Kirjoita tähän hakemasi!

Tutkimusprofiili varhaiskasvatus

Tutkimusprofiili varhaiskasvatus

Buss Anna, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimukseni koskee harjoittelupäiväkoteja ja heidän kohtaamista varhaiskasvatuksessa. Varsinkin miten opiskelijat suhtautuvat kehitykseen harjoitteluvaiheessa ja kuinka kehitämme ohjausta.

Donner Patricia, KM, projektiassistentti
Työskentelen hankkeessa Stjärnklart, jonka kahdessa osatutkimuksessa tarkastellaan laadullisen tutkimuksen keinoin lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Ensimmäinen tutkimus keskittyy lasten vapaaseen leikkiin, jossa emotionaalinen ja sosiaalinen kehitys ovat tärkeitä. Leikkiä tutkitaan etnografisin tutkimusmenetelmin, perustuen videohavainnointeihin varhaiskasvatusympäristöistä Suomen ruotsinkielisillä alueilla. Toisessa tutkimuksessa analysoidaan verkko-opetusta menetelmänä kehittää henkilöstön tietämystä lasten sosioemotionaalisesta kehityksestä. Tarkoituksena on lisätä tietoa, miten eri lasten sosioemotionaalisia taitoja kehittävät menetelmät käytännössä toimivat varhaiskasvatuksessa. Opetuksessa käytetään oppimismallia ”kollegiaalinen oppiminen”, jota tarkastellaan vuorovaikutteisen seurantatutkimuksen avulla eri vaiheissa koulutusta.

Furu Christin, KT, projektitutkija
Tutkimukseni kohdistuu kestävän toimintakulttuurin toteuttamiseen ja kestävyyskasvatuksen huomioimiseen varhaiskasvatuksessa. Tarkemmin tutkin luontoyhteyden merkitystä kestävän elämäntavan ja resilienssin kehittämiseen lasten ja henkilökunnan parissa. Lisäksi tutkin lapsuutta koronan aikaan, kollegiaalista osaamista ja sen tukemista. Tutkimustyöni perustii relationaaliseen ontologiaan ja käytän narratiivisia ja tadepohjaisia lähestymistapoja. Toimin aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä ympäristökasvatuksen tutkimusryhmissä ja tutkimusverkostoissa. Ajankohtaisia tutkimusprojekteja ovat ELÄ, LEIKI, OPI sekä PROSUS (Promoting sustainability in ECEC) ja SUSTE – on multimodal storytelling and sustainability in ECEC.

Hansell Katri, FT, projektitutkija
Tutkimukseni kohdistuu sekä yksilöiden yhteiskunnalliseen monikielisyyteen koulutuskonteksteissa.  Keskityn erityisesti kielitietoisuutta, kieltenoppimista ja kieliryhmien välistä yhteistyötä edistäviin työskentelytapoihin, kuten esimerkiksi tandempedagogiikkaan. Olen myös kiinnostunut siitä, kuinka näissä voidaan huomioida ja osallistaa eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevia lapsia. Meneillään olevissa hankkeissa kehitämme myös toimintatutkimussuuntautuneesta yhteistyötä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä. Tietoa ajankohtaisista tutkimushankkeistani:
https://blogs2.abo.fi/tandem/ (tandempedagogiikka, hanke Kielisuihkutandem)
http://blogs2.abo.fi/allasprakmed/ (kielirajat ylittävä yhteistyö ja opetus, hanke Kaikki kielet mukaan!)
https://blogs2.abo.fi/multiped/ (varhennettu kieltenopetus, hanke Multiped@IKI)

Heikkilä Mia, KT, varhaiskasvatuksen apulaisprofessori
Tutkimuskohteitani ovat muun muassa kuinka lasten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia voidaan edistää varhaiskasvatuksessa sekä kuinka varhaiskasvatus voidaan järjestää, niin että se edistää lasten aktiivista osallistumista. Kysymykset valtasuhteista koulutusyhteyksissä ovat kiinnostaneet minua pitkään ja kiinnostus valtaan liittyy myös ymmärrykseen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta pedagogisissa yhteyksissä. Tämän vuoksi olen usein sisällyttänyt tutkimukseeni analyyseja sukupuolesta, etnisestä alkuperästä, iästä tai toiminnallisuudesta, koska nämä identiteettiluokat vaikuttavat lasten ja oppilaiden mahdollisuuteen toimia täysivaltaisina osallistujina koulutusympäristössä. Tällaisten identiteettiluokkien ympärillä olevat yhteiskunnalliset normit estävät usein opettajia ja henkilökuntaa integroimasta kaikkia lapsia tasa-arvoisesti toimintaan. Tutkimukseni kattaa myös koulutusorganisaatioiden tutkimuksen ja kehittämistyön organisoinnin ja toteutuksen.

