Kirjoita tähän hakemasi!

Tutkimusprofiili varhaiskasvatus

Tutkimusprofiili varhaiskasvatus

Buss Anna, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimukseni koskee harjoittelupäiväkoteja ja heidän kohtaamista varhaiskasvatuksessa. Varsinkin miten opiskelijat suhtautuvat kehitykseen harjoitteluvaiheessa ja kuinka kehitämme ohjausta.

 

Eriksson Linda, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimukseni koskee katsomuskasvatus eli tarkemmin sanottuna lasten mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa kehittää ymmärrystä muista uskonnoista ja elämän-katsomuksista. Työni perustuu relationaaliseen ontologiaan ja kokonaisvaltaiseen näkemykseen ihmisestä. Tutkimus liittyy läheisesti lasten resilienssiä käsittelevään hankkeeseen ResECEC. Hanke koskee resilienssin eri ulottuvuuksien ilmaisumuotoja lasten arjessa varhaiskasvatuksessa.

 

Furu Christin, dosentti, yliopistotutkija
Tutkimukseni kohdistuu kestävän toimintakulttuurin toteuttamiseen ja kestävyyskasvatuksen huomioimiseen varhaiskasvatuksessa. Tarkemmin tutkin luontoyhteyden merkitystä kestävän elämäntavan ja resilienssin kehittämiseen lasten ja henkilökunnan parissa. Tällä hetkellä toimin. Tutkimusjohtajana ResECEC-hankkeessa, missä tutkitaan miten varhaiskasvatuksessa voidaan tukea lasten resilienssä. Lisäksi tutkin lapsuutta koronan aikaan, kollegiaalista osaamista ja sen tukemista. Tutkimustyöni perustii relationaaliseen ontologiaan ja käytän narratiivisia ja tadepohjaisia lähestymistapoja. Toimin aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristökasvatuksen tutkimusryhmissä ja tutkimusverkostoissa. Ajankohtaisia tutkimusprojekteja ovat ELÄ, LEIKI, OPI sekä PROSUS (Promoting sustainability in ECEC) ja SUSTE – on multimodal storytelling and sustainability in ECEC.

 

Hansell Katri, Johtava tutkija, FT, dosentti
Tutkimukseni kohdistuu kielelliseen monimuotoisuuteen ja monikielisyyteen koulutuskonteksteissa. Keskityn erityisesti kielitietoisuutta, kieltenoppimista ja kieliryhmien välistä yhteistyötä edistäviin työskentelytapoihin, esimerkiksi tandempedagogiikkaan. Olen myös kiinnostunut kehittämään toimintatutkimussuuntautuneesta yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä. Olen mukana tutkimushankkeissa Meningsfull interaktion på finska (kielirikasteinen opetus varhaiskasvatuksesta alakouluun), Språköpedagogik (kielisaarekkeiden ruotsinkielisen koulutuksen pedagogisia erityispiirteitä ja didaktisia ratkaisujaa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen) ja Tandem på spel (virtuaalinen tandempedagogiikka).

 

Heikkilä Mia, FT, varhaiskasvatuksen professori
Tutkimuskohteitani ovat muun muassa kuinka lasten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia voidaan edistää varhaiskasvatuksessa sekä kuinka varhaiskasvatus voidaan järjestää, niin että se edistää lasten aktiivista osallistumista. Kysymykset valtasuhteista koulutusyhteyksissä ovat kiinnostaneet minua pitkään ja kiinnostus valtaan liittyy myös ymmärrykseen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta pedagogisissa yhteyksissä. Tämän vuoksi olen usein sisällyttänyt tutkimukseeni analyyseja sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, iästä tai toiminnallisuudesta, koska nämä identiteettiluokat vaikuttavat lasten ja oppilaiden mahdollisuuteen toimia täysivaltaisina osallistujina koulutusympäristössä. Tällaisten identiteettiluokkien ympärillä olevat yhteiskunnalliset normit estävät usein opettajia ja henkilökuntaa integroimasta kaikkia lapsia tasa-arvoisesti toimintaan. Tutkimukseni kattaa myös koulutusorganisaatioiden tutkimuksen ja kehittämistyön organisoinnin ja toteutuksen.

