Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik: Öppna universitetsleden

Utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik: Öppna universitetsleden

Till utbildningsprogrammet för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.

Öppna universitetsleden 2023

I antagningen 2023 är Öpuledens ansökningstid 15.3 – 30.3.2023 kl. 15:00. De studier som krävs inom ansökningsområdena ska vara genomförda i tid så att du kan bifoga intyg eller studieprestationsutdrag till din ansökan senast 2.5.2023 kl. 15:00. OBS! Läs mer om Öpuledens ansökan inom nätverket för antagningssamarbetet inom det pedagogiska området 2023 här.

Om du vill söka via öppna universitetsleden måste du separat ange det på Studieinfos ansökningsblankett.

Antalet kallade till lämplighetsprovet via Öpuleden är 10%.

Ange att du söker i den öppna leden endast om följande villkor uppfylls:

Du kan söka i den öppna universitetsleden om

 • du har genomfört en grundstudiehelhet inom det pedagogiska området vid ett universitet (25 studiepoäng) med minst vitsordet 3/5
 • du har fått ett slutvitsord för grundstudiehelheten senast 2.5.2023 kl. 15.00
 • din grundstudiehelhet inte ingår i en eventuell tidigare högskoleexamen

Du kan inte söka via den öppna universitetsleden om

 • du för tillfället studerar till en finländsk högskoleexamen. Även studierätter som kan återupptas och för vilka man kan ansöka om förlängd tid hindrar ansökning via öppna leden, om du inte officiellt har avsagt dig studierätten från dem. Om du tidigare har haft studierätt men inte har utexaminerats ska du kontakta din läroanstalt.
 • Du som bäst genomför eller har genomfört pedagogiska studier för lärare

Ansökan till den öppna leden förutsätter inte allmän högskolebehörighet som krävs för betygsurval och VAKAVA-provantagning.

Som grundstudiehelheter på det pedagogiska området godkänns

 • Grundstudier i pedagogik och vuxenpedagogik
 • Grundstudier i pedagogik
 • Grundstudier i vuxenpedagogik
 • Grundstudier i småbarnspedagogik
 • Grundstudier i specialpedagogik
 • Grundstudier i pedagogisk psykologi

Följande duger t.ex. inte: dramapedagogik, förskole- och nybörjarundervisning, uttrycksfostran, pedagogisk sociologi, hushållsvetenskap, bildkonstfostran, slöjdvetenskap, gymnastikpedagogik, mediefostran, musikfostran, psykologi, pedagogiska studier för lärare.

Vad avses med slutvitsord?

Dina grundstudier ska vara samlade till en studiehelhet. Det är fråga om en åtgärd som måste vidtas separat. Be läroanstalten sammanställa kurserna till en helhet omedelbart efter att du slutfört den sista kursen. Utan slutvitsord är du inte behörig att söka. Studierna ska vara slutförda, bedömda och studiehelheten samlad så att det är möjligt att lämna in bilagor om grundstudiehelheten inom utsatt tid 2.5.2023 kl. 15.00.

Poängsättning för öppna universitetsleden

Val via öppna universitetsleden görs på basis av universitetsstudier och deras poäng. Poängsättningen är som följer:

Vitsord för grundstudiehelheten inom det pedagogiska området, 25 studiepoäng (max. 5 poäng):

 • Vitsord 3/5: 1 poäng
 • Vitsord 4/5: 3 poäng
 • Vitsord 5/5: 5 poäng

Språkstudier (max. 3 poäng):

 • Obligatorisk prestation i det andra inhemska språket som krävs för examen: 2 poäng
 • Obligatorisk prestation i främmande språk som krävs för examen: 1 poäng

Övriga universitetsstudier (max. 4 poäng):

 • 1-5 studiepoäng: 0,5 poäng
 • 6-10 studiepoäng: 1 poäng
 • 11-15 studiepoäng: 1,5 poäng
 • 16-24 studiepoäng: 2 poäng

eller

 • Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng: 3 poäng

eller

 • Övrig universitetsstudiehelhet (förutsätter slutvitsord) minst 25 studiepoäng och 10 studiepoäng övriga universitetsstudier: 4 poäng

Studier som ger poäng får inte ingå i en tidigare examen. Grundstudiernas vitsord ”godkänd” ger 1 poäng.

Max. poäng är 12 poäng.

De studier som ger poäng i ansökan ska vara genomförda så att de syns på bilagan som ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 15. Undantaget den grundstudiehelhet som är en förutsättning för att få ansöka, och som ska lämnas in senast 2.5.2023 kl. 15. Studieprestationer efter dessa tidsfrister beaktas inte.

I valet beaktas enskilda studieperioder vars vitsord höjts före 6.4.2023 kl. 15, vilka ingår i studiehelheten. Det höjda vitsordet ska synas på det levererade studieutdraget.

Kallelserna till lämplighetsprovet på basis av den öppna universitetsleden skickas per e-post 24.5.2023.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 14-16.6.2023.

Oavsett om du blir kallad till lärarlämplighetsprovet eller inte så får du ett besked senast den 7.6.2023 per e-post. Om du får kallelse till lämplighetsprovet så får du närmare anvisningar samt information om provtiden och provplatsen i e-postmeddelandet.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Lämplighetsprovets innehåll: Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Vad innebär ett gemensamt lämplighetsprov?

Du kan kallas till lämplighetsprov för ett eller flera ansökningsmål, enligt hur du presterar i skede ett. Lämplighetsprovet avlägger du ändå bara en gång. Poängen från lämplighetsprovet beaktas inom alla ansökningsmål där du har gått vidare till skede två.

Provplats

Lämplighetsprovets provplats avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Se mer under Vanliga frågor.

Provspråk

Lämplighetsprovets provspråk avgörs utgående från din prioritetsordning på ansökningsmålen dit du blivit kallad. Om ansökningsmålet är finskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på finska. Om ansökningsmålet är svenskspråkigt, avlägger du lämplighetsprovet på svenska. Om ansökningsmålet är tvåspråkigt, avlägger du provet på finska.

Poängsättning

Lämplighetsprovet poängsätts på skalan 0-120. I provet finns fem delområden, av vilka samtliga kan ge 0-24 poäng. För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppnå minst 40 poäng, så att du får minst 4 poäng per delområde.

Det slutliga valet meddelas senast 7.7.2023 i Min Studieinfo-tjänsten.

Uppdaterad 28.10.2022