Lärarstuderande

Lärarstuderande

Övningsskolan erbjuder en trygg pedagogisk miljö där de studerande får handledning och stöd för sina första erfarenheter av läraryrket. Handledare, lärarstuderande och medstuderande resonerar tillsammans kring olika situationer som uppstår under praktikperioden.  

Ett av handledningens viktigaste syften är att väcka intresse kring frågor som: Hur utvecklas jag som lärare? Hur utvecklas jag till en reflekterande praktiker? 

I detta dokument presenteras värdegrunden för praktikhandledning vid Åbo Akademis lärarutbildning.


Välkommen till Vasa övningsskola och den handledda praktiken! 

Under din utbildningspraktik vid Vasa övningsskola bekantar du dig med skolans verksamhetskultur och värdegrund. Du får ta del av handledd praktik, som utgör ett viktigt element i lärarutbildningen. Den handledda praktikens roll är central för att teori och praktik skall kunna växelverka i utbildningen på bästa möjliga sätt. Vid övningsskolan har du i anslutning till din praktik professionella handledare.  Du får både individuell handledning och handledning i grupp.  Du reflekterar tillsammans med handledarna över din praktik. 

Till läraryrket hör både undervisning och fostran.  För att du skall få en inblick i vad som ingår i lärarens arbete har du möjlighet att ta del av allt som försiggår i skolan, som till exempel temadagar, evenemang, rastaktiviteter och elevvårdsarbete.  

Din tid vid övningsskolan ska motsvara den verklighet du möter som nyutbildad lärare i arbetslivet.

 

Scheman vid Vasa övningsskola

Här hittar du läsordningar till alla klasser vid Vasa övningsskola åk 1-6.
Här hittar du läsordningar för klasserna i Vasa övningsskola åk 7-9.

Ämneslärarnas scheman för period 1 hösten 2023 finns i publicerad här! (Lösenordet ges av ä-koordinatorn)


Klasslärarutbildningen

Praktikhandbok (gäller för klasslärarstuderande som inlett studierna fr.o.m. hösten 2015 eller senare) [pdf]

Infoskrift [pdf] om Vasa övningsskola

Övningsskolornas nationella utvärdering av den handledda praktiken

K-praktik tidsöversikt läsåret 2024-2025

Åhörarunderlag för praktik

—————
Underlag för sekvens- och lektionsplaner (malldokument i word-format)

—————
Blanketter

Avslutande praktik Avp dokumentationsblankett
Ämnespraktik ÄP dokumentationsblankett
Grundläggande praktik GP dokumentationsblankett
Lån av iPad Avtal vid lån av iPad, lärarstuderande


Speciallärarutbildningen

Praktikhandbok läsåret 2023-2024

Infoskrift [pdf] om Vasa övningsskola

Övningsskolornas nationella utvärdering av den handledda praktiken

Spec.praktik tidsöversikt läsåret 2024-2025

—————
Underlag för sekvens- och lektionsplaner (malldokument i word-format)

—————
Blanketter

Grundläggande praktik, S3 GP S Dokumentationsblankett
Klasslärarpraktik, S4 KlP S4 dokumentationsblankett
Behörighetsgivande speciallärarstudier, K35 Dokumentationsblankett K35
Lån av iPad Avtal vid lån av iPad, lärarstuderande


Ämneslärarutbildningen

Infoskrift [pdf] om Vasa övningsskola

Övningsskolornas nationella utvärdering av den handledda praktiken

Avtal vid lån av iPad, lärarstuderande åk 1-9


Koordinatorer för lärarutbildningen

Koordinator för klasslärarutbildningen (K) Johanna Räihä-Jungar, tel. 040-8245524.
Mottagningstid enligt överenskommelse.

Koordinator för ämneslärarutbildningen (Ä) Moja Ladvelin.

Updated 23.5.2024