Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: urvalsprov

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: urvalsprov

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte överstiger 57 så att du kan kallas till lämplighetsintervju på basis av betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet platser via urvalsprov är 24. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urval enligt VAKAVA

Du är med i provurvalet om du deltar i urvalsprovet VAKAVA. Med urvalsprovet kan du söka till samtliga ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området.

Om du inte är student, kan du ta dig vidare till lämplighetsprovet endast via urvalsprovet VAKAVA.

För att få en kallelse till lämplighetsprovet måste du få minst 20 % av poängen som landets bästpresterande sökande har uppnått.

Betygspoäng för IB-, EB- eller RP/DIA-examen ges på motsvarande sätt som den finländska studentexamen. Notera att om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2021 är antagningsbeslut som är baserat på betygsurval är villkorligt och kan återtas ifall dina vitsord sjunker från förhandsbeskedet. I det fallet kan du ändå bli antagen på basis av VAKAVA-provresultatet.

Urvalsprovet VAKAVA

Urvalsprovet VAKAVA ordnas torsdagen 27.5.2021 kl. 9-12.

Försenade sökande kan INTE delta i provet.

Du kan välja på vilken provort du avlägger urvalsprovet. Meddela provorten i ansökningsblanketten. Anmälan om orten är bindande.

Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på VAKAVA:s webbsidor några dagar innan provet.

Du kan avlägga provet på svenska eller finska. Meddela provspråket i ansökningsblanketten.

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Urvalsprovet VAKAVA är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området.

VAKAVA-provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Utan en bärbar dator kan du inte delta i provet. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav, och se till att din dator uppfyller kraven.

Det skickas ingen separat kallelse till VAKAVA-provet.

Bekanta dig i förväg med anvisningarna för provdagen på VAKAVA:s webbsidor.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 16-18.6.2021

Om du får kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag som du meddelas om per e-post senast 9.6.2021. I kallelsen får du närmare anvisningar samt information om provtiden. Lämplighetsprovet ordnas på distans i Zoom. Mer information och hjälp med Zoom finns på VAKAVA:s webbsidor.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver uppvisa ett officiellt identitetsbevis vid provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Individuella arrangemang

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl. Notera att inte alla provsalar nödvändigtvis automatiskt lämpar sig för rörelsehämmade.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Uppdaterad 16.3.2021