Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier för ämneslärare – Ämnesstudier i pedagogik

Pedagogiska studier för ämneslärare – Ämnesstudier i pedagogik

Ämnesgrupper och gruppstorlek inom ämnesstudier i pedagogik

Ämnesstudier i pedagogik för ämneslärarstuderande erbjuds varje vår. Anmälan lämnas in på vårterminen före det läsår då du vill avlägga studierna. Exempel: anmälan till ämnesstudier läsåret 2024-2025 lämnas in senast 1.5.2024.

Notera dock att ämnesdidaktik och praktik erbjuds ämnesvis med ett begränsat antal studerandeplatser, från och med läsåret 2023-2024 enligt nedanstående schema.

Ämne Intervall Max antal Min antal
Biologi, geografi varje vår 8 3
Finska (som andra inhemska språk) varje vår 10 3
Främmande språk (engelska, franska, tyska) varje vår Eng 10, Ty 3, Fra 3 3
Historia, samhällslära varje vår 8 3
Hälsokunskap varje vår 6 3
Matematik, fysik, kemi varje vår 12 3
Modersmålet svenska och litteratur varje vår 12 3
Religion, psykologi, filosofi, livsåskådning varje vår 6 (dock max 5 i re)
3
Gymnastik (enligt skilt avtal med Jyväskylän Yliopisto) varannan vår,
jämna år

 

Studerande med undervisningsämnet svenska som andra inhemska språk eller modersmålet finska och litteratur kan inte antas till ämneslärarutbildning vid ÅA eftersom ämnesdidaktik inte kan erbjudas i dessa ämnen.

 

Ämnesstudiernas upplägg – fältpraktik och moduler

Ämnesstudierna i pedagogik består av:

681000.2  Fältpraktik (5 sp)
ÄP00CN06  Kommunikativ och didaktisk samverkan (5 sp)
681006.0  Didaktik II (5 sp)
681004.0  Ämnesdidaktisk teori och praktik I (10 sp)
681005.0  Ämnesdidaktisk teori och praktik II (10 sp)

De fyra sistnämnda kurserna avläggs som en helhet under en vårtermin.

Studerande med ämneslärarinriktning vid Åbo Akademi: Kursbeskrivningar och lärandemål finns i Studiehandboken i strukturen för ditt egna ämneslärarprogram (magisterexamen).
Studerande som avlägger de pedagogiska studierna som fristående studier utöver en examen: se kursbeskivningarna via Studiehandboken > Biämnen och andra studiehelheter > FPV > Fristående studier.

Fältpraktik (5 sp)

Fältpraktiken är en tre veckors praktikperiod som sker fr.o.m skolstarten i augusti och tre veckor framåt, alternativt tre veckor under tiden v. 46-50. Du bör ha avklarat Fältpraktik (5 sp) innan de övriga ämnesstudierna inleds i Vasa i början av en vårtermin.

Anmälan till fälpraktik sker i två skeden.

Den första anmälningen, ATT du vill avlägga praktiken, görs inom utsatt anmälningstid på vårens anmälningsblankett till ämneslärarutbildningen, vilken finns på: Anmälan och ansökan

Fältpraktiken avläggs i finländska svenskspråkiga skolor på valfri ort. Därför ska du också meddela oss I VILKA skolor du utför din praktik via denna e-blankett.

Tidtabellen för att meddela i vilka skolor du skall vara är:

  • Praktik fr.o.m. skolstarten i augusti: anmälan om skolor inlämnas senast 23.5.2024
  • Praktik under v. 46-50: anmälan om skolor inlämnas senast 23.10.2024.

Läs dokumentet    Fältpraktik 2024   för instruktioner gällande hur du går till väga om du skall avlägga praktiken.


Tillgodoräkning av Fältpraktik (5 sp)

Mot uppvisande av arbetsintyg över minst ett års lärarerfarenhet på heltid (minst 16 årsveckotimmar) kan du anhålla om att befrias från Fältpraktik. Praktiken tillgodoräknas då den studerande inlämnat en godkänd skriftlig rapport över arbetserfarenheten. Kontakta studierådgivare Anna Smedlund om du vill anhålla om tillgodoräkning.

Observera dock att alla ämneslärarstuderande utan tillgodoräknad arbetserfarenhet avlägger Fältpraktik (5 sp). Eftersom kursen består av praktik kan den inte ersättas med andra kurser.

 

”Ämneslärarvåren”:

Ämnesstudier i pedagogik (förutom fältpraktiken) består av fyra kurser som avläggs under en vårtermin; Kommunikativ och didaktisk samverkan, Ämnesdidaktisk teori och praktik I, Didaktik II och Ämnesdidaktisk teori och praktik II (30 sp). Studierna bedrivs som heltidsstudier i Vasa varje vardag under perioden januari till maj enligt ämnesvisa scheman.

Ämnesstudierna består av föreläsningsbetonade kurser, seminariearbete och egna övningar. Egna övningar innebär övningslektioner vid övningsskolan samt verksamhet utom klass och att studerande åhör andra lektioner. Verksamhet utom klass innebär t.ex. deltagande i temadagar eller fortbildningsdagar, att hålla morgonsamlingar, att göra exkursioner eller att ha rastkustodiering.

Studierna är heldagsstudier med obligatorisk närvaro, fem dagar per vecka, vilket betyder att studerande åhör eller håller övningslektioner på övningsskolan på skoltid under VÖS-veckorna. Efter skoltid kan det måndag – torsdag bli fråga om undervisning vid FPV kl. 15.30-17 eller 18. Vissa veckor är helt reserverade för kurser vid FPV och då pågår den ledda undervisningen kl. 8-17.

Vårterminens studier våren 2025 pågår 7.1-ca 23.5.2025.

Närmare information med schema för kurserna sänds per e-post till anmälda studerande senast i mitten på december, då fakultetens schema publicerats i Peppi.

Handledning

I anslutning till dina undervisningsövningar i Vasa har du handledare både vid fakulteten och vid övningsskolan. Handledaren företräder ditt ämne och åtminstone en handledare är närvarande under dina övningslektioner. Handledningen består av för- och efterhandledning, d.v.s. diskussion om planering före en lektion och genomgång efter att lektionen hållits.

Uppdaterad 4.4.2024