Skriv här det du söker efter!

Musicera mera

Tid:

1.3.2020–28.2.2021

Projektägare:

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)

Budget:

40 000 euro

Övriga projektparter:

  • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV)

Samarbetsparter:

  • Alma daghem – Jakobstad
  • Wava-institutet – Jakobstad

Pilotprojektet Musicera mera finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och genomförs av Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) vid Åbo Akademi i samarbete med Alma daghem och musiker från Wava-institutet i Jakobstad.

Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) utvecklar tillsammans ett pilotprojekt som önskar stärka det musikaliska kunnandet hos barn inom småbarnspedagogik och förskola genom att ge barn redskap och utrymme för att utöva musik och utveckla sitt musikaliska kunnande. Barnen får vara delaktiga och aktiva i ett musikaliskt sammanhang och ges möjlighet att arbeta utgående från och med inspiration av ”12 sånger om månaderna” som temahelheter med fokus på delar i läroplanen som passar för musikskapande.

logotyp för projektet musicera mera

Projektet ska  ge förskolebarnen förutsättningar att utveckla sin musikaliska kompetens, att uppleva glädjen i att sjunga, att få möjlighet att känna gemenskapen i att framföra musik tillsammans med andra och samtidigt att lära sig om olika instrument, att genom texterna tillägna sig fakta om månaderna och årstiderna och stärka sitt språk. De olika sångerna är olika till sin stämning vilket kan användas som utgångspunkt för att diskutera vilka känslor sångerna väcker och göra barnen medvetna om sitt känslomässiga register. På ett allmännare plan är målet att ge barnen tillgång till musikens värld och att skapa en ingång till eget musicerande vilket kan ha betydelse för resten av livet. I målsättningen ingår även att inspirera småbarnspedagogerna till nya kreativa verksamhetsformer.

Samtidigt strävar vi till att beforska projektet i samarbete med småbarnspedagogiken vid Åbo Akademi. Projektet är tänkt att vara 3-årigt. I nuläget (verksamhetsår 1) har beviljats medel för att pilotera konceptet.  Projekttiden är 01.03.2020-28.02.2021.

Målgrupp:

Barn inom småbarnspedagogiken i Österbotten.

Bild över projektets organisationsstruktur.

 

Gemensam styrgrup för projektet:

Peter Roos, Susanne Westerlund, Camilla Forsberg, Johanna Still, Åsa Stolpe-Dahlbäck och Jenny Teir

 

Kontakta oss

Jenny Teir

Utbildningsplanerare 

vid CLL

Centret för livslångt lärande

jenny.teir@abo.fi

Tfn +358 505338376