Skriv här det du söker efter!

Vuxenpedagogik

Vuxenpedagogik

Huvudämnet vuxenpedagogik

Vår tid kännetecknas av en snabb förändring och utveckling som ställer oss alla inför nytt. Vuxenpedagogiken hjälper vuxna att greppa vuxenhetens och vuxenlivets utmaningar och möjligheter i olika roller, både i arbetet och på fritiden. Genom studier i vuxenpedagogik lär du dig att förstå dig själv som människa och att utvecklas i möten med andra människor. Du lär dig också att bistå grupper och organisationer i målinriktade utvecklingsprocesser. Som vuxenpedagog behärskar du de vuxenpedagogiska begreppen och metoderna och kan ifrågasätta och provocera dina medmänniskor att tänka till och tänka om. Studierna ger dig även möjlighet att profilera dig i aktuella samhällsfenomen (aktivt medborgarskap, sociala rörelser och aktivism) och i arbetslivets utvecklingsbehov (lärande i arbete, kompetensutveckling och professionell utveckling).

Du som läser vuxenpedagogik har stor frihet att bredda och stärka din kompetens genom ditt val av biämnen och valfria studier. Nyttiga biämnen för blivande vuxenpedagoger är bland annat pedagogiskt ledarskap, socialpolitik, offentlig förvaltning samt företagsadministration och ledarskap. Du kan skapa en unik och attraktiv yrkesprofil genom att välja biämnen som du brinner för och genom att välja en intressant praktikplats.  Vuxenpedagogik är ett bra biämne för samhälls- och hälsovetare, eller för vem som helst som vill ha en mångsidig kompetensprofil och har intresse för att driva utveckling.

Arbetsmarknaden börjar mer och mer se nyttan i pedagogisk verksamhet och utbildning, jag tror precis som ”den”, att fler pedagoger behövs i arbetslivet och då även pedagoger som inte är kopplade till en traditionell lärarroll.

Såväl avhandlingsarbetena på kandidat- och magisternivå som den post graduala forskningen (efter magisterexamen) är inriktade på studier av mellanmänskliga företeelser på organisations- och samhällsnivå. Det handlar om företeelser med anknytning till pedagogiska grundfrågor och dagsaktuell utbildningsproblematik och -utveckling. Frågor som berör ledarskap och lärande i medborgarsamhälle prioriteras. De studerande uppmuntras att delta i ämnets forskningsprojekt i samarbete med de anställda och doktoranderna. Inom forskningen strävar vi efter ämnesövergripande samarbete såväl inom fakulteten som över fakultetsgränserna.

Studier i vuxenpedagogik ger dig ett brett arbetsfält inom den offentliga sektorn, i näringslivet, organisationer, föreningar och inom det fria bildningsarbetet. Många vuxenpedagoger arbetar med utveckling, planering och utvärdering inom yrkesutbildning, fortbildning, medborgarinstitut och folkhögskolor. En del har valt att jobba med HR-funktioner och personaladministration i företag och organisationer. Du kan även jobba som utbildningsplanerare, projektplanerare, integrationsrådgivare, samordnare, lärare inom yrkesutbildning och yrkeshögskola koordinator för e-lärande, webbutbildare eller IT-pedagog. Särskilt kombinationen vuxenpedagogik, IT-kunskaper och digitala lärmiljöer öppnar många dörrar.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa