Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Hur kan jag bli antagen till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik?

Flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik inleds hösten 2024. Vi har antagning även 2025 och 2026.

Längden på utbildningen är ungefär 2,5 år, beroende på den sökandes tidigare studier. Till flerformsutbildningen vid Åbo Akademi antas högst 20 nya studerande för att avlägga pedagogie kandidatexamen (PeK).

Utbildningen genomförs som flerformsstudier, det vill säga en kombination av närstudier, distansstudier och arbetslivserfarenhet. Utbildningen kan kombineras med arbete men observera att studierna innehåller praktikperioder och närstudiedagar.

Sökande till utbildningen behöver ha allmän universitetsbehörighet samt avlagda grundstudier i småbarnspedagogik 25 sp eller grundstudier i pedagogik 25 sp. Grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik kan under läsåret 2023-2024 avläggas vid Öppna universitetet eller som extra studerande (dagtid).

Den sökande ska uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antagning förutsätter godkänt lärarlämplighetsprov.

Beskrivning av antagningsgrunder

Till flerformsutbildning kan 20 studerande antas. Du kan bli antagen till flerformsutbildningen om du uppfyller följande krav:

– allmän universitetsbehörighet

– avlagda grundstudier i småbarnspedagogik 25 sp eller grundstudier i pedagogik 25 sp (slutvitsord krävs)

– Åbo Akademis språkkrav.

– godkänt lämplighetsprov.

Bilagorna ska bifogas till ansökningsblanketten senast 3.4.2024 kl. 15.00.
Ifall studiehelheten (25 sp) som nämns i antagningsgrunderna slutförs först efter utgången av ansökningstiden, ska ett intyg på den vara ansökningsservicen tillhanda senast 2.5.2024 kl.15.00 till adressen studinfo@abo.fi.

Avlagda grundstudier i pedagogik (25 sp grundstudiehelhet)

Du kan söka till utbildningen ifall du avlagt en helhet på 25 sp grundstudier i pedagogik vid ett finländskt universitet eller som öppna universitetsstudier vid ett finländskt universitet. Grundstudiernas inriktning kan vara t.ex. småbarnspedagogik, allmän pedagogik, vuxenpedagogik, pedagogisk psykologi. Giltiga är även pedagogiska studier som avlagts vid ett finländskt universitet (60 sp) i samband med lärarstudier; i detta fall beaktas bedömningen som getts för hela 60 sp studiehelheten.

Studier som inte godkänns är t.ex. grundstudier i specialpedagogik, grundstudier i mediepedagogik eller bildkonstpedagogik.

Grundstudiehelheten (25 sp) skall bestå av godkända studieprestationer. Studieprestationerna skall bilda en studiehelhet, det räcker inte med enskilda kurser. Studierna skall vara avlagda, och studiehelheterna sammanställda och bedömda så att det är möjligt att inom utsatt tid (senast 2.5.2024 kl. 15.00) lämna in bilagor som berör dem. Skicka intyget så fort du har fått studierna godkända som en grundstudiehelhet.

Vad innebär en sammanställd studiehelhet? När du avlagt den sista kursen av grundstudierna så begär du där du avlagt grundstudierna en sammanställning av grundstudiehelheten. Ett intyg med enskilda avlagda grundstudiekurser och utvärdering är inte tillräckligt, utan ett slutvitsord krävs på intyget. Detta bör göras separat efter att studierna avlagts. Ifall du saknar intyg över grundstudierna är du inte behörig att söka.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 12–14.6.2024.

Om du blir kallad till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag. Du får senast 5.6.2024 besked per e-post oavsett om du blir kallad till lämplighetsprovet eller inte. Om du blir kallad till lämplighetsprovet innehåller meddelandet närmare anvisningar samt information om tidpunkten och platsen för provet.

Du behöver inte anmäla dig till lämplighetsprovet.

Du kan inte ändra tiden för lämplighetsprovet.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet är i form av en intervju. Provet bedömer den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, hens förutsättningar att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området samt hens lämplighet för arbetsuppgifter inom det området. Bedömningen baserar sig på en flerdimensionell modell för lärarens kunnande. Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Om du också söker i den gemensamma antagningen inom det pedagogiska området och i samband med den får inbjudan till lämplighetsprovet, avlägger du provet inom ramen för ansökningsmålet i den gemensamma antagningen. I annat fall gör du ett lämplighetsprov i Vasa. Den exakta platsen för provet kommer att anges i inbjudan du får till lämplighetsprovet.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkig, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om det är ett svenskspråkigt ansökningsmål, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0–90 poäng. Provet består av fyra delområden, varav de tre första poängsätts på skalan 0–24 och den fjärde på skalan 0-18. För att bli antagen till utbildningen måste du få sammanlagt minst 30 poäng i provet och minst 4 poäng inom varje delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 4.7.2024 i Min Studieinfo-tjänsten.

 

Uppdaterad 4.3.2024