Skriv här det du söker efter!

Begränsningar som gäller antagning som studerande

Begränsningar som gäller antagning som studerande

För att främja minderårigas säkerhet och patient- och kundsäkerheten införs begränsningar som gäller antagning av studerande från början av 2012. Begränsningarna gäller för Åbo Akademis del följande områden: logopedi, psykologi, farmaci och lärarutbildning. Det förutsätts att studerande inom dessa områden, med avseende på hälsotillstånd och funktionsförmåga, kan genomföra praktiska uppgifter och praktik som ingår i studierna. En nedsättning i hälsotillståndet eller funktionsförmågan är inte ett hinder för antagning om detta hinder kan undanröjas med rimliga åtgärder. Avsikten är inte att i onödan begränsa handikappades eller fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta personers möjligheter till utbildning. Begränsningarna tillämpas endast i sådana fall där det är uppenbart att den sökande p.g.a. sitt hälsotillstånd eller sin funktionsförmåga inte kan delta i utbildningen.

Läs mera om lagen här. Närmare upplysningar fås också från fakultetskansliet eller från studentexpeditionen, studinfo@abo.fi. Notera vilka bilagor som efterfrågas!
Också en tidigare indragen studierätt kan vara ett hinder för antagning. Därför ska den som ansöker om att bli antagen informera Åbo Akademi om ett sådant beslut redan i samband med ansökan.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits 2012 eller senare kan för bedömning av studieförmågan också åläggas att visa upp ett straffregisterutdrag. Endast studerande som i studierelaterad praktik eller andra uppgifter förutsätts arbeta med minderåriga kan åläggas att visa upp ett straffregisterutdrag. Utdraget ska visas upp innan praktiken eller uppgifterna påbörjas. För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Narkotikatestning av studerande

En studerande kan i vissa mycket begränsade fall åläggas att visa upp ett intyg över narkotikatest. Detta kommer i fråga närmast i situationer där testning är nödvändigt för att utreda den studerandes funktionsförmåga och i situationer som uppfyller vissa andra villkor som anges i lagen.

Uppdaterad 4.11.2022