Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Hur kan jag bli antagen till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik?

Flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik inleds hösten 2023.

Längden på utbildningen är ungefär 2,5 år, beroende på den sökandes tidigare studier. Till flerformsutbildningen vid Åbo Akademi antas högst 30 nya studerande för att avlägga pedagogie kandidatexamen (PeK).

Utbildningen genomförs i flerform, det vill säga en kombination av närstudier, distansstudier och arbetslivserfarenhet. Utbildningen ges som halvfart och kan kombineras med arbete men observera att studierna innehåller praktikperioder och närstudiedagar.

Sökande till utbildningen behöver ha allmän universitetsbehörighet samt avlagda grundstudier i småbarnspedagogik 25 sp eller grundstudier i pedagogik 25 sp. Grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik kan under läsåret 2022-2023 avläggas vid Öppna universitetet eller som extra studerande (dagtid).

Den sökande ska uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antagning förutsätter godkänt lärarlämplighetsprov.

Beskrivning av antagningsgrunder

Till flerformsutbildning kan antas 30 studerande. Du kan bli antagen till flerformsutbildningen om du uppfyller följande krav:

– allmän universitetsbehörighet

– avlagda grundstudier i småbarnspedagogik 25 sp eller grundstudier i pedagogik 25 sp (slutvitsord krävs)

– Åbo Akademis språkkrav.

– godkänt lämplighetsprov.

Bilagorna ska bifogas till ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00 Ifall studiehelheten (25 sp) som nämns i antagningsgrunderna slutförs först efter utgången av ansökningstiden, ska ett intyg på den vara ansökningsservicen tillhanda senast 2.5.2023 kl. 15.00 till adressen studinfo@abo.fi

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 14-16.6.2023.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 7.6.2023 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden i e-postmeddelandet. Om du får en kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Om du också söker i den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området och i samband med den får inbjudan till lämplighetsprovet, avlägger du provet inom ramen för ansökningsmålet i den gemensamma antagningen. I annat fall gör du ett lämplighetsprov i Vasa. Den exakta platsen för provet kommer att anges i inbjudan du får till lämplighetsprovet.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkig, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om det är ett svenskspråkigt ansökningsmål, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 7.7.2023 i Min Studieinfo-tjänsten.

 

Uppdaterad 31.10.2022