Tällä hetkellä mukana hankkeissa Stjärnklart, Övningsdaghem (harjoittelupäiväkodit), GATE- sekä mukana erilaisissa artikkeliprojekteissa.

 

Johanna Hirvi, KM, tohtorikoulutettava
Kirjoitan väitöskirjaani varhaiskasvatuksen opettajien tukemisesta lapsilähtöisessä ja ilmiöpohjaisessa projektityöskentelyssä (STEM) lapsiryhmissä.

 

Kvist Maria, FM, tohtorikoulutettava
Tutkimuksessani haluan selvittää, miten kielellistä moninaisuutta ilmaistaan kuvassa ja tekstissä suomenruotsalaisissa vuosina 2000–2015 julkaistuissa kuvakirjoissa. Olen kiinnostunut siitä, miten kielimaisemaa ilmaistaan kuvakirjojen kuvissa olevilla teksteillä, sekä miten varhaiskasvattajat käsittävät ja käsittelevät monikielisyyttä lukutilanteessa. Tämän lisäksi olen mukana varhaiskasvatuksen hankeissa, joissa aiheina ovat ruotsi toisena kielenä ja kielikylpy.

 

Nordin Pia, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimusalueeni on pedagoginen johtaminen varhaiskasvatuksessa. Painopisteenä on pedagogisen johtamisen, jaetun johtamisen ja kollegiaalisen oppimisen edellytysten analysointi. Osa tutkimuksesta tehdään Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap projektissa. Lisäksi monikielisyyden ja moni-identiteetin tutkimus kiinnostaa minua.

 

Staffans Eva, KT
Tutkimukseni keskittyy erityisopetukseen ja sen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa, erityisesti varhaiserityisopettajien rooli, työ ja vastuut ja miten lapsia tuetaan. Painopisteenä on tukea tarvitsevien lasten osallistuminen vaihesiirtymissä, sekä opettajien näkemykset siitä, miten taata pedagogista jatkmoa vaihesiirtymien yhteydessä. Erityisvarhaiskasvatuksen ohella osallistun myös Sluga slöjdare -projektiin, joka keskittyy varhaiskasvatuksen käsityötoimintaan. Tämän lisäksi olen mukana useissa pohjoismaisissa tutkimusverkostoissa.

 

Still Johanna, KT
Tutkimusalani ovat musiikki, kielisuihkutandem-toiminta ja pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Musiikkiin keskittyvässä hankkeessa Musicera mera (https://www.abo.fi/projekt/musicera-mera/) tutkin tapoja innostaa varhaiskasvattajia uusiin luoviin musiikkitoimintamuotoihin, jotta lapset saisivat mahdollisuuden kehittää omia musiikillisia taitojaan.

 

Svanbäck-Laaksonen Mikaela, KT
Tutkimukseni koskee lasten motorisia perustaitoja eri näkökulmista, pedagoginen johtamimen ja pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa. Olen aktiivinen myös hankkeessa ja täydennyskoulutusyksikössä Framtidens småbarnspedagogik – ledarskap. Tutkimuksessa keskitytään pedagogiseen johtamiseen, jaettuun johtamiseen ja kollegiaaliseen oppimiseen sekä johtajien muutos- ja kehitysprosesseihin.

 

Tjäru Sofie, FM, tohtorikoulutettava
Tutkimukseni kohdistuu lastenkirjallisuuden käyttöön esiopetuksessa. Toimin Nordic Early Literacy-verkostossa, joka on pohjoismainen tutkijaverkosto, jossa tutkijat Norjasta, Ruotsista ja Suomesta tutkivat varhaista luku- ja kirjoitustaitoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Päivitetty 8.9.2023