Skriv här det du söker efter!

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: Öpuleden

Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik: Öpuleden

Till utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa) kan du bli antagen på basis av avlagda studieprestationer vid ett öppet universitet, det vill säga via Öpuleden.

Ansökningsmålen för sökande i studieinfo.fi heter: Öpuleden: Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år) och Öpuleden (Åland): Utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik (Vasa), pedagogie kandidat och pedagogie magister (3+2 år). Notera att det alltså finns ett skilt ansökningsmål för sökande som kommer via den utbildning som Öppna högskolan på Åland ordnar i samarbete med Åbo Akademi.

Du kan bli antagen via Öpuleden om du uppfyller följande krav:

 • du har avlagt minst 30 studiepoäng studier inom öppna universitetet:
  • Akademiska studiefärdigheter (5 sp)
  • Pedagogikens psykologi (5 sp) eller Relationer, samspel och konflikthantering (5 sp)
  • Pedagogikens sociologi eller Mångfald och inkludering (5 sp)
  • Valfria studier inom småbarnspedagogik eller allmän pedagogik (15 sp).
 • du uppfyller Åbo Akademis språkkrav
 • du fått godkänt i lärarlämplighetsprovet

Antalet lediga platser via Öpuleden är sex platser för sökande med Öpubakgrund på fastlandet och 20 platser för sökande som kommer via Ålandsutbildningen.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet ordnas 16–18.6.2021.

Om du får kallelse till lämplighetsprovet deltar du i provet på en viss dag som du meddelas om per e-post senast 9.6.2021. I kallelsen får du närmare anvisningar samt information om provtiden. Lämplighetsprovet ordnas på distans i Zoom. Mer information och hjälp med Zoom finns på VAKAVA:s webbsidor.

Du anmäler dig inte till lämplighetsprovet.

Provtiden kan inte ändras.

Du behöver uppvisa ett officiellt identitetsbevis vid provtillfället.

Ifall du har sökt till flera ansökningsmål bland lärarutbildningarna kallas du till endast en intervju och till ditt ansökningsmål med högsta prioritet, dit poängen räckt för att bli kallad. Intervjun genomförs på ansökningsmålets utbildningsspråk. Resultatet från lärarlämplighetsprovet beaktas vid samtliga ansökningsmål.

Du behöver ta med ett officiellt identitetsbevis till provtillfället.

Lämplighetsprovet görs som en intervju. I provet bedöms den sökandes förmåga att ta till sig utbildning, förutsättningar för att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom det pedagogiska området, samt lämplighet för arbetsuppgifter inom området. Bedömningen grundar sig på processmodellen för den multidimensionella lärarens kunnande (MAP). Dessutom bedöms den sökandes motivation att avlägga examen.

Gamla intervjufrågor från tidigare år publiceras inte.

Vid en eventuell gallring rangordnas sökande på basis av avlagda studiepoäng och ifall ytterligare gallring behövs på basis av vitsorden i de avlagda studierna.

Läs mera om Öpuleden bakom den här länken.

Uppdaterad 16.3.2021