Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: urvalsprov

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: urvalsprov

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) har du möjlighet att bli antagen på basis av urvalsprovet VAKAVA, om du inte har en examen som berättigar till betygspoäng eller om dina poäng inte når 45.

Ansökningsmålet i studieinfo.fi heter: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år).

Antalet kallade till lämplighetsprovet via urvalsprov är 40%. Urvalet sker i två steg. Det första skedet är betygsurval eller urvalsprovet VAKAVA, det andra skedet är ett lämplighetsprov.

Urvalsprovet VAKAVA

Du är med i provurvalet om du deltar i urvalsprovet VAKAVA. Med urvalsprovet kan du söka till samtliga ansökningsmål som ingår i antagningssamarbetet inom det pedagogiska området.

Om du inte är student, kan du ta dig vidare till lämplighetsprovet endast via urvalsprovet VAKAVA.

För att få en kallelse till lämplighetsprovet måste du få minst 20 % av urvalspoängen som landets bästpresterande sökande har uppnått.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av urvalsprovet skickas per e-post 9.6.2022.

När och hur?

Urvalsprovet VAKAVA ordnas fredagen 27.5.2022 kl. 9-12.

Försenade sökande kan INTE delta i provet.

Du kan välja på vilken provort du avlägger urvalsprovet. Meddela provorten i ansökningsblanketten. Anmälan om orten är bindande.

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Närmare information om platsen för provet meddelas dig per sms och e-post senast en vecka före provet. Anvisningar för hur du tar dig till provet publiceras på VAKAVA:s webbsidor några dagar innan provet.

Du kan avlägga provet på svenska eller finska.

Urvalsprovet VAKAVA är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom det pedagogiska området. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

VAKAVA-provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Utan en bärbar dator kan du inte delta i provet. Bekanta dig i förväg med anvisningarna för det digitala urvalsprovet och med urvalsprovssystemets systemkrav, och se till att din dator uppfyller kraven.

Det skickas ingen separat kallelse till VAKAVA-provet.

Bekanta dig i förväg med anvisningarna för provdagen på VAKAVA:s webbsidor.

Individuella arrangemang i urvalsprovet

Du kan anhålla om individuella arrangemang på grund av hälsoskäl. Notera att inte alla provsalar nödvändigtvis automatiskt lämpar sig för rörelsehämmade.

Du kan läsa mer om individuella arrangemang på antagningssamarbetets webbplats.

Anhållan om individuella arrangemang ska lämnas in senast 6.4.2022 kl. 15.00.

Gamla prov och modellsvar

Du kan se tidigare VAKAVA-prov och modellsvar på antagningssamarbetets webbplats. Notera att förhandsmaterial slutade användas 2020.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 15-17.6.2022.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 9.6.2022 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden i e-postmeddelandet. Om du får en kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor på antagningssamarbetets webbplats.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkig, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om det är ett svenskspråkigt ansökningsmål, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 8.7.2022 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 8.11.2021