Skriv här det du söker efter!

Musicera mera

Musicera mera

Tid

1.3.2021–31.12.2023

Projektägare

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Övriga projektparter

 • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)
 • Samarbetsparter

 • Wava-institutet – Jakobstad
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Korsholms musikinstitut
 • Musikinstitutet Legato
 • DUNK
 • De Ungas Musikförbund i Svenskfinland
 • Budget

  280 000 euro

  Musicera mera finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Svenska Kulturfonden och genomförs av Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) vid Åbo Akademi i samarbete med musiker från Wava-institutet, Yrkeshögskolan Novia, Korsholms musikinstitut och Musikinstitutet Legato. Utöver det samarbetar Musicera mera med DUNK kring deras material Klanglådan.

  Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) har utvecklat ett projekt som önskar stärka det musikaliska kunnandet hos barn inom småbarnspedagogik och förskola genom att ge barn redskap och utrymme för att utöva musik och utveckla sitt musikaliska kunnande. Barnen får vara delaktiga och aktiva i ett musikaliskt sammanhang och ges möjlighet att arbeta utgående från och med inspiration av bland annat DUNK:s material ”Klanglådan” med fokus på delar i läroplanen som passar för musikskapande.

  Musicera mera är ett 3-årigt projekt. Under verksamhetsår 1 samarbetade Musicera mera med Wava-institutet och etablerade samarbete med Yrkeshögskolan Novia och DUNK för verksamhetsår 2. Under verksamhetsår 2 vidareutvecklades konceptet och materialet, anpassades utgående från de behov och möjligheter som finns i Österbotten. Musicera mera etablerade samarbete med Korsholms musikinstitut och Musikinstitutet Legato inför verksamhetsår 3.  Under det tredje verksamhetsåret fortsätter Musicera mera med orkesterbesöken på daghemmen för att ge barnen möjlighet att musicera tillsammans med professionella musiker och uppleva glädjen i att skapa musik tillsammans.

  Musicera mera ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin musikaliska kompetens, att uppleva glädjen i att sjunga, att få möjlighet att känna gemenskapen i att framföra musik tillsammans med andra och samtidigt att lära sig om olika instrument samt att genom texterna stärka sitt språk. Sångerna är olika till sin stämning vilket kan användas som utgångspunkt för att diskutera vilka känslor sångerna väcker och göra barnen medvetna om sitt känslomässiga register. På ett allmännare plan är målet att ge barnen tillgång till musikens värld och att skapa en ingång till eget musicerande vilket kan ha betydelse för resten av livet. I målsättningen ingår även att inspirera småbarnspedagogerna till nya kreativa verksamhetsformer.

  Inom Musicera mera har digitala inspirationsmaterial skapats utgående från musikens grundelement. Dessa material har byggts upp utgående från resultaten från piloteringen av konceptet och de behovs som framkommit under det andra verksamhetsåret. De digitala inspirationsmaterialen kommer att finnas tillgängliga på CLL:s webbsidor för de daghem som medverkar i projektet och kan även fritt användas för musicerandet inom småbarnspedagogiken samt lyftas in i andra fortbildningssammanhang inom småbarnspedagogiken efter att projektet avslutats.

  Samtidigt strävar vi till att beforska projektet i samarbete med småbarnspedagogiken vid Åbo Akademi. I nuläget (verksamhetsår 3) har medel beviljats för att sprida verksamheten i mellersta och södra Österbotten och Musicera mera förverkligas i samarbete med Korsholms musikinstitut. Projekttiden är 1.3.2020–31.12.2023.

   

  Länk till artikel av Stefan Westergård: Hur göra musik med barn?

  Läs om projektet Musicera mera på Pedagogik och lärarfortbildningsbloggen!

  Länk till text om projektet på Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr.:

  Projektet Musicera mera ger fler barn kontakt med musiken

   

  SKF

  Kontakta oss

  Jenny Teir

  Lektor 

  som klasslärare

  VÖS grundutbildning

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Åsa Stolpe-Dahlbäck

  Utbildningsplanerare 

  vid CLL

  Centret för livslångt lärande