedagogik ger dig mångsidiga arbetsmöjligheter!

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa