Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik – Forskning

Småbarnspedagogik – Forskning

Buss Anna, PeM, doktorand

Min forskning handlar om mötet mellan övningsdaghem och utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik. Jag intresserar mig speciellt för hur studerande ser på sin utveckling under praktikperioden och hur handledningen kan utvecklas.

 

Donner Patricia, PeM, doktorand i Vuxenpedagogik

Fokusområde för min forskning är pedagogiskt ledarskap och kollegial professionalism.
Inga pågående forskningsprojekt inom ramen för småbarnspedagogik 2021-2022.

 

Furu Christin, PeD, projektforskare

Min forskning handlar främst om hållbarhetsfrågor i relation till småbarnspedagogiken, men jag är också involverad i forskning om barn och corona, professionalism och kollegial utveckling, samt verksamhetskulturen på daghem och förskolor. Jag baserar forskningen på en relationell världsbild och är särskilt intresserad av hur naturkontakt och konstbaserade processer kan bidra till barns och vuxnas kapacitet att hantera utmaningar, dvs stöda utvecklingen av resiliens. Mina aktuella forskningsprojekt är LEKA LÄRA LEVA – om hållbarhet, naturkontakt och småbarnspedagogik, PROSUS (Promoting sustainability within Finnish ECEC) och SUSTE – on multimodal storytelling and sustainability in ECEC. Jag är även medlem i nationella, nordiska och internationella forskargrupper och organisationer med fokus på hållbarhetspedagogik.

 

Hansell Katri, FD, docent, projektforskare

Mina forskningsintressen handlar om flerspråkighet i utbildningskontext både på individ- och på samhällsnivå. I min forskning fokuserar jag på arbetssätt som främjar språkmedvetenhet, språklärande och språköverskridande samarbete, exempelvis tandempedagogik, inkluderande barn och elever med varierande språkliga och kulturella bakgrund. Jag är intresserad av att utveckla kollegialt samarbete och aktionsforskningsorienterat samarbete mellan forskare och praktiker. Jag medverkar i forskningsprojekten Tandem på spel (om virtuell tandempedagogik i F–6), Alla språk med! (om språköverskridande undervisningssamarbete), Meningsfull interaktion på finska (om språkberikande undervisning från småbarnspedagogik till den grundläggande utbildningen) och Mofilitteracitet samt i fortbildningsprojektet Språkglädje med svenska som andraspråk.

 

Heikkilä Mia, FD, biträdande professor

Den forskning jag bedriver berör aspekter av barns deltagande och inflytande och hur småbarnspedagogisk verksamhet kan organiseras så att barn kan få större plats i den verksamhet som finns till för dem. Frågor om makt i pedagogiska sammanhang har intresserat mig länge och i intresset för makt finns också tydliga spår av hur man i pedagogiska sammanhang behöver förstå social rättvisa. Av den anledningen har jag i min forskning ofta inkluderat analyser av genus, etnicitet, ålder eller funktionalitet eftersom dessa identitetskategorier påverkar barns och elevers möjlighet att till fullo vara en del av utbildningskontext. Samhällsnormer kring dessa identitetskategorier hindrar ofta lärare och personal att likvärdigt inkludera alla barn i verksamheten, och att som forskare bidra till att förändra det är en stark drivkraft för mig. Just nu forskar jag i projekten Stjärnklart, Övningsdaghem, GATE, SAGA samt är medforskare i olika artikelprojekt.

 

Hirvi Johanna, PeM, doktorand

Mitt forskningsområde är knutet till barns tidiga matematiska utveckling. Jag har även ett intresse för lärares matematiska självuppfattning, eftersom detta påverkar hur lärare utmanar barns matematiska tänkande inom den småbarnspedagogiska verksamheten. Jag arbetar inom tre olika projekt, som ligger som grund för min forskning, LUMATIKKA och FlexMa – Flexibel matematik (JoMa – Joustava matematiikka) har fokus på matematik. Inom LUMA2020 handleder jag lärare inom småbarnspedagogik i projektbaserat arbete inom naturvetenskapliga ämnen (matematik, naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling).

 

Kvist Maria, FM, doktorand

I min forskning ser jag på hur den språkliga mångfalden kommer till uttryck i bild och i text i den finlandssvenska bilderboken utgiven under perioden 2000–2015. Fokus ligger på hur det lingvistiska landskapet kommer till uttryck i intraikonisk text, men även på hur personal inom småbarnspedagogiken uppfattar och hanterar flerspråkigheten i samband med läsningen av bilderböcker med inslag på andra språk än huvudspråket. Studien är ett delprojekt inom Språkmöten i samtida texter (SIST).

 

Staffans Eva, PeM, doktorand

Mitt forskningsområde är knutet till den specialpedagogiska kontexten inom småbarnspedagogiken. Mera preciserade områden inom min forskning är speciallärarens roll och arbete, barn med språkliga utmaningar i olika miljöer inom småbarnspedagogik eller förskoleundervisning samt det stöd som barn erhåller. Jag medverkar även i fortbildningsprojektet På spåret, som har fokus på utvecklingsprocesser, inkludering och lärmiljöer och i  de nordiska forskningsprojekten Bæredygtighed i børnehaven och Aesthetic Expressions and Cultural Heritage.

 

Still Johanna, PeD

Mina forskningsområden är musik, språkduschtandemverksamhet, lärområden och pedagogisk dokumentation. I pilotprojektet Musicera mera studeras barns förutsättningar att utveckla sin musikaliska kompetens och vad som kan inspirera småbarnspedagogerna till nya kreativa verksamhetsformer. Jag är också projektledare för delprojektet Språkduschtandem inom småbarnspedagogik, som forskar i tandempedagogik i daghem, grundskolor och gymnasier. Projektet LÄROPUSSEL 2.0 handlar om pedagogernas förståelse för lärområden samt deras redskap för att utveckla sin egen pedagogiska verksamhet. Fokus riktas mot personalens utvecklings- och förändringsprocesser. Jag samarbetar också med forskare vid Högskolan i Gävle kring artiklar om pedagogisk dokumentation.

 

Svanbäck-Laaksonen Mikaela, PeM, doktorand

Min forskning berör barns grundläggande motoriska färdigheter (GMF) utifrån olika perspektiv. Jag är intresserad av barns spontana utövande av GMF, förändrings- och utvecklingsarbete kring lärmiljöer som stöder barns GMF och hur lärare planerar och arbetar för att stödja barns GMF inom småbarnspedagogiken. Jag samarbetar också med lärare vid Högskolan i Gävle där vårt intresseområde är pedagogisk dokumentation. I projekt LÄROPUSSEL 2.0 är daghemspersonalens utvecklings- och förändringsprocesser i fokus för forskningen.

 

Tjäru Sofie, FM, doktorand

Min forskning handlar om användningen av barnlitteratur i förskoleundervisningen rent generellt, men också med speciellt fokus på flerspråkiga barn. Jag ingår i nätverket Nordic Early Literacy där forskare från Norge, Sverige och Finland tillsammans undersöker tidig litteracitet och arbete med läsning och skrivning i daghem och förskola.

Uppdaterad 14.9.2022