Skriv här det du söker efter!

Pedagogiska studier, ämneslärare – Ämnesstudier i pedagogik

Pedagogiska studier, ämneslärare – Ämnesstudier i pedagogik

Ämnesgrupper och gruppstorlek inom ämnesstudier i pedagogik

Ämnesstudier i pedagogik för ämneslärarstuderande erbjuds varje vår. Anmälan lämnas in på vårterminen före det läsår då du vill avlägga studierna (exempel: anmälan till ämnesstudier läsåret 2021-2022 lämnas in senast 1.5.2021).

Notera dock att ämnesdidaktik och praktik erbjuds ämnesvis med ett begränsat antal studerandeplatser, från och med läsåret 2016-2017 enligt nedanstående schema:

Ämne Intervall Max antal Min antal
Biologi, geografi varje vår 8 3
Finska (som andra inhemska språk) varje vår 10 3
Främmande språk (engelska, franska, tyska) varje vår Eng 10, Ty 3, Fra 3 3
Historia varje vår 7 3
Hälsokunskap varje vår 4 3
Matematik, fysik, kemi varje vår 15 3
Modersmålet svenska och litteratur varje vår 12 3
Psykologi, filosofi, religion, livsåskådning varje vår 6 3
Samhällslära varje vår 3

 

Pedagogiska studier för ämneslärarstuderande i gymnastik enligt skilt avtal med Jyväskylän Yliopisto.

Studerande med undervisningsämnet svenska som andra inhemska språk eller modersmålet finska och litteratur kan inte antas till ämneslärarutbildningen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier eftersom ämnesdidaktik inte kan erbjudas i dessa ämnen.

 

Ämnesstudiernas upplägg – fältpraktik och moduler

Ämnesstudierna i pedagogik består av:

681000.2 Fältpraktik (5 sp)
681007.0 Kommunikation, relationer och medier i skolan (5 sp)
681004.0 Ämnesdidaktisk teori och praktik I (10 sp)
681006.0 Didaktik II (5 sp)
681005.0 Ämnesdidaktisk teori och praktik II (10 sp)

De fyra sistnämnda kurserna avläggs som en helhet under en vårtermin.

Studerande på ämneslärarlinje vid Åbo Akademi: Kursbeskrivningar och lärandemål finns i Studiehandboken i strukturen för din egna ämneslärarlinje, magisterprogram.
Studerande som avlägger de pedagogiska studierna som fristående studier utöver en examen: se kursbeskivningarna via Studiehandboken > biämnen och andra studiehelheter > FPV > fristående studier.

Fältpraktik (5 sp)

Fältpraktiken är en tre veckors praktikperiod som sker fr.o.m skolstarten i augusti och tre veckor framåt, alternativt tre veckor under tiden v. 46-50. Du bör ha avklarat Fältpraktik (5 sp) innan de övriga ämnesstudierna inleds i Vasa i början av en vårtermin.

Anmälan till fälpraktik sker i två skeden.

Den första anmälningen görs inom utsatt anmälningstid på vårens anmälningsblankett till ämneslärarutbildningen, vilken finns på: Anmälan och ansökan

Fältpraktiken avläggs i finländska svenskspråkiga skolor på valfri ort. Därför ska du också meddela oss i vilka skolor du utför din praktik via denna e-blankett.

Tidtabellen för att meddela i vilka skolor du skall vara är:

  • Praktik fr.o.m. skolstarten i augusti: anmälan om skolor inlämnas senast 20.5.2021
  • Praktik under v. 46-50: anmälan om skolor inlämnas senast 20.10.2021.

Läs dokumentet  Fältpraktik 2021  för instruktioner gällande hur du går till väga om du skall avlägga praktiken.


Tillgodoräkning av Fältpraktik (5 sp)

Mot uppvisande av arbetsintyg över minst ett års lärarerfarenhet på heltid (minst 16 årsveckotimmar) kan du anhålla om att befrias från Fältpraktik. Praktiken tillgodoräknas då den studerande inlämnat en godkänd skriftlig rapport över arbetserfarenheten. Kontakta studierådgivare Anna Smedlund om du vill anhålla om tillgodoräkning.

Observera dock att alla ämneslärarstuderande utan tillgodoräknad arbetserfarenhet avlägger Fältpraktik (5 sp). Eftersom kursen består av praktik kan den inte ersättas med andra kurser.

 

”Vasa-våren”: Kommunikation, relationer och medier i skolan, Ämnesdidaktisk teori och praktik I, Didaktik II och Ämnesdidaktisk teori och praktik II (30 sp)

Ämnesstudier i pedagogik (förutom fältpraktiken) består av fyra kurser som avläggs under en vårtermin. Studierna bedrivs som heltidsstudier i Vasa under perioden januari till maj enligt ämnesvisa scheman.

Ämnesstudierna består av föreläsningsbetonade kurser, seminariearbete och egna övningar. Egna övningar innebär övningslektioner vid övningsskolan samt verksamhet utom klass och att studerande åhör andra lektioner. Verksamhet utom klass innebär t.ex. deltagande i temadagar eller fortbildningsdagar, att hålla morgonsamlingar, att göra exkursioner eller att ha rastkustodiering.

Studierna är heldagsstudier med obligatorisk närvaro, fem dagar per vecka, vilket betyder att studerande åhör eller håller övningslektioner på övningsskolan på skoltid under VÖS-veckorna. Efter skoltid kan det måndag – torsdag bli fråga om undervisning vid FPV kl. 15.30-17 eller 18. Vissa veckor är helt reserverade för kurser vid FPV och då pågår den ledda undervisningen kl. 8-17.

Vårterminens studier våren 2021 pågår 11.1-28.5.2021, och våren 2022 10.1-27.5.2022.

Närmare information med schema för kurserna sänds per e-post till anmälda studerande senast i december, då schemat publicerats.

Handledning

I anslutning till dina undervisningsövningar i Vasa har du handledare både vid fakulteten och vid övningsskolan. Handledaren företräder ditt ämne och åtminstone en handledare är närvarande under dina övningslektioner. Handledningen består av för- och efterhandledning, dvs diskussion om planering före en lektion och genomgång efter att lektionen hållits.

Uppdaterad 11.3.2021