Styrka, glädje och medkänsla

Styrka, glädje och medkänsla handlar om att mångsidigt stärka elevers och skolpersonals psykologiska välbefinnande genom ny forskning och praktisk tillämpning av metoder inom positiv psykologi och pedagogik. Positiv psykologi handlar om att stärka mentalt välbefinnande och resurser. Den positiva pedagogiken är positiv psykologi applicerad inom utbildning. Det handlar om att stöda alla elever att nå sin potential, i samspel med och i omtanke om andra.

Interventioner i positiv utbildning har internationellt visat sig främja inlärningsförmåga och kreativt tänkande hos eleverna. Eleverna upplever också ett ökat personligt engagemang och inre motivation för skolarbetet, ökad självkänsla, positiva känslor, hoppfullhet och fler positiva relationer till kamrater. På motsvarande sätt har depressions- och ångestsymptom samt generell stressnivå minskat.

Inom projektet utbildar vi skolpersonal att mångsidigt stöda sina elevers välbefinnande. Vi utarbetar också det första finlandssvenska skolmaterialet i positiv pedagogik.

Logo för projektet "styrka, glädje och medkänsla".

Målgrupp:

Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen.

Innehåll:

Det övergripande målet med projektet är att stärka psykologiskt välbefinnande och resurser hos finlandssvenska barn i grundskolan. Målet är också att stärka välbefinnandet hos skolpersonalen. Dessa mål genomförs genom utbildningar av skolpersonal i positiv psykologi och pedagogik samt genom utarbetande av ett skolmaterial.

Närstudiedagarna innefattar teori, praktik och diskussioner kring praktisk tillämpning av positiv psykologi och pedagogik i grundskolan. Mellan dagarna ges praktiska mellanuppgifter som syftar till att förankra innehållet i den vardagliga verksamheten i skolan. Syftet är både att få in nya metoder i de dagliga rutinerna i skolan och att personalen ska inspireras att skapa egna kreativa tillämpningar av dem.

Deltagarna får också skriftligt material i form av artiklar och bokkapitel för fördjupning av innehållet. Utbildningen avslutas med en gemensam konferensdag för samtliga deltagare. Skolpersonalen får där tillfälle att för varandra presentera sina egna praktiska tillämpningar i positiv pedagogik samt utbyta idéer och erfarenheter.

Som stöd för inlärningen och förankringen i skolornas vardag utarbetas det första finlandssvenska materialet i positiv pedagogik för grundskolan som en del av projektet. Alla deltagare i utbildningen får ta del av materialet.

 

Omfattning:

Fyra närstudiedagar regionalt för varje grupp + 1 gemensam konferensdag.

Ort och tidpunkt:

Utbildningen kommer att ordnas på fyra orter i Svenskfinland.

Utbildare:

Åse Fagerlund, FD, PsL i Neu­ro­psy­ko­lo­gi, Folk­häl­sans forsk­nings­cen­trum.

 

Uppdaterad 19.6.2018