Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: urvalsprov

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: urvalsprov

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte överstiger 57 så att du kan kallas till lämplighetsintervju på basis av betygspoäng.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet platser via urvalsprov är 24. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urval enligt VAKAVA

Du är med i provurvalet om du deltar i urvalsprovet VAKAVA. Med urvalsprovet kan du söka till samtliga ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området.

Om du inte är student, kan du ta dig vidare till lämplighetsprovet endast via urvalsprovet VAKAVA.

För att få en kallelse till lämplighetsprovet måste du få minst 20 % av poängen som landets bästpresterande sökande har uppnått.

Betygspoäng för IB-, EB- eller RP/DIA-examen ges på motsvarande sätt som den finländska studentexamen. Notera att om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2021 är antagningsbeslut som är baserat på betygsurval är villkorligt och kan återtas ifall dina vitsord sjunker från förhandsbeskedet. I det fallet kan du ändå bli antagen på basis av VAKAVA-provresultatet.

Urvalsprovet VAKAVA

Urvalsprovet, VAKAVA-provet (valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe – det nationella urvalsprovet för det pedagogiska området), ordnas torsdagen 27.5.2021 kl. 9-12. De exakta platserna meddelas på webbplatsen för det nationella antagningssamarbetet ett par dagar före provet.

Till urvalsprovet sänds ingen särskild kallelse. Provet görs på basis av material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter. I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området.

Meddela i ansökningsblanketten på vilken ort och på vilket språk (svenska eller finska) du skriver VAKAVA-provet.

Alla deltagare i urvalsprovet bör medta ett officiellt identitetsbevis.

Genomförandesättet för urvalsproven bestäms enligt rådande pandemisituation. Närmare information om genomförandesättet för urvalsproven meddelas senare, senast 16.3.2021.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 16-18.6.2021. 

Ifall du kallas till lämplighetsprovet, deltar du i provet en dag. Datumet meddelas dig per e-post senast 9.6.2021.

Även om du har sökt till flera ansökningsmål bland lärarutbildningarna kallas du till endast ett lämplighetsprov för ditt ansökningsmål med högsta prioritet, dit poängen räckt för att bli kallad. Intervjun genomförs på ansökningsmålets utbildningsspråk. Resultatet från lärarlämplighetsprovet beaktas vid samtliga ansökningsmål.

Du kan inte anmäla dig till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Individuella arrangemang

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl. Notera att inte alla provsalar nödvändigtvis automatiskt lämpar sig för rörelsehämmade.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00.

Uppdaterad 11.12.2020