Skriv här det du söker efter!

Jobbar för välbefinnande och trygghet i skolan

Jobbar för välbefinnande och trygghet i skolan

BILDER: Stefan Westergård

Att varje barn och vuxen ska få känna sig trygg i skolan, är en övergripande målsättning som är gemensam för de många fortbildningar med temat välbefinnande som arrangeras inom verksamhetsområdet Pedagogik och lärarfortbildning vid Centret för livslångt lärande.

Utbildningsplanerare Eva Åstrand är medveten om att målsättningen är både stor och mångfacetterad. Hon har en helhetssyn på de fortbildningar inom temat som erbjudits av Pedagogik och lärarfortbildning vid CLL under de senaste åren.

– Vi byggt upp erfarenhet av både verksamhetsutvecklande arbete och mer personlig professionsutveckling inom temat välbefinnande. Sedan år 2018 har vi arrangerat omkring tio olika fortbildningshelheter där innehållet centralt kretsat kring temat välbefinnande. Därtill så innehåller ju många andra fortbildningar delar som handlar om välbefinnande, berättar Eva Åstrand.

Porträttbild på Eva Åstrand och Cilla Nyman
Utbildningsplanerare Eva Åstrand och Cilla Nyman arbetar med lärarfortbildningar som berör välbefinnande och trygghet i skolan.

 

Inom arbetet kring välbefinnande som görs inom Pedagogik och lärarfortbildning, så är den positiva psykologin en röd tråd och nyckelfaktor. Positiv psykologi introducerades inom CLL:s lärarfortbildning genom fortbildningen Styrka, glädje och medkänsla (2019).

– Inom positiv psykologi handlar det i stora drag om att stärka det egna välbefinnandet och dina egna resurser. Verksamhetskulturen får möjlighet att börja blomstra i takt med att du lär känna dig själv, blir starkare och tar reda på vilka redskap som fungerar för dig i utmanande situationer, säger Åstrand.

Varje litet steg är viktigt. Det är också ett långsiktigt arbete som behöver få tid att växa fram så att arbetet blir hållbart och en bestående del av verksamhetskulturen, säger Eva Åstrand om insatser kring välbefinnande i skolan

En ofta återkommande respons efter fortbildningarna är att deltagarna fått inspiration, börjat tänka i nya banor och upplevt att de fått verktyg att bygga upp välbefinnandet hos sig själva och i sin skolmiljö.

– Sedan är det förstås upp till varje individ och arbetsgemenskap att avgöra hur mycket man kan och orkar bygga upp just nu. Det är beroende på situation och förutsättningar men varje litet steg är viktigt. Det är också ett långsiktigt arbete som behöver få tid att växa fram så att arbetet blir hållbart och en bestående del av verksamhetskulturen, säger Åstrand.

 

Redskap för att hantera utmanande situationer

Mycket kring välbefinnande handlar ofta om personliga resurser, men det är också viktigt att arbeta strategiskt med temat. Fortbildningen En trygg lärmiljö (2020) erbjöd redskap för att stärka säkerhetskulturen i skolmiljön men också ge verktyg för krisberedskap. Utbildningsplanerare Eva Åstrand fungerade som projektledare även för den fortbildningen.

– En trygg lärmiljö innehöll dels en rent teknisk del, att uppdatera skolans säkerhetsplan och planen för hur personalen agerar utifall att en kris sker. När faran är framme i skolan så står skolpersonalen i främsta ledet för att hantera situationen och de behöver få känna sig trygga i hur de förväntas och ska agera, säger Åstrand.

Fortbildningen En trygg lärmiljö kretsade därför kring krispedagogiska metoder.

 

Vi når framgång när vi arbetar i mångprofessionella nätverk och delar erfarenheter och kunskaper, säger Cilla Nyman.

