Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier för ämneslärare – praktisk information

Pedagogiska studier för ämneslärare – praktisk information

Praktikskola: Vasa Övningsskola

Inledande praktik och praktiken inom Ämnesdidaktisk teori och praktik avläggs vid Vasa Övningsskola. En presentation av skolan och praktisk info för dig som ska göra praktik vid skolan finns här: Vasa Övningsskola

 

Straffregisterutdrag

Gäller ALLA som antagits till lärarutbildningar:

Studerande som förutsätts arbeta med minderåriga ska visa upp ett straffregisterutdrag innan praktiken påbörjas (i enlighet med Universitetslag 558/2009, 43 §). För främjande av minderårigas säkerhet är det nödvändigt att veta att en studerande som kommer att göra praktik inte har anteckningar i straffregistret om vissa grova brott (sexualbrott, uppsåtligt brott mot liv, grov misshandel, grovt rån och narkotikabrott).

Beställa straffregisterutdrag

Du vänder dig till Rättsregistercentralen för att skaffa ett utdrag om brottslig bakgrund. Utdraget ska uppvisas i god tid innan praktiken startar. Utdraget tar ca sju arbetsdagar att få, så skaffa det därför i god tid inför praktikstarten. Läs mer på Rättsregistercentralens webbsidor.

Utdraget kan beställas genom en blankett på suomi.fi

Straffregisterutdragen är kostnadsfria för studerande. Ange på blanketten att utdraget behövs för praktik inom ämneslärarutbildningen (Åbo Akademi) så att det framgår att du inte skall faktureras. Utdraget är giltigt i sex månader. Utdragets giltighetstid behöver täcka hela praktiken.

 

Vill du skriva en didaktiskt inriktad avhandling pro gradu?

Du som är grundexamensstuderande vid en utbildningslinje för ämneslärare vid Åbo Akademi kan välja att skriva in avhandling pro gradu med en didaktisk inriktning. Det innebär att du, förutom din handledare från huvudämnet, (ämneslärarutbildningen) vid Åbo Akademi har utarbetat ett informationsblad om vad en didaktiskt inriktad avhandling kan innebära.

 

Motsvarighetsintyg – för dig som inte går en ämneslärarlinje

Om du inte läst ditt undervisningsämne enligt ett lärarinriktningsalternativ bör du anhålla om att få ett motsvarighetsintyg. Enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) skall då ett av de universitet som utbildar lärare granska studierna och ta ställning till om kraven uppfylls (enligt lärarinriktningsalternativ) och ge ett s.k. motsvarighetsintyg åt personer som önskar bli lärare trots att de inte bedrivit studier på lärarlinje.

Anhållan om motsvarighetsintyg lämnas in till ett universitet som ansvarar för ämnet i fråga i god tid eftersom behandlingstiden kan vara lång. Beakta också eventuellt behov av tid för komplettering av dina studier ifall så krävs för motsvarighet.

Se mer information och fyll i ansökan om motsvarighetsintyg via ÅAs info om motsvarighetsintyg för lärarbehörighet.

 

Du som avlägger de pedagogiska studierna utöver examen

De pedagogiska studierna för ämneslärare är kostnadsfria studier.

Observera att du som avlägger de pedagogiska studierna utanför en lägre eller högre högskoleexamen, d.v.s. som fristående studier, inte kan bli studentkårsmedlem i Åbo Akademis Studentkår. Det innebär att du inte har rätt till studieförmåner såsom studiekort med studierabatter och studenthälsovård. Se studentkårens webbsidor för mer info.

Den som avlägger de pedagogiska studierna som fristående studier har dock rätt till ett måltidsstödskort, som ger dig möjlighet att i studentrestauranger äta lunch till studerandepris.

Uppdaterad 24.2.2023