Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik: överflyttning

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik: överflyttning

Till utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av avlagda studier inom samma område, via den s.k. överflyttarantagningen.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Överflyttare: Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa).

Ansökan om överflyttning riktar sig till en sökande som vill flytta sin studierätt från en annan högskola i Finland till Åbo Akademi eller studerande vid Åbo Akademi som vill överföra sin studierätt från ett utbildningsprogram till ett annat inom universitetet.

Behörighet för överflyttning

Ansökan om överflyttning sker på kandidatnivån. För att kunna söka om överflyttning måste du:

  • ha studierätt/rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola
  • studera för en lägre högskoleexamen
  • ha tillräckligt med studietid kvar för avläggande av examen
  • uppfylla de specifika behörighetskraven för utbildningsprogrammet som du söker till

Antalet nybörjarplatser är 2.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vägt medeltal i de avlagda studierna.

Lämplighetsprov

Sökande som inte tidigare godkänts i lärarlämplighetsprov deltar i det lärarlämplighetsprov som används för sökande till lärarutbildningarna.

Om du blir antagen på basis av överflyttning

Om din ansökan om överflyttning beviljas och du tar emot studieplatsen, förlorar du den studierätt, som ansökan om överflyttning baserats på. Från den studietid, som du får för din nya studierätt (begränsad studietid), tas bort den tid som du redan har använt för din ursprungliga studierätt (undantag utgör sökande, vars studierätt inte är begränsad).

Du får rätt att avlägga examen på samma nivå som din ursprungliga studierätt. Det betyder att om du har en studierätt med rätt att avlägga enbart lägre högskoleexamen, så kan du på basis av ansökan om överflyttning enbart få en studierätt med rätt att avlägga lägre högskoleexamen.

Mera information om överflyttning hittas på Åbo Akademis ansökningswebbsidor och i studieinfo.fi.

Specifika behörighetskrav för överflyttning till utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa)

Den som har avlagt minst 25 studiepoäng pedagogik och totalt 45 studiepoäng högskolestudier kan ansöka om överflyttning till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa). Överflyttarkvoten är max. 2 studerandeVid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vägt medeltal i de avlagda studierna.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 14-16.6.2023.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 7.6.2023 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om ansökningsmålet är svenskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 7.7.2023 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 28.10.2022