I den pågående fortbildningen Trygghet, samhörighet och respekt – förebyggande av mobbning och ensamhet (2022) fortsätter arbetet, men nu med tydligt fokus på värdegrundsarbete och mobbningsförebyggande arbete, mångprofessionellt samarbete och handledning i uppdateringen av antimobbningsplaner och ingripande verksamhet. Utbildningsplanerare Cilla Nyman fungerar som projektledare.

– Lärare och personal i skolan behöver redskap för hur de ska hantera olika utmanande arbetssituationer, liksom att kunna tillämpa sund konfliktlösning. Allt det här är del av arbetet inom välbefinnande, säger Eva Åstrand och Cilla Nyman.

Porträttbild på Cilla Nyman och Eva Åstrand
Lärare och personal i skola och daghem behöver redskap för hur de ska hantera olika utmanande arbetssituationer. Det är också en del av arbetet inom välbefinnande, säger Cilla Nyman och Eva Åstrand.

 

De samarbetar med ett brett nätverk av kunniga utbildare och föreläsare.

– Vi når framgång när vi arbetar i mångprofessionella och sektorövergripande nätverk och delar erfarenheter och kunskaper. Det är värdefullt att till exempel representanter från polisen medverkar och möter våra deltagare, som de gör i Trygghet, samhörighet och respekt, säger Cilla Nyman.

 

Många vill nu stärka sina resurser

När vi nu under våren 2022 tror oss börja se coronaviruspandemins slutskede är efterfrågan på fortbildning inom temat välbefinnande stor. Många har insett att de egna resurserna behöver stärkas på olika sätt och vill få ny kraft och inspiration.

Inom fortbildningen Positiv psykologi och styrkebaserat lärande inom småbarnspedagogik (2022) introduceras programmet Bounce back, i vår.

– Bounce back är ett evidensbaserat program som baserar sig på positiv psykologi, kognitiv beteendeterapi och sociala och emotionella inlärningsprinciper. Genom Bounce Back lär sig  småbarnspedagogerna och barnen att stärka sitt eget välbefinnande och får strategier att komma igen vid motgångar, berättar Eva Åstrand.

En kommande fortbildning Hälsa för lärande – lärande för hälsa (2022), handlar övergripande om att stärka stödet för den individuella lärstigen och utveckla det hälsofrämjande arbetet i skolan.

– Vi behöver i högre grad se och förstå sambandet mellan elevers hälsa och lärande. I den här fortbildningen ägnar vi till exempel en hel utbildningsdel åt hjärnan, inlärning och motivation, säger Åstrand.

Åstrand hoppas att alla som arbetar inom utbildningen ska kunna lära sig och få ett språk som handlar om deras egna styrkor, som är bortom prestation och som stärker den egna självkänslan och självbilden. Och att samma språk ges vidare till barn, elever och studerande.

– För att inlärning ska kunna ske är det avgörande med trygga relationer i skolan, att skolan och klassrummet är en trygg plats. Det är inte alltid lätt och vi står inför nya utmaningar nu efter pandemin. Mycket gott arbete har redan gjorts och tillsammans fortsätter vi, säger Eva Åstrand och Cilla Nyman.

 

Material

Inom fortbildningshelheterna skapas många olika material, här listar vi ett kort urval av öppna poddar och blogginlägg

 

Läs mera om de fortbildningar som nämns i artikeln:

Pågående fortbildning:

Trygghet, samhörighet & respekt – förbyggande av mobbning och ensamhet

Positiv psykologi och styrkebaserat lärande i grundläggande utbildning

Positiv psykologi och styrkebaserat lärande inom småbarnspedagogik

 

Kommande fortbildning: 

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

 

Avslutad fortbildning:

Styrka, glädje och medkänsla  

Hållbarhet som ledord 

En trygg lärmiljö 

Plats för fler

I trygga händer 

Välbefinnande som ledord

 

Fler fortbildningar och aktuell information hittas på Pedagogik och lärarfortbildnings webbsida.


Artikeln ingår i CLL:s nyhetsbrev 1/2022

CLL:s nyhetsbrev

Centret för livslångt lärande – startsida