Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Hur kan jag bli antagen till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik?

Flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik (1000+) inleds hösten 2021 som ett nationellt samarbete för att utbilda fler lärare inom småbarnspedagogik.

Längden på utbildningen är ungefär 2,5 år, beroende på den sökandes tidigare studier. Till flerformsutbildningen vid Åbo Akademi antas högst 40 nya studerande för att avlägga pedagogie kandidatexamen (PeK). (Antalet nybörjarplatser uppdaterat från 20 till 40 15.2.2021.)

Utbildningen genomförs i flerform, det vill säga en kombination av närstudier, distansstudier och arbetslivserfarenhet. Utbildningen ges som halvfart och kan kombineras med arbete.

Sökande till utbildningen behöver ha behörighet för att arbeta som barnskötare, annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran eller högskoleexamen. Dessutom ska den sökande ha 25 sp grundstudier i pedagogik eller småbarnspedagogik från ett finländskt universitet, samt relevant arbetserfarenhet om minst 9 månader från daghem. Grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik kan under läsåret 2020-2021 avläggas vid Öppna universitetet eller som extra studerande (dagtid).

Den sökande ska uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antagning förutsätter godkänt lärarlämplighetsprov.

Antagningsgrunder för utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik, nationell flerformsutbildning (1000+)

Du kan söka till utbildningen om du före utgången av ansökningstiden har:

  1. behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik
  2. avlagt en annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran, eller
  3. avlagt en högskoleexamen.

Dessa tidigare examina och behörigheter poängsätts enligt följande:

  1. behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik → 5 poäng
  2. annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran → 3 poäng
  3. högskoleexamen → 1 poäng.

Du kan få poäng endast för en behörighetsgivande examen.

Arbetslivserfarenhet

Du kan söka till utbildningen om du har minst 9 månaders sammanhängande arbetslivserfarenhet av yrkesrelaterade arbetsuppgifter från ett privat eller ett kommunalt daghem.

Längre arbetslivserfarenhet ger tilläggspoäng enligt följande:
1 år – 1 poäng
2 år – 2 poäng
3 år – 3 poäng
4 år – 4 poäng
5 år eller fler – 5 poäng.

För att kunna söka in till utbildningen ska du ha minst nio månader sammanhängande arbetserfarenhet från en och samma heltidsanställning. Ifall du har mer än nio månader av giltig arbetserfarenhet, räknas även sådan erfarenhet av heltidsanställning som omfattar minst en månad. En månad är en tidsperiod som nämns i arbetsavtalet och som innefattar minst 15 dagar inom en kalendermånad. Då poängen för arbetserfarenheten beräknas, summeras alltså anställningar på minst en månad.

Beräkning av arbetslivserfarenhet

Arbetslivserfarenheten som nämns i antagningsgrunderna och i anslutning till första antagningsfasen beräknas (i månader) enligt följande:

I antagningen beaktas endast heltidsanställningar i samma tjänst som barnskötare, barnträdgårdslärare, lärare eller speciallärare inom finländsk (eller samisk) småbarnspedagogik, som vid utgången av ansökningstiden varat minst 9 månader. Längden på arbetslivserfarenheten beräknas i hela månader. En månad är en tidsperiod som nämns i arbetsavtalet och som innefattar minst 15 dagar inom en kalendermånad. Med heltidsanställning avses minst 25 veckoarbetstimmar. Arbete som under samma period utförts för flera arbetsgivare läggs ihop i beräkningen. Ett arbetsavtal eller en tjänsteföreskrift räcker inte till för att styrka arbetslivserfarenheten. I beräkningen av arbetslivserfarenhet beaktas all arbetslivserfarenhet som den sökande fått före utgången av ansökningstiden.

Observera att arbetserfarenhet inte räknas för perioder av avbrott. Om arbetsintyget nämner avbrott, räknas inte arbetserfarenheten som sammanhängande. Det finns ändå inga krav på att avbrott måste nämnas i arbetsintygen.

Reviderat 15.2.2021: Preciserade anvisningar om giltig arbetserfarenhet och hur poängen för arbetserfarenhet beräknas, samt tillägg om avbrott.

Tidigare universitetsstudier

Du kan söka till utbildningen om du har avlagt grundstudierna (25 sp) i pedagogik eller småbarnspedagogik som grundexamensstudier vid ett universitet eller som öppna universitetsstudier.

Dessutom får du tilläggspoäng för andra studiehelheter som du har avlagt vid ett universitet enligt följande:
Om du har minst 5 studiepoäng andra studier på universitetsnivån, får du 0,5 tilläggspoäng. Tilläggspoäng ges med en tiondels marginal för upp till 30 studiepoäng, alltså max. 3,0 poäng.

Reviderat 15.2.2021: Preciserade poängregler.

Lämplighetsprov

Andra skedet i antagningsprocessen utgörs av ett lämplighetsprov. Antalet sökande som får en inbjudan till lämplighetsprovet är minst två gånger antalet nybörjarplatser i utbildningen.

Alla ansökningsmål inom det pedagogiska området använder sig av samma lämplighetsprov. Orten för lämplighetsprovet bestäms av det ansökningsmål som du prioriterat högst. Om du också söker till lärarutbildning i gemensam ansökan och du i samband med den får inbjudan till lämplighetsprovet, avlägger du provet inom ramen för gemensam ansökan.

Lämplighetsprovet ordnas 16–18.6.2021.

Om du får kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag som du meddelas om per e-post senast 9.6.2021. I kallelsen får du närmare anvisningar samt information om provtiden. Lämplighetsprovet ordnas på distans i Zoom. Mer information och hjälp med Zoom finns på VAKAVA:s webbsidor.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver uppvisa ett officiellt identitetsbevis vid provtillfället.

Lämplighetsprovet baserar sig på en intervjumetod. Provet utvärderar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning, förutsättningar att tillägna sig kunskaper och färdigheter som är nödvändiga inom pedagogiken samt lämplighet för arbetsuppgifter inom pedagogik. Bedömningen baserar sig på den flerdimensionella processmodellen för lärarens kunnande. Dessutom görs det en bedömning av den sökandes vilja att förbinda sig till att avlägga examen.

Frågor från tidigare lämplighetsprov publiceras inte.

Språket som lämplighetsprovet avläggs på bestäms av ansökningsmålets utbildningsspråk.

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0–120. Provet består av fem delområden, som alla poängsätts på skalan 0–24. För att bli antagen till utbildningen måste du få sammanlagt minst 40 poäng i provet och minst 4 poäng inom varje delområde.

Antagningsresultat

De slutgiltiga antagningsresultaten publiceras senast 9.7.2021 i webbtjänsten Min Studieinfo. Eventuell begäran om omprövning gällande 1000+-ansökan skickas till Helsingfors universitet.

Uppdaterad 20.5.2021