Skriv här det du söker efter!

En trygg lärmiljö

Säkerhetskulturen inom bildningsväsendet har idag blivit allt mer i fokus. Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt- och lärmiljö. Projektet En trygg lärmiljö fokuserar på säkerhet, trygghet och krisberedskap. Projektet är ett samarbete mellan CLL, Chydenius och HY+.

Inom projektet erbjuds en obligatorisk utbildningsdel (5 sp)som arrangeras på tre orter (Vasa, Helsingfors och Karleby). Därtill kommer du som deltagare att kunna välja bland sex valfria temamoduler (á 2 sp). Du avlägger som deltagare 7-15 sp.

Målgrupp: 

Personal inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, andra stadiets utbildning samt fria bildningen.

Målsättning:

En trygg lärmiljö strävar till att öka kunskapen, färdigheterna och kompetensen hos personalen inom bildningsväsendet när det gäller säkerhet, trygghet och krisberedskap. Inom dessa områden kommer i att fokusera på följande:

 • uppbyggnaden av en säkerhetskultur
 • användningen av verktyg för säkerhetsplanering och ledarskap
 • främjande av yrkesövergripande samarbete
 • användningen av effektiva metoder vid en systematisk utveckling av säkerhetskulturen vid deltagarnas egna läroanstalter.

Anmälan:

Obs! Fortbildningen är påbörjad och anmälningen är stängd.

Den obligatoriska modulen:

 

 • En trygg lärmiljö och krisberedskap (5 sp), närstudier

Utbildare i den obligatoriska modulen är Ann-Charlotte Kjerulf, pedagog, krisarbetare och auktoriserad arbetshandledare samt Ronald Pått, säkerhetschef

 

OBS! På grund av den rådande situationen med COVID-19 kommer vi med stöd av de anvisningar som våra finansiärer, THL och ÅA-ledningen gett ändra på en del arrangemang för vårens datum. Den andra och tredje närstudiedagen har därför flyttats fram till hösten.

 

Närstudietillfälle 1: Krisberedskap och förebyggande åtgärder

Utbildningens målsättning är att stärka personalens krisberedskap genom att öka deras medvetenhet om riskfaktorer och om möjliga krissituationer som kan hota säkerheten och tryggheten inom bildningsväsendet.

Att ge kunskap om sådana trygghetsskapande strukturer som i lärmiljön kan bidra till att öka trygghetskänslan och ett gott omhändertagande vid eventuella krissituationer för att hos personal, elever och studerande förebygga mental ohälsa och traumatisering.

Närstudietillfälle 2: Krishantering

Målsättningen är att ge deltagarna kunskap om bemötande av krisdrabbade personer, hantering av aktuella krissituationer, omedelbara och långsiktiga reaktioner på en svår händelse och deras inverkan på individer och lärmiljöns verksamhet.

Närstudietillfälle 3: Krispedagogiska metoder

Målsättningen är att stärka personalens yrkesmässiga självförtroende med avsikt att öka målmedvetenheten gällande betydelsen av kvalitativa pedagogiska insatser och metoder för att stöda barn och unga som drabbats av kris. Krispedagogiken visar på de möjligheter som finns i lärmiljön för att åstadkomma goda terapeutiska effekter för de ungas inlärning trots en krävande och svår händelse som drabbat individ, grupp eller skola.

Närstudiedagarna i Vasa ordnas: 21.1, 7.9*, 29.9.2020

  • Academill, Strandgatan 2

Närstudiedagar i Helsingfors: 28.1, 9.9*, 1.10.2020

  • Brobergsterrassen 10, Aurora, Helsingfors

Närstudiedagar i Karleby: 4.2, 14.9*, 5.10.2020

  • Karleby universitetscenter Chydenius, Bondegatan 2

*OBS! Den andra och tredje närstudiedagen arrangeras på distans över Zoom (samtliga orter). Länkarna skickas ut till deltagarna inför tillfället.

 

Valfria moduler:

De valfria temamodulerna kan avläggas under tidsperioden 4.2.2020-30.09.2020. Det här innebär att samtliga webbaserade temamoduler öppnas upp för genomförande måndagen 4.2.2020 (vecka 4/2020) och stängs för slutförande onsdagen 30.09.2020 (vecka 40/2020).

 

1. Pedagogik för social rättvisa – förebyggande av rasism i skolan (2 sp), webbaserad modul

I den här modulen får du lära dig att analysera samhällets och skolvärldens strukturer kritiskt för att få syn på hur ojämlikhet, med fokus på rasism, uppstår och upprätthålls. Du får lära dig olika perspektiv på pedagogik som främjar social rättvisa och att som lärare ta en aktiv roll i att motverka ojämlikhet som kan leda till marginalisering. Centrala teman i kursen är rasism, vithet, normkritik, social rättvisa, antirasism, hatretorik och radikalisering ur ett utbildningsperspektiv.

Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift.

Utbildare:
Professor Gunilla Holm, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Doktorand Ida Hummelstedt, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Doktorand Jenni Helakorpi, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Universitetslärare Karin Creutz, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet
Universitetslektor Pia Mikander, pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
Universitetslärare Aminkeng Alemanji, Head of the Social Exclusion Master’s Programme at Åbo Akademi and Postdoctoral researcher at Svenska social- och kommunalhögskolan.

 

2. Relationsbaserat arbete inom elevvård och småbarnspedagogik (2 sp), webbaserad modul

I modulen presenteras grunderna för relationsbaserat välfärdsarbete samt hur man kan implementera relationsanalys i arbete med barn och unga. Modulens första del omfattas av en introduktion i relationsteori samt en genomgång av centrala begrepp för relationsbaserat arbete. Under modulens andra del presenteras en modell för relationsarbete som kan tillämpas i såväl i skola och inom småbarnspedagogik. Modellens syfte är att erbjuda ett verktyg för pedagoger och andra professionella att bättre uppmärksamma barn- och ungdomars behov av stöd samt ge inblick i hur trygga relationer kan byggas upp i det vardagliga arbetet med barn och ungdom.

Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift.

Utbildare: Universitetslektor Harry Lunabba, Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet

 

3. Smart och säker på webben – Informationssäkerhet för utbildningssektorn (2 sp), webbaserad modul

I den här modulen fokuserar man på säkerhetsfrågor som relaterar till data- och webbsäkerhet. Deltagarna får insyn i hur man kan förebygga dataintrång samt hur man bör agera för att skapa en verksamhet där man beaktar frågor inom data- och webbsäkerhet.

Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift.

Utbildare: Specialforskare Kim Holmberg, Turun yliopisto

 

4. Förebyggande av nätmobbning (2 sp), webbaserad modul

Den här modulen fokuserar på förekomsten av nätmobbning och dess olika former. Förekomstformer som är målsägande brott eller direkt kriminella tas även upp för att skapa en förståelse hos deltagarna om hur de behöver utveckla den egna verksamheten samt i vilka situationer de behöver vidta direkta åtgärder. Nätmobbningens konsekvenser för det psykiska välbefinnandet hos barn och unga behandlas även under modulen.

Genomförande: En webbaserad lärmiljö (Moodle) med videoföreläsningar, litteratur och aktuell forskning samt distansuppgift.

Utbildare:
Sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete i skolan, Maria Lingonblad och Tove Ajalin, Folkhälsans förbund
Äldre konstapel och nätpolis Robert Sandvik

 

5. Elevvård eller barnskydd? Mångprofessionellt samarbete när oron väcks (2 sp), närstudier + webbaserat

Inom modulen behandlas mångprofessionellt samarbete mellan dagvård, skola, barnskyddet och familjeservicen. Vad är ett dialogiskt förhållningssätt och hur tar man upp oron? Hur prata med barn som upplevt våld och trakasseri och vad bör vi göra om vi misstänker våld eller sexuella övergrepp? Och hur fungerar barnskyddet – vad händer efter en barnskyddsanmälan? Modulen genomförs som närstudier i Karleby men kommer även att erbjudas på distans.

Genomgörande: Du kan antingen delta i närstudier i Karleby tisd. 21.4 och 5.5 kl. 12-16 eller följa med undervisningen på distans (livestreaming).

Utbildare: Britt-Helen Tuomela-Holti, sakkunnig i familjearbete vid Folkhälsans förbund

 

6. En trygg miljö inom småbarnspedagogiken (2 sp), närstudier + webbaserat

Målsättningen med modulen är öka kunskapen om lågaffektivt bemötande inom småbarnspedagogiken och förskolan. Hur hantera och förebygga utbrott och stress bland barn och hur skapa förutsättningar för barnen att ”göra rätt”! Modulen genomförs som närstudier i Karleby men kommer även att erbjudas på distans.

Genomförande: Närstudierna är inhiberade men tillfället ordnas som distanstillfälle (livestreaming) måndagen den 16.3 och tisdagen den 31.3 kl. 12-16. Länk till sändningen meddelas separat åt deltagarna.

Utbildare:  PeM Ann-Britt Forsblom och PeM Camilla Nyman, speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola

 

Kontakt:

Vasa: utbildningsplanerare Eva Åstrand, eva.astrand@abo.fi, tfn 050 476 1124

Hfors: kundchef Josefin Sjölind-Kohtamäki, josefin.sjolind-kohtamaki@helsinki.fi, tfn 050 347 3315

Karleby: planerare Anette Skog, anette.skog@chydenius.fi, tfn 040 7476 378

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 22.9.2020