Skriv här det du söker efter!

Välbefinnande som ledord

Anmälan är stängd, alla grupper är fullsatta!

 

https://youtu.be/1AW9Gjkv12Q

Välbefinnande som ledord handlar om att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och resiliens hos både elever och skolpersonal. Inom Välbefinnande som ledord får team från skolor arbeta med att bygga upp en konkret plan för att arbeta med stärkt välbefinnande i den egna lärmiljön. Fortbildningen omfattar även introduktioner till olika, kompletterande sätt att arbeta med att stärka välbefinnande så som positiv psykologi, relationskompetens och socioemotionella färdigheter. Fortbildningen är för dig som är intresserad av att målmedvetet bygga upp, utveckla och stärka välbefinnandet i den skola där du jobbar.

Målgrupp:

Personal inom grundläggande utbildning

Modulerna och innehåll:

Modulen förändringsarbete genom ökat välbefinnande i grundskolan, 6 sp, genomförs både som närstudier och i form av webbaserade moduler och arrangeras på orterna Vasa och Helsingfors. Modulen Positiv psykologi inom grundläggande utbildning – Styrka, glädje och medkänsla, 4 sp, består av fyra närstudiedagar och arrangeras på orterna Vasa, Helsingfors och som distansutbildning. Fortbildningen inleds på distans i januari, i mån av möjlighet arrangeras de övriga närstudietillfällena som planerat.

 

Förändringsarbete mot ökat välbefinnande i grundskolan, 6 sp

Fortbildningen förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och tre webbaserade moduler. Under närstudiedagarna kommer varje deltagande team att arbeta med att skapa en konkret plan för stärkt välbefinnande inom den egna skolan. Dagarna byggs upp av föreläsningar och teori varvat med diskussioner, övningar, deltagarpresentationer och konkret arbete på den egna skolans plan för välbefinnande. Ett skolteam får gärna bestå av lärare, representanter för skolledningen och personal från elevhälsan.

För att bygga upp en hållbar och fungerande plan för välbefinnande är det viktigt att involvera så många viktiga vuxna kring våra barn som möjligt. Vi vill därför be varje skolteam att bjuda med föräldrarepresentanter från den lokala Hem och Skola föreningen på fortbildningen.

Helsingfors Vasa
25-26.1 2021 1.2-2.2 2021
26.4 2021 27.4 2021
20.9 2021 21.9 2021
29.11.2021 30.11 2021

 

Dag 1-2: Inledning till välbefinnande som ledord i den egna skolan

 • Vi ger en översikt över hur man kan se på välbefinnande och olika vägar till stärkt välbefinnande i skolan.
 • Vi ser på processen i att bygga upp en plan för ett hållbart och levande förändringsarbete på sikt.
 • Arbetet med den egna skolans plan för ökat välbefinnande inleds. Varje team får börja skissa på hur den egna planen för välbefinnande kunde se ut utgående från den egna skolans behov och utmaningar.
 • Vad gör vi redan för stärkt välbefinnande som vi vill lyfta upp och hålla kvar? Vilka är våra behov och vart vill vi vara på väg? Vad är viktigast? Vad vill vi att just vår plan för välbefinnande ska fokusera på? Vem behöver vi involvera (föräldrar, barnskydd, ungdomsarbetare, idrottsföreningar osv?)

Dag 3: Mellanrapport

 • Under dagen får varje team presentera hur långt man kommit med sin plan för skolans välbefinnande och får feedback och handledning i hur man kan arbeta vidare med sin plan.
 • På samma gång får teamen utbyta idéer och erfarenheter med varandra.

Dag 4: Vår skolas plan för välbefinnande

 • Under den fjärde och sista närstudiedagen presenterar alla team sin plan för välbefinnande för varandra.
 • Vi skapar tillsammans ett nätverk för medverkande skolor. Nätverket är tänkt som ett forum för fortsatt erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetet kring välbefinnande.

Uppföljningstillfälle (via webben)

Hur har arbetet med planen för välbefinnande kommit igång? Vad har vi lyckats med? Finns det något vi behöver uppdatera och utveckla i vår plan?

 

Medkänsla och självmedkänsla (webbaserad modul)

 • Den här webbaserade modulen fokuserar på hur vi kan stärka medkänsla med andra och självmedkänsla med sig själv. Självmedkänsla lyfts upp som ett alternativ till uppblåst självförtroende och narcissism å ena sidan samt skam och dåligt självförtroende å den andra. Istället för att i jämförelse med andra känna oss bättre eller sämre kan vi träna oss i att stanna upp och odla vänlighet och omtanke mot oss själva och andra. I modulen får du pröva på konkreta övningar i att stärka medkänsla och självmedkänsla. Det är lika viktigt vare sig jag är elev, skolpersonal eller förälder.

