Skriv här det du söker efter!

Småbarnspedagogik – Forskning

Småbarnspedagogik – Forskning

Syftet med forskningen inom småbarnspedagogiken är att bidra till förståelsen för barndomens betydelse som utgångspunkt för det livslånga lärandet. Studierna är främst kvalitativt inriktade och med nära anknytning till daghems- och förskoleverksamheten. Forskningen som bedrivs fokuserar på barn i åldern 0–6 år, det vill säga barn på daghem och förskola. I fokus står barns lek och lärande, pedagogers barnsyn och värdegrund samt professionalisering och professionsutveckling.

Bland aktuella forskningsområden finns också hållbarhetsfrågor inom småbarnspedagogiken, flerspråkighet och språkutveckling, barns tidiga matematiska utveckling, musik och musikalisk utveckling, barns grundläggande motoriska färdigheter samt barns deltagande och inflytande i verksamheten inom småbarnspedagogik.

Den professionsinriktade forskningen omfattar bland annat övningsdaghemmens och handledarnas roll i utbildningen, speciallärarens roll och arbete, samt användningen av litteratur i verksamheten med fokus på flerspråkiga barn. Forskningen är knuten till ett antal nordiska nätverk.

 

Forskare inom småbarnspedagogiken

Buss Anna, PeM, doktorand
Min forskning handlar om mötet mellan övningsdaghem och utbildningen för lärare inom småbarnspedagogik. Jag intresserar mig speciellt för hur studerande ser på sin utveckling under praktikperioden och hur handledningen kan utvecklas.

 

Eriksson Linda, PeM, doktorand
Den forskning jag inlett fokuserar på åskådningsfostran och barns möjligheter att inom småbarnspedagogik utveckla åskådningslitteracitet. Jag grundar forskningen i en relationell världsbild och en holistisk syn på människan.Forskningen är knuten till ResECEC , ett projekt som undersöker hur olika aspekter av resiliens tar sig uttryck i barns dagliga liv inom småbarnspedagogiken.

 

Furu Christin, docent, universitetsforskare
Min forskning handlar främst om hållbarhetsfrågor i relation till småbarnspedagogiken och jag är just nu forskningsledare för ett forskningsprojekt om hur man inom småbarnspedagogiken kan stöda utvecklingen av resiliens (ResECEC). Jag baserar forskningen på en relationell världsbild och är särskilt intresserad av hur naturkontakt och konstbaserade processer kan bidra till barns och vuxnas kapacitet att hantera utmaningar, förändringar och kriser. Övriga aktuella forskningsprojekt är LEKA LÄRA LEVA – om hållbarhet, naturkontakt och småbarnspedagogik, PROSUS (Promoting sustainability within Finnish ECEC) och SUSTE – on multimodal storytelling and sustainability in ECEC. Jag är även medlem i nationella, nordiska och internationella forskargrupper och organisationer med fokus på hållbarhetspedagogik hos både barn och vuxna.

 

Hansell Katri, FD, docent, projektforskare
Mina forskningsintressen handlar om språklig mångfald och flerspråkighet i utbildningskontext med fokus på arbetssätt som främjar språkmedveten undervisning för alla samt språklärande och språköverskridande samarbete, exempelvis tandempedagogik. Jag är intresserad av att utveckla aktionsforskningsorienterat samarbete mellan forskare och praktiker. Jag medverkar i forskningsprojekten Meningsfull interaktion på finska (språkberikande undervisning från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen), Språköpedagogik (pedagogiska särdrag och didaktiska lösningar inom den svenskspråkiga utbildningen på språköar från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen) och Tandem på spel (virtuell tandempedagogik).

 

Heikkilä Mia, FD, professor

Tjänstledig, arbetar deltid. Finns på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Den forskning jag bedriver berör aspekter av barns deltagande och inflytande och hur småbarnspedagogisk verksamhet kan organiseras så att barn kan få större plats i den verksamhet som finns till för dem. Frågor om makt i pedagogiska sammanhang har intresserat mig länge och i intresset för makt finns också tydliga spår av hur man i pedagogiska sammanhang behöver förstå social rättvisa. Av den anledningen har jag i min forskning ofta inkluderat analyser av genus, etnicitet, ålder eller funktionalitet eftersom dessa identitetskategorier påverkar barns och elevers möjlighet att till fullo vara en del av utbildningskontext. Samhällsnormer kring dessa identitetskategorier hindrar ofta lärare och personal att likvärdigt inkludera alla barn i verksamheten, och att som forskare bidra till att förändra det är en stark drivkraft för mig. Är vetenskapligt ansvarig för ResECE, om resiliens i småbarnspedagogik, som pågår 2023-2027. Vid ÅA har jag också bland annat deltagit i projekten Stjärnklart, Övningsdaghem, GATE, samt som medforskare i flertalet olika artikelprojekt.

 

Hirvi Johanna, PeM, doktorand
Mitt forskningsområde är knutet till barns yrkesverksamma lärares professionsutveckling inom STEM-området. Jag har även ett intresse för lärares matematiska självuppfattning, eftersom detta påverkar hur lärare utmanar barns matematiska tänkande inom den småbarnspedagogiska verksamheten.

 

Kvist Maria, FM, doktorand
I min forskning ser jag på hur den språkliga mångfalden kommer till uttryck i bild och i text i den finlandssvenska bilderboken utgiven under perioden 2000–2015. Fokus ligger på hur det lingvistiska landskapet kommer till uttryck i intraikonisk text, men även på hur personal inom småbarnspedagogiken uppfattar och hanterar flerspråkigheten i samband med läsningen av bilderböcker med inslag på andra språk än huvudspråket. Studien är ett delprojekt inom Språkmöten i samtida texter (SIST). Jag medverkar även i forskning som berör svenska som andraspråk och språkbad.

 

Nordin Pia, PeM, doktorand
Mitt forskningsområde är pedagogiskt ledarskap inom småbarnspedagogiken. Fokus ligger på att analysera förutsättningarna för pedagogiskt ledarskap, delat ledarskap och kollegialt lärande. Forskningen genomförs på ett praktiknära sätt. En del av forskningen bedrivs inom projektet Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap. Dessutom intresserar forskning kring flerspråkighet och multiidentitet mig.

 

Staffans Eva, PeD
Mitt forskningsområde är knutet till den specialpedagogiska kontexten inom småbarnspedagogiken. Fokus är på speciallärarens roll och arbete och hur dessa direkt eller indirekt stöder barn i behov av stöd. Fokus nu ligger på stadieövergångar och hur barn i behov av stöd görs delaktiga i dessa samt lärares syn på hur pedagogisk kontinuitet lyfts vid stadieövergångar. Utöver det specialpedagogiska området har jag även ett intresse för skapande och deltar i projektet Sluga slöjdare, vilket fokuserar på slöjdverksamheten inom småbarnspedagogik. Utöver detta så är jag delaktig i flertalet Nordiska forskningsnätverk.

 

Still Johanna, PeD
Mina forskningsområden är musik med fokus främst på musikdidaktik, språkduschtandemverksamhet och pedagogisk dokumentation. I projektet Musicera mera studeras barns förutsättningar att utveckla sin musikaliska kompetens och vad som kan inspirera småbarnspedagogerna till nya kreativa verksamhetsformer. Jag fungerar som forskare i projektet. Jag deltar också aktivt i olika fortbildningshelheter t.ex. Läropussel som genomförs tillsammans med CLL. I forskningen riktas fokus mot personalens utvecklings- och förändringsprocesser.

 

Svanbäck-Laaksonen Mikaela, PeD
Min forskning berör barns rörelseaktiviteter, pedagogiskt ledarskap och pedagogisk dokumentation inom småbarnspedagogiken. Jag är aktiv inom projektet och fortbildningshelheten Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap. I forskningen riktas fokus mot pedagogiskt ledarskap, delat ledarskap, kollegialt lärande och ledares förändrings- och utvecklingsprocesser.

 

Tjäru Sofie, FM, doktorand
Min forskning handlar om litteraturdidaktik och barnlitteratur inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag högläsning inom förskoleundervisningen. Jag ingår i nätverket Nordic Early Literacy där forskare från Norge, Sverige och Finland tillsammans undersöker tidig litteracitet och arbete med läsning och skrivning i daghem och förskola.

Uppdaterad 8.9.2023