Skriv här det du söker efter!

Stjärnklart

Stjärnklart

Tid

1.1.2019–30.6.2020

Projektägare

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi (FPV)

Övriga projektparter

 • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL)
 • Finansiär

 • Utbildningsstyrelsen (Statens specialunderstöd för att stödja barns socioemotionella färdigheter i småbarnspedagogiken)
 • Budget

  111 808 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  111 808 euro (100%)

  Forskningsprojektet Stjärnklart studerar hur olika insatser för att stöda barns känslomässiga och sociala utveckling inom småbarnspedagogiken fungerar i praktiken. Syftet är att ta fram fördjupad kunskap om hur insatser kan utformas på ett relevant sätt för att ge verktyg och inspiration till att utveckla arbetet och verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken.

  Centret för livslångt lärande (CLL) och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier (FPV) utvecklar tillsammans en webbutbildning som vill ge team inom småbarnspedagogik fördjupad kunskap och nya färdigheter för att stöda barns känslomässiga och sociala utveckling. Hur den här utbildningen tas emot och hur teamen tar sig an utbildningen och den kunskap som förmedlas i utbildningen kommer att analyseras och studeras. Webbutbildningen har kollegialt lärande som övergripande metod och ett av målen med forskningsprojektet är att utvärdera kollegialt lärande som modell i fortbildningen inom småbarnspedagogik.

  Verksamhetskulturen vid de deltagande daghemmen kommer sannolikt att påverkas positivt efter att teamen gått utbildningen.

  Forskningsmetoderna som kommer att användas är intervjuer, deltagande observationer på daghemmen och att deltagande personal får möjlighet att föra loggbok. De deltagande daghemmen får återkoppling om vad analyserna visar, även om forskningsetiska regler följs. Det innebär att i all kommunikation från projektet samt i alla publikationer från projektet kommer inget daghem eller kommun att nämnas vid dess riktiga namn.

  Resultaten från projektet presenteras såväl i vetenskapliga artiklar som i populärvetenskaplig form på projektets webbplats.

  Kontakta oss

  Mia Heikkilä

  Professor 

  i småbarnspedagogik

  Pedagogik

  Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

  Siv Lundström

  Utbildningsplanerare 

  Centret för livslångt lärande
  Till projektets webbsida