 

Relationsbaserat arbete (webbaserad modul)

 • I den här modulen kommer vi att gå igenom utgångspunkterna för relationsbaserat arbete samt presentera begrepp och tillämpningsmodeller som kan användas i det vardagliga arbetet i skolan. Syften är att erbjuda konkreta verktyg för förebyggande arbete i skolan.
 • Grundpremissen för relationsbaserat arbete är att en trygg relation utgör en grundläggande utgångspunkt för att tidigt uppmärksamma elevers stöd- och hjälpbehov och en god relation är också en grundförutsättning för meningsfullt och effektivt arbete med barn och ungdomar. Modulen omfattas av föreläsningar och av övningar där du får verktyg och modeller för att dels analysera och identifiera olika slags relationer samt också idéer för hur relationer till barn och ungdomar kan utvecklas och stärkas.

 

Lösningsfokusering i skolans vardag (webbaserad modul)

 • Denna webmodul ger dig en inblick i det lösningsfokuserade förhållningssättet. Lösningsfokuserade metoder ger läraren konkreta praktiska redskap att kommunicera på ett mera uppskattande och uppmuntrande sätt i skolans vardag med både elever och arbetskollegor. Lärare som har ett lösningsfokuserat förhållningssätt handleder elever, eller arbetskollegor och diverse nätverk från en mera problemfokuserad växelverkan gentemot ett lösningsfokuserat sätt att tänka och kommunicera på och från ett problemfokuserat sätt att fungera på. I stället för beskyllningar och att hitta fel och brister, koncentrerar sig läraren på tidigare framgångar, elevens styrkor och resurser samt de dolda resurser eleverna har. Lösningsfokuserat förhållningssätt och lösningsfokuserade metoder bidrar bevisligen också till ett förbättrat välbefinnande och en allt större arbetsglädje för läraren i sin arbetsvardag.

 

Positiv psykologi inom grundläggande utbildning, 4 sp – Styrka, glädje, medkänsla

Målsättningen med modulen ”Styrka, glädje och medkänsla” är att mångsidigt stärka elevers och skolpersonals välbefinnande och resurser genom aktuell forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi i skolvardagen. Fortbildningen ger deltagarna verktyg att skapa en mer välmående verksamhetskultur.

Närstudiedagarna innefattar teori, praktik och diskussioner. Mellan närstudiedagarna ges praktiska uppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten i skolan. Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna i skolan och att personalen ska inspireras att skapa egna kreativa tillämpningar av dem.

Ordnas i Vasa, Helsingfors och på distans enligt nedanstående tidtabell:

Vasa Helsingfors Distans
18.1.2021 19.1.2021 20.1.2021
8.3.2021 9.3.2021 10.3.2021
19.4.2021 20.4.2021 21.4.2021
6.9.2021 7.9.2021 8.9.2021

 

Modulen förverkligas i form av fyra närstudiedagar och omfattar följande delar:

 • Ett positivt jag

Hos barn och unga visar användning av styrkor samband med välbefinnande, livsglädje, sociala relationer samt akademiska framgångar. Deltagarna lär sig att se och arbeta med styrkor, vilket kan fungera som en buffert gentemot psykiska svårigheter.

 • Positiva känslor

En hjärna i positiv sinnesstämning både lär sig bättre och fungerar mera kreativt. Deltagarna lär sig att ta vara på och öka ett brett spektrum av positiva känslor och hur detta ökar elevernas förmåga att ta till sig inlärning.

 • Positiva relationer i skolvärlden

Deltagarna utbildas i praktiska metoder att systematiskt stärka goda relationer och sund konfliktlösning mellan både elever och personal.

 • Positiva tankar och engagemang

Metoder för att hitta meningsfullhet och engagemang i skolgången och för att stärka ett dynamiskt mindset. Att stärka elevernas psykologiska motståndskraft kan vara till stor hjälp vid motgångar.

 

Projektet genomförs i samarbete med HY+. Kontaktperson på HY+ är

Lina Lindström, PeM, Utvecklingssakkunnig
Tel. +358 50 556 0534
E-post: lina.lindstrom(at)helsinki.fi

Kontaktperson på CLL är

Eva Åstrand, PeM, Utbildningsplanerare
Tel. +358 50 476 1124
E-post: eva.astrand(at)abo.fi

 

Utbildare:

Åse Fagerlund, FD, PsL i neuropsykologi, psykoterapeut, seniorforskare vid Folkhälsans forskningscentrum
Micaela Romantschuk, PeM, Verksamhetsledare förbundet Hem och skola
Kristina Ström, EM, studiehandledare, lösningsfokuserad kortidsterapeut, Master of Solution Focused Practitioner of Coaching
Harry Lunabba, Universitetslektor Harry Lunabba, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

Ort: 

Vasa, Helsingfors, disans

Tidpunkt:

Våren och hösten 2021

Omfattning:

Modul 1 Förverkligas i form av fyra obligatoriska närstudiedagar och tre webbaserade moduler, modul 2 består av fyra närstudiedagar

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 23.12.2020