Skriv här det du söker efter!

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Antagningsgrunder för flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Hur kan jag bli antagen till flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik?

Flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik (1000+) inleds hösten 2021 som ett nationellt samarbete för att utbilda fler lärare inom småbarnspedagogik.

Längden på utbildningen är ungefär 2,5 år, beroende på den sökandes tidigare studier. Till flerformsutbildningen vid Åbo Akademi antas högst 20 nya studerande för att avlägga pedagogie kandidatexamen (PeK).

Utbildningen genomförs i flerform, det vill säga en kombination av närstudier, distansstudier och arbetslivserfarenhet. Utbildningen ges som halvfart och kan kombineras med arbete.

Sökande till utbildningen behöver ha behörighet för att arbeta som barnskötare, annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran eller högskoleexamen. Dessutom ska den sökande ha 25 sp grundstudier i pedagogik eller småbarnspedagogik från ett finländskt universitet, samt relevant arbetserfarenhet om minst 9 månader från daghem. Grundstudier i pedagogik/småbarnspedagogik kan under läsåret 2020-2021 avläggas vid Öppna universitetet eller som extra studerande (dagtid).

Den sökande ska uppfylla Åbo Akademis språkkrav i svenska.

Antagning förutsätter godkänt lärarlämplighetsprov.

Antagningsgrunder för utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik, nationell flerformsutbildning (1000+)

Du kan söka till utbildningen om du före utgången av ansökningstiden har:

  1. behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik
  2. avlagt en annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran, eller
  3. avlagt en högskoleexamen.

Dessa tidigare examina och behörigheter poängsätts enligt följande:

  1. behörighet att arbeta som barnskötare inom småbarnspedagogik → 5 poäng
  2. annan examen på andra stadiet inom det sociala området och fostran → 3 poäng
  3. högskoleexamen → 1 poäng.

Du kan få poäng endast för en behörighetsgivande examen.

Arbetslivserfarenhet

Du kan söka till utbildningen om du har minst 9 månaders sammanhängande arbetslivserfarenhet av yrkesrelaterade arbetsuppgifter från ett privat eller ett kommunalt daghem

Längre arbetslivserfarenhet ger tilläggspoäng enligt följande:
1 år – 1 poäng
2 år – 2 poäng
3 år – 3 poäng
4 år – 4 poäng
5 år eller fler – 5 poäng.

Tidigare universitetsstudier

Du kan söka till utbildningen om du har avlagt grundstudierna (25 sp) i pedagogik eller småbarnspedagogik som grundexamensstudier vid ett universitet eller som öppna universitetsstudier.

Dessutom kan du få tilläggspoäng för andra studiehelheter som du har avlagt vid ett universitet enligt följande: 5 sp (studiepoäng) → 0,5 poäng. Sammanlagt dock högst 3 poäng (30 sp).

Lämplighetsprov

Andra skedet i antagningsprocessen utgörs av ett lämplighetsprov. Antalet sökande som får en inbjudan till lämplighetsprovet är minst två gånger antalet nybörjarplatser i utbildningen.

Alla ansökningsmål inom det pedagogiska området använder sig av samma lämplighetsprov. Orten för lämplighetsprovet bestäms av det ansökningsmål som du prioriterat högst. Om du också söker till lärarutbildning i gemensam ansökan och du i samband med den får inbjudan till lämplighetsprovet, avlägger du provet inom ramen för gemensam ansökan.

Lämplighetsprovet ordnas 16–18.6.2021.

Om du blir kallad till lämplighetsprovet deltar du i provet under en dag. Du får i så fall inbjudan per e-post senast 9.6.2021. Det behövs alltså ingen anmälan till lämplighetsprovet.

Det är inte möjligt att byta provtidpunkt.

För att kunna delta i provet behöver du ha med dig en officiell identitetshandling.

Lämplighetsprovet baserar sig på en intervjumetod. Provet utvärderar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning, förutsättningar att tillägna sig kunskaper och färdigheter som är nödvändiga inom pedagogiken samt lämplighet för arbetsuppgifter inom pedagogik. Bedömningen baserar sig på den flerdimensionella processmodellen för lärarens kunnande. Dessutom görs det en bedömning av den sökandes vilja att förbinda sig till att avlägga examen.

Frågor från tidigare lämplighetsprov publiceras inte.

Språket som lämplighetsprovet avläggs på bestäms av ansökningsmålets utbildningsspråk.

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0–120. Provet består av fem delområden, som alla poängsätts på skalan 0–24. För att bli antagen till utbildningen måste du få sammanlagt minst 40 poäng i provet och minst 4 poäng inom varje delområde.

Antagningsresultat

De slutgiltiga antagningsresultaten publiceras senast 9.7.2021 i webbtjänsten Min Studieinfo.

Uppdaterad 12.11.2020