Tällä hetkellä mukana hankkeissa Stjärnklart, Övningsdaghem (harjoittelupäiväkodit), GATE-, ja SAGA sekä mukana erilaisissa artikkeliprojekteissa.

Johanna Hirvi, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimusalueeseeni kuuluu lasten matemaattinen kehitys (LUMATIKKA ja JoMa- Joustava matematiikka). Olen myös kiinnostunut varhaiskasvatuksen opettajien tukemisesta lapsilähtöisessä ja ilmiöpohjaisessa projektityöskentelyssä lapsiryhmissä (LUMA2020).

Kvist Maria, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimuksessani haluan selvittää, miten kielellistä moninaisuutta ilmaistaan kuvassa ja tekstissä suomenruotsalaisissa vuosina 2000–2015 julkaistuissa kuvakirjoissa. Olen kiinnostunut siitä, miten kielimaisemaa ilmaistaan kuvakirjojen kuvissa olevilla teksteillä, sekä miten varhaiskasvattajat käsittävät ja käsittelevät monikielisyyttä lukutilanteessa.

Lundström Siv, TT, projektipäällikkö
Tutkimuskohteeni on lasten sosioemotionaalinen kehitys, erityisesti miten lasten sosiaalinen ja emotionaalinen vuorovaikutus kehittyy leikin yhteydessä. Tutkin myös, miten verkko-opetusta menetelmänä voidaan käyttää edistämään varhaiskasvatuksen henkilöstön tietämystä sosioemotionaalisesta kehityksestä ja miten kollegiaalinen oppiminen oppimismallina voisi vahvistaa varhaiskasvatuksen työkulttuuria.

Staffans Eva, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimukseni keskittyy erityisopetukseen ja sen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Erityisesti erityisopettajien rooli, työ ja vastuut ovat kiinnostuksenkohteitani. Toinen painopiste on, kuinka varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen henkilöstö tukee lapsia, joilla on erilaisia haasteita. Meneillä olevassa tutkimuksessani keskityn lasten erityyppisiin kielellisiin haasteisiin ja siihen, millaista tukea he saavat.

Still Johanna, KT
Tutkimusalani ovat musiikki, kielisuihkutandem-toiminta, pedagoginen dokumentointi ja oppimisen alueet varhaiskasvatuksessa. Musiikkiin keskittyvässä pilottihankkeessa Musicera mera tutkin tapoja innostaa varhaiskasvattajia uusiin luoviin musiikkitoimintamuotoihin, jotta lapset saisivat mahdollisuuden kehittää omia musiikillisia taitojaan. Olen myös kehittämässä tandempedagogiikkaa päiväkodeissa sekä opettajien ymmärrystä oppimisalueista oman pedagogisen toimintansa kehittämiseksi. Oppimisalueiden integroiminen sekä varhaiskasvatushenkilökunnan kehitys- ja muutosprosessit ovat tutkimuksen painopistealueita. Teen myös yhteistyötä Gävlen yliopiston tutkijoiden kanssa kirjoittaessamme yhdessä artikkeleita pedagogisesta dokumentoinnista varhaiskasvatuksessa.

Sundstedt Margita, VTM, tohtorikoulutettava
Tutkimusalueeni on lasten ja nuorten seksuaalisuus ja seksuaalinen kehitys. Keskityn erityisesti tyttöjen kehonkuvaan, itsetuntoon sekä suhteeseen omaan kehoon. Tutkimusalueella on yhteyksiä varhaiskasvatukseen, kehityspsykologiaan https://www.abo.fi/fi/aineet/kehityspsykologia/

sekä nuorisotieteeseen https://www.abo.fi/en/study-subject/youth-research-minor-subject/

Svanbäck-Laaksonen Mikaela, KM, tohtorikoulutettava
Tutkimukseni koskee lasten motorisia perustaitoja eri näkökulmista. Minua kiinnostaa lasten oma-aloitteiset motoriset perustaidot, muutos- ja kehittämistyö koskien lasten motorisia perustaitoja tukevien oppimisympäristöjen ympärillä sekä kuinka opettajat suunnittelevat ja työskentelevät tukeakseen lasten motorisia perustaitoja varhaiskasvatuksessa. Teen yhteistyötä Gävlen yliopiston kanssa opettajien keskittyen on pedagogiseen dokumentointiin. LÄROPUSSEL 2.0-hankkeessa tutkimuksen painopiste on varhaiskasvatushenkilökunnan kehitys- ja muutosprosesseissa.

Tjäru Sofie, FM, tohtorikoulutettava
Tutkimukseni kohdistuu lastenkirjallisuuden käyttöön esiopetuksessa, erityisesti kaksikielisten lasten kanssa. Toimin Nordic Early Literacy-verkostossa, joka on pohjoismainen tutkijaverkosto, jossa tutkijat Norjasta, Ruotsista ja Suomesta tutkivat varhaista luku- ja kirjoitustaitoa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Päivitetty 10.